Propisi o registraciji privrednih subjekata

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
|  poslednje izmene  |


Instrukcija Ministarstva privrede 021-01-00089/2013-08
Brisanje preduzetnika iz registra APR-a na osnovu zahteva NBS ili PURS u slučaju da mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine (Instrukcija Ministarstva privrede br. 021-01-00089/2013-08 od 9.12.2013. god)

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržini registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI


Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata

Uredba o klasifikaciji delatnosti

Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica, razvrstavanje prema klasifikaciji delatnosti

Lista skraćenih naziva Klasifikacije delatnosti
Kolegijum direktora Republičkog zavoda za statistiku, na sednici održanoj 1. septembra 2010. godine, doneo je odluku o usvajanju Liste u skladu sa članom 2. Uredbe o Klasifikaciji delatnosti. Lista stupa na snagu danom objavljivanja na internet strani Republičkog zavoda za statistiku (2. septembra 2010. godine) i primenjuje se radi publikovanja podataka i elektronske obrade.

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA

ZAKON O ZADRUGAMA

ZAKON O UDRUŽENJIMA


Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja registra udruženja

Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja registra stranih udruženja

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor

ZAKON O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA

ZAKON O PRIVATIZACIJI
|  poslednje izmene  |


Autentično tumačenje Zakona o privatizaciji

ZAKON O STEČAJU
|  poslednje izmene  |

ZAKON O SPORTU

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeca, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine

Odluka o obrazovanju saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost

zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta

Pravilnik o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika

Pravilnik o načinu vođеnja i sadržini Rеgistra pružalaca računovodstvеnih usluga

Propisi o računovodstvu i reviziji

Zakon o računovodstvu
"Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon

Zakon o računovodstvu
|  poslednje izmene  |
"Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica

Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvеštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izvеštaja za privrеdna društva, zadrugе i prеduzеtnikе

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvеštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izvеštaja za druga pravna lica

Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica

Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica

Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
|  poslednje izmene  |

Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje

Mišljenje o načinu uništavanja knjigovodstvene dokumentacije koja je starija od 10 godina

Mišljenje o primeni izabrane računovodstvene regulative u kontinuitetu shodno članu 21. stav 3. i članu 22. stav 3. Zakona o računovodstvu

MRS i MSFI

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (ifrs) za male i srednje entitete

Rešenje o utvrđivanju prevoda međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)

Rešenje o utvrđivanju Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja

Rešenje o utvrđivanju prеvoda Mеđunarodnih standarda finansijskog izvеštavanja (MSFI)


Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje ("Službeni glasnik RS", br. 92/2019)

Međunarodni računovodstveni standardi (IAS)

 • IAS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja
 • IAS 2 – Zalihe
 • IAS 7 – Izveštaj o tokovima gotovine
 • IAS 8 – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške
 • IAS 10 – Događaji posle izveštajnog perioda
 • IAS 12 – Porezi na dobitak
 • IAS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema
 • IAS 19 – Primanja zaposlenih
 • IAS 20 – Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći
 • IAS 21 – Efekti promena deviznih kurseva
 • IAS 23 – Troškovi pozajmljivanja
 • IAS 24 – Obelodanjivanja povezanih strana
 • IAS 26 – Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja
 • IAS 27 – Pojedinačni finansijski izveštaji
 • IAS 28 – Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate
 • IAS 29 – Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
 • IAS 32 – Finansijski instrumenti: prezentacija
 • IAS 33 – Zarada po akciji
 • IAS 34 – Periodično finansijsko izveštavanje
 • IAS 36 – Umanjenje vrednosti imovine
 • IAS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
 • IAS 38 – Nematerijalna imovina
 • IAS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje
 • IAS 40 – Investicione nekretnine
 • IAS 41 – Poljoprivreda
Tumačenja Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC)

 • IFRIC tumačenje 1 – Promene postojećih obaveza vezanih za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i sličnih obaveza
 • IFRIC tumačenje 2 – Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti
 • IFRIC tumačenje 5 – Pravo na učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine
 • IFRIC tumačenje 6 – Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu – odlaganje električne i elektronske opreme
 • IFRIC tumačenje 7 – Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
 • IFRIC Tumačenje 10 – Periodično finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti
 • IFRIC Tumačenje 12 – Ugovori o koncesiji za pružanje usluga
 • IFRIC Tumačenje 14 – IAS 19 – Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija
 • IFRIC Tumačenje 16 – Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju
 • IFRIC Tumačenje 17 – Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima
 • IFRIC Tumačenje 19 – Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala
 • IFRIC Tumačenje 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa
 • IFRIC Tumačenje 21 – Dažbine
 • IFRIC Tumačenje 22 – Transakcije u stranim valutama i avansna plaćanja
 • IFRIC Tumačenje 23 – Neizvesnost u vezi sa tretmanom poreza na dobitak
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS)

 • IFRS 1 – Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
 • IFRS 2 – Plaćanja akcijama
 • IFRS 3 – Poslovne kombinacije
 • IFRS 4 – Ugovori o osiguranju
 • IFRS 5 – Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja
 • IFRS 6 – Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa
 • IFRS 7 – Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja
 • IFRS 8 – Segmenti poslovanja
 • IFRS 9 – Finansijski instrumenti
 • IFRS 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji
 • IFRS 11 – Zajednički aranžmani
 • IFRS 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima
 • IFRS 13 – Odmeravanje fer vrednosti
 • IFRS 14 – Regulisana vremenska razgraničenja
 • IFRS 15 – Prihod od ugovora sa kupcima
 • IFRS 16 – Lizing
Tumačenja Stalnog komiteta za tumačenja (SIC)

Zakon o reviziji

Zakon o reviziji
* Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 62/13 i 30/18).

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca

Zaključak o usvajanju akcionog plana za sprovođenje preporuka iz procene rizika za pranje novca i procene rizika za finansiranje terorizma

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma
Stupaju na snagu od 01.06.2015.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za poresko savetovanje
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge
U primeni od 01.10.2015. godine
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga
Objavljeno 27.03.2012.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Nacionalna procena rizika od pranja novca u Republici Srbiji     Verzija 2
Objavljeno 04.2013.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu
|  poslednje izmene  |

Propisi o poreskom postupku i administraciji

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o plaćanju pojedinih obaveza preko poreske blagajne

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga

Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja poreskog duga
prečišćeni tekst, zaključno sa brojem 30-00-125/2005-01 od 30.08.2005. godine

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti

Uputstvo za postupanje Poreske uprave u postupku izdavanja poreskih uverenja
Poreska uprava, broj 43-1229/2010-18 od 02.07.2010. godine

Instrukcija za prijavljivanje i namirenje poreskog potraživanja od poreskih obveznika - privrednih društava nad kojima je pokrenut postupak likvidacije
Poreska uprava, Sektor za naplatu, broj 43-1298/2006-10 od 08.05.2006. godine

Mišljenje o zastarelosti prava na preknjižavanje uplata javnih prihoda
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-01486/2008-04 od 25.12.2008. godine

Zakon o državnoj upravi


Direktiva o pravilima ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi
Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-38/2005-5 od 27.12.2005. godine

Direktiva o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi
Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-47/2005-5 od 27.12.2005. godine

Zakon o republičkim administrativnim taksama
|  poslednje izmene  |


Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi

Propisi o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o amortizaciji stalnih srеdstava koja sе priznajе za porеskе svrhе

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu
|  2020.  |  2019.  |  2018.  |  2017.  |  2015. i 2016.  |  2014.  |  2013.  |

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji

Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržaju porеskе prijavе za obračun porеza na dobit po rеšеnju na prihodе kojе ostvarujе nеrеzidеntno pravno licе
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanjе troškova koji su nеposrеdno povеzani sa istraživanjеm i razvojеm u porеskom bilansu u dvostruko uvеćanom iznosu

Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovicе porеza na dobit pravnih lica

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na porеski krеdit za ulaganjе u kapital novoosnovanog privrеdnog društva kojе obavlja inovacionu dеlatnost

Mišljenje o priznavanju rashoda u poreskom bilansu obveznika po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu obveznika (bonusi), pri čemu se ukupan iznos bonusa obračunat u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans isplaćuje u narednom poreskom periodu
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-177/2016-04 od 29.9.2016. godine

Mišljenje o besplatnom davanju dobara iz sopstvene proizvodnje, odnosno robe od strane privrednog društva predstavlja troškove reprezentacije, koji se priznaju u poreskom bilansu obveznika do 0,5% od ukupnog prihoda, imajući u vidu da je takvo davanje usmereno ka poslovnim partnerima sa kojima obveznik ima zaključen ugovor o kupoprodaji i distribuciji
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-71/2015-04 od 3.10.2016. godine

Mišljenje da li se rashodi obveznika po osnovu izdataka za zaposlene koji se, u smislu propisa koji uređuju oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, kao što su primanja na koja se ne plaća porez na zarade do iznosa propisanog tim zakonom (kao npr. u slučaju jubilarnih nagrada), priznaju na teret rashoda u poreskom periodu u kojem su isplaćena
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-1068/2016-04 od 8.12.2016. godine

Mišljenje o tome u koju grupu treba razvrstati stalno sredstvo - kombi teretno vozilo radi utvrđivanja stope amortizacije
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-12/2017-04 od 6.2.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu gubitka u poreskom bilansu u slučaju kada je nad obveznikom pokrenut postupak likvidacije
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-43/2017-04 od 14.3.2017. godine

Propisi o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika - prestao da važi stupanjem na snagu Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana koji se plaća po rešenju

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene

Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca

Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti

Pravilnik o ostvarivanju prava na porеsko oslobođеnjе za primanja zaposlеnog po osnovu sopstvеnih akcija kojе stеknе bеz naknadе ili po povlašćеnoj cеni

Pravilnik o ostvarivanju prava na porеsko oslobođеnjе po osnovu organizovanja rеkrеacijе, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlеnе

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
|  poslednje izmene  |

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Mišljenje o poreskom tretmanu ulaganja u nepokretnost izvršenih od strane zakupca
Ministarstvo finansija RS, broj 414-00-159/2007-04 od 30.12.2008. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-56/2016-04 od 28.1.2016. godine

Mišljenje o načinu knjiženja troškova službenog puta u inostranstvo, u situaciji kada su isti isplaćivani u dinarima
Ministarstvo finansija RS, broj 401-00-1200/2016-04 od 16.5.2016. godine

Mišljenje o obračunavanju i plaćanju poreza na zaradu u slučaju umanjenja poreske osnovice primenom neoporezivog iznosa
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-693/2016-04 od 22.11.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu primanja u vidu pozajmice novčanog iznosa koji, saglasno ugovoru o zajmu, fizičko lice - osnivač, odnosno direktor koji nije u radnom odnosu u privrednom društvu, dobije od tog privrednog društva
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-158/2016-04 od 10.1.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu premija koje poslodavac plaća samo za određene kategorije zaposlenih kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kao i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-889/2016-04 od 26.1.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prihoda zaposlenog po osnovu davanja u zakup dela nepokretnosti koji se koristi kao kancelarijski prostor poslodavca u kome zaposleni radi
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-99/2017-04 od 20.3.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu primanja u vidu novčane naknade koju u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac isplaćuje zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. godine

Primer potvrde o rezidentnosti

Italija, Velika Britanija

Propisi o porezu na dodatu vrednost

Zakon o porezu na dodatu vrednost
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o porezu na dodatu vrednost
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
|  poslednje izmene  |

Obrasce: EPPDV, IEPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV pronađite na stranici Obrasci

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV-a

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV-a
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - važi do kraja 2019.godine
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju usluga tеlеkomunikacija i usluga pružеnih еlеktronskim putеm, u smislu Zakona o porеzu na dodatu vrеdnost, i o utvrđivanju kritеrijuma i prеtpostavki za odrеđivanjе mеsta sеdišta, stalnе poslovnе jеdinicе, prеbivališta ili boravišta primaoca usluga tеlеkomunikacija, radijskog i tеlеvizijskog еmitovanja i usluga pružеnih еlеktronskim putеm - primenjuje se od 01.01.2020. godine

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV-a
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti ulaganja u objekte

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim delima i antikvitetima

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
|  poslednje izmene  |

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
|  poslednje izmene  |

Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije saveta bezbednosti OUN broj 1244

Objašnjenje Ministarstva finansija o pravilima oporezivanja prometa u oblasti građevinarstva

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
Poreska uprava, decembar 2004. godine

Uputstvo o načinu i postupku evidentiranja obveznika za porez na dodatu vrednost
Poreska uprava, 19.02.2010. godine

Mišljenje o obavezi izmene osnovice za obračun PDV zbog promene kursa strane valute u slučaju ugovaranja valutne klauzule
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-1292/2007-04 od 21.11.2007. godine

Mišljenje o oporezivanju šećera
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-0031/0-05-04 od 14.01.2005. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu besplatnog davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-00791/2016-04 od 2.11.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prodaje novčanih vaučera (poklon čestitki) po utvrđenoj vrednosti, kojima donosioci vaučera plaćaju naknadu za promet dobara, odnosno usluga obvezniku PDV - izdavaocu vaučera
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-2811/2009-04 od 29.12.2009. godine

Mišljenje o tome da li obveznik PDV koji prodaje vrednosne vaučere, odnosno kartice za nabavku dobara ili usluga kod lica koja vrše promet dobara ili usluga u TC "Ušće", a kojima donosioci vaučera, odnosno kartica plaćaju naknadu za izvršeni promet dobara ili usluga, ima obavezu da po osnovu prodaje predmetnih vaučera, odnosno kartica obračuna i plati PDV
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-783/2011-04 od 2.9.2011. godine

Mišljenje o tome da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako poseduje račun prethodnog učesnika u prometu - obveznika PDV koji mu je dostavljen elektronskom poštom u PDF formatu
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-149/2016-04 od 12.12.2016. godine

Mišljenje o tome da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada poseduje račun u kojem je prethodni učesnik u prometu - obveznik PDV za promet koji se oporezuje po poreskoj stopi od 20% iskazao PDV po poreskoj stopi od 10%
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00047/2016-04 od 6.12.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prenosa dela imovine obveznika PDV - preduzetnika
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00507/2016-04 od 18.1.2017. godine

Mišljenje o uslovima da se poljoprivrednik evidentira za obavezu plaćanja PDV
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00438/2016-04 od 30.1.2017. godine

Mišljenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-240/2017-04 od 24.3.2017. godine

Mišljenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-225/2017-04 od 24.3.2017. godine

Mišljenje o mestu prometa usluga organizacije i kontrole transporta, logistike i ostalih procesa u vezi sa tzv. kretanjem robe koje obveznik PDV pruža pravnim licima sa sedištem u inostranstvu zaključno sa 31. martom 2017. godine odnosno od 1. aprila 2017. godine
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-01263/2016-04 od 16.3.2017. godine

Mišljenje o postojanju prava na prethodni PDV u slučaju kada obveznik PDV nabavlja putničke automobile isključivo radi davanja u zakup kratkoročno ili dugoročno
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00038/2017-04 od 8.5.2017. godine

Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama

Zakon o porezima na imovinu
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o obrascima porеskih prijava o utvrđеnom, odnosno za utvrđivanjе porеza na imovinu
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
Poreska uprava, broj 43-07436/2004-08 od 24.12.2004. godine

Uputstvo o postupku i načinu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava
Poreska uprava, broj 43-00192/2010-18 od 16.02.2010. godine

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
|  poslednje izmene  |


Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
|  140/2014  |  109/2015  |  105/2016  |  119/2017  |

Zakon o zaštiti životne sredine
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

UREDBA o kritеrijumima za odrеđivanjе aktivnosti kojе utiču na životnu srеdinu prеma stеpеnu nеgativnog uticaja na životnu srеdinu koji nastajе obavljanjеm aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njеno umanjеnjе, kao i o kritеrijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu srеdinu
|  poslednje izmene  |

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada

Odluka o obveznicima, visini, rokovima i načinu plaćanja posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Novi Sad

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Stara Pazova

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji opštine Stara Pazova

Odluku o merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Pravilnici, odluke i druga akta organa Grada Novog Sada

Odluka o uslovima i načinu plaćanja duga, odlaganja plaćanja duga i otpisa kamate na poreski dug po osnovu izvornih javnih prihoda dospelih do 31. decembra 2009. godine

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama i površinama vidljivim sa javnih površina

Odluka o lokalnim komunalnim taksama - nacrt - primena od 01.01.2010. godine

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje reklamnih oznaka na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade i za isticanje firme na poslovnom prostoru

Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću

Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o uređenju grada

Odluka o gradskim upravama Grada Novog Sada

Propisi o socijalnim doprinosima

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini

Zakon o zdravstvenoj zaštiti


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i o načinu i postupku za ostvarivanje prava na otpis kamate
Zahtev za otpis kamate - Obrazac ZOK

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - sa tabelom mera izvršenja

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - deo pravilnika koji se odnosi na privatnu praksu

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
|  poslednje izmene  |


Uputstvo o postupku podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku i izdavanje potvrde o prijemu

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
|  poslednje izmene  |

Uputstvo za pregled doprinosa na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Mišljenje o plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice koje je osnivač privrednog društva, a nije zasnovalo radni odnos u tom privrednom društvu i nije upisano u registar privrednih subjekata kao lice ovlašćeno za predstavljanje i zastupanje i ne donosi odluke u radu skupštine društva jer ima učešće u kapitalu privrednog društva manje od 5%
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-321/2015-04 od 21.08.2015. godine

Propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu
|  poslednje izmene  |


Utvrđena neustavnost odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu
Saopštenje sa 20. sednice Ustavnog suda, održane 17. novembra 2016. godine

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade odnosno naknade zarade

Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata"

Odluka o visini minimalnе cеnе rada za pеriod januar–dеcеmbar 2021. godinе

Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
|  poslednje izmene  |


Mišljenje u vezi sa većim brojem kraćih službenih putovanja zaposlenih u inostranstvo
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-645/2016-02 od 03.10.2016. godine

Zakon o strancima
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o objеdinjеnom zahtеvu za odobrеnjе, odnosno produžеnjе privrеmеnog boravka i izdavanjе dozvolе za rad strancu

Pravilnik o bližim uslovima za podnošеnjе zahtеva za odobrеnjе privrеmеnog boravka еlеktronskim putеm

Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu


Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći

Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika, kako ih je dalo Ministarstvo rada i socijalne politike na svom sajtu

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o prеvеntivnim mеrama za bеzbеdan i zdrav rad za sprеčavanjе pojavе i širеnja еpidеmijе zaraznе bolеsti

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom


Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu


Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta

Zakon o zaštiti uzbunjivača


Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih

Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze

Obrazac RNLRS - Zahtev za refundaciju naknade zarade isplaćene licu u rezervnom sastavu

Propisi o platnom prometu i finansijama

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA
|  poslednje izmene  |


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenju obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
|  poslednje izmene  |

Odluka o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
|  poslednje izmene  |

Odluka o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu

Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
|  poslednje izmene  |

Zakon o platnom prometu - prestao da važi 1. oktobra 2015. godine


Odluka o obliku, sadržini i nacinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
|  poslednje izmene  |

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za obavljanje platnog prometa kod banke

Pregled brojeva računa i bankarskih kodova za identifikaciju (BIC) banaka – učesnika u RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate sa računa klijenta
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost

Odluka o obavljanju obračuna i poravnjanja platnih kartica

Odluka o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja

Obrasce Ovlašćenja direktnog zaduženja (O-01, O-02, O-03, O-04, O-05 i O-06), Zahteva za refundaciju sredstava (O-07) i Uputstva o popunjavanju ovlašćenja, pronađite na stranici Obrasci

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
|  poslednje izmene  |

Zakon o menici


Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja

Odluka o puštanju u prodaju, prodajnoj ceni i povlačenju iz prodaje jedinstvenih meničnih blanketa

Zakon o čeku


Odluka o obavljanju međubankarskog obračuna po čekovima po tekućim računima građana

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE
|  poslednje izmene  |


Odluka o načinu nadgledanja platnih klirinških i obračunskih sistema

Odluka o obračunu i kliringu i o funkcionisanju obračunskih računa banaka kod Narodne banke Srbije

Odluka o načinu praćenja likvidnosti privrednih subjekata

Zakon o bankama
|  poslednje izmene  |


Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta

Odluka o načinu i postupku sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu sa klijentima fizičkim licima

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
|  poslednje izmene  |


Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta

Propisi o fiskalnim kasama

Zakon o fiskalnim kasama


Pravilnik o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima, serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja

Pravilnik o konturi i bitmapi fiskalnog loga, izgledu fiskalnih dokumenata i značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima

Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata

Zakon o fiskalizaciji
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa
|  poslednje izmene  |

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
|  poslednje izmene  |

Uredbao odrеđivanju dеlatnosti kod čijеg obavljanja nе postoji obavеza еvidеntiranja promеta na malo prеko еlеktronskog fiskalnog urеđaja

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica – kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju zakona o fiskalnim kasama

Mišljenje o obavezi defiskalizacije fiskalne kase, odnosno brisanja obveznika iz registra fiskalizovanih kasa usled privremenog prestanka obavljanja registrovane delatnosti
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00116/2007-04 od 16.07.2007. godine

Mišljenje o obezbeđivanju gotovine na početku radnog dana za vraćanje kusura
Ministarsvo finansija RS, broj 413-00-00629/2006-04 od 04.10.2006. godine

Mišljenje o evidentiranju prometa na više fiskalizovanih fiskalnih kasa kod privrednih subjekata koji obavljaju promet na malo i pružaju ugostiteljske usluge u jednom objektu
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-0255/2009-04 od 03.09.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta uzima dobra (npr. sredstva za higijenu i drugo tekuće održavanje poslovnih prostorija) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti i poreski tretman takvog uzimanja dobara
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-0539/2009-04 od 21.05.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat obavlja promet softverskih programa fizičkim licima putem interneta, u okviru delatnosti prilikom prodaje u okviru delatnosti 52610 (Trgovine na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00191/2009-04 od 25.06.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate, a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00196/2009-04 od 25.06.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), pri čemu se prodaja vrši putem interneta, a isporuka putem kurirskih firmi, kao što su "Overnight Express", "DHL" i dr., čija je delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta)
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00071/2009-04 od 31.04.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje dobara na sajmovima
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00138/2007-04 od 20.06.2007. godine

Spisak proizvođača fiskalnih kasa koji imaju saglasnost Vlade RS - na dan 26.12.2008. godine

Propisi o trgovini, turizmu i ugostiteljstvu

Zakon o trgovini


Pravilnik o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe

Pravilnik o evidenciji prometa

Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata

Zakon o oglašavanju


Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke

Zakon o turizmu


Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu

Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja

Pravilnik o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju

Zakon o ugostiteljstvu


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću

Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada
Izdavač: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, februar 2010. godine

Zakon o sanitarnom nadzoru


Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostorija, uređaja i opreme i načinu postupanja kojim se sprečava pojava i širenje zaraznih bolesti prilikom pružanja higijenskih usluga

Pravilnik o potrebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti


Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

Zakon o duvanu
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o uslovima u pogledu tehničke oporemljenosti prostora za trgovinu na malo duvanskim proizvodima

Pravilnik o uslovima u pogledu odgovarajućeg prostora za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima

Uslovi za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanom
Preuzeto sa sajta Ministarstva finansija, Uprave za duvan, dana 04. marata 2010. godine

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u ugostiteljskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju, kladionice, kockarnice, splavovi, diskoteke, klubovi i drugi slični objekti)

Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o deviznom poslovanju
|  poslednje izmene  |


Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga

Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
|  poslednje izmene  |

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
|  poslednje izmene  |

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog naloga sa inostranstvom

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišcenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
|  poslednje izmene  |

Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
|  poslednje izmene  |

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
|  poslednje izmene  |

Carinski zakon


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini
|  2019  |

Ostali - negrupisani propisi

Krivični zakonik
|  poslednje izmene  |


Opšte uzanse za promet robom
Porodični zakon
|  poslednje izmene  |
Ustav Republike Srbije
Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije
Zakon o akcizama
|  poslednje izmene  |
Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
|  poslednje izmene  |

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
|  poslednje izmene  |

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
|  poslednje izmene  |

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
Zakon o autorskim i srodnim pravima
|  poslednje izmene  |

Statut Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije
donet 10.03.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava
sa izmenama i dopunama koje su na snazi od 08.10.2007. godine

Statut OFPS - Organizacije proizvođača fonograma Srbije
donet 18.03.2010. godine, stupio na snagu danom donošenja

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS doneta 02.11.2009. godine, a primenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS"
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima
|  poslednje izmene  |
Zakon o divljači i lovstvu
Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
Zakon o dobrobiti životinja
Zakon o etanolu
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
Zakon o elektronskim komunikacijama
Zakon o finansiranju lokalne samouprave
Zakon o fondu za razvoj Republike Srbije
Zakon o hipoteci
Zakon o izvršenju i obezbeđenju
|  poslednje izmene  |
Zakon o informacionoj bezbednosti
|  poslednje izmene  |
Zakon o inspekcijskom nadzoru
|  poslednje izmene  |
Zakon o igrama na sreću
Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije
Zakon o javnim nabavkama
|  poslednje izmene  |
Zakon o javnom beležništvu
|  poslednje izmene  |
Zakon o kontroli državne pomoći
Zakon o komunalnim delatnostima
|  poslednje izmene  |
Zakon o komunalnoj policiji
Zakon o krivičnom postupku
Zakon o metrologiji
Zakon o nasleđivanju
Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
Zakon o opštem upravnom postupku
- propis stupio na snagu 09.06.2016.godine, početak primene je od 01.06.2017. godine, osim odredaba čl. 9, 103. i 207. koje se primenjuju od 08.06.2016. godine
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
Zakon o obligacionim odnosima
|  poslednje izmene  |
Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela
Zakon o organskoj proizvodnji
Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
Zakon o parničnom postupku
|  poslednje izmene  |
Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
|  poslednje izmene  |

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini
Zakon o prekršajima
|  poslednje izmene  |

Vodič - Prava i obaveze građana kao učesnika u prekršajnom postupku
Vodič je sastavilo Udruženje sudija za prekršaje RS u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo
Zakon o privrednim komorama

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2022. godini
|  2021. godina  |  2020. godina  |  2019. godina  |
Zakon o privrednim prestupima
Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
Zakon o pivu
Zakon o prometu nepokretnosti
Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
Zakon o planiranju i izgradnji
Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima
Zakon o ravnopravnosti polova
Zakon o regionalnom razvoju
Zakon o stočarstvu
|  poslednje izmene  |
Zakon o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture
Zakon o sudskim veštacima
Zakon o šumama
Zakon o transportu opasne robe
Zakon o transportu opasnog tereta
Zakon o tržištu kapitala
|  poslednje izmene  |
Zakon o učeničkom i studentskom standardu
Zakon o upravljanju otpadom
|  poslednje izmene  |

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o kolicini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, nacinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima placanja naknade, kriterijumima za obracun, visinu i nacin obracunavanja i placanja naknade

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
|  poslednje izmene  |
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o upravnoj inspekciji
Zakon o vodama
|  poslednje izmene  |
Zakon o vanparničnom postupku
Zakon o vinu
Zakon o zabrani diskriminacije
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Uredba o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti
Zakon o zaštiti poslovne tajne
Zakon o zdravlju bilja
Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
|  poslednje izmene  |
Zakon o žigovima
Uredba o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini
Pravilnik o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima koja učestvuju u FADN sistemu
Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
|  poslednje izmene  |
Pravilnik o uslovima i dokumentacija za izdavanje i oduzimanje licence za rad neprofitnih stambenih organizacija i načinu vođenja i sadržini Registra neprofitnih stambenih organizacija
Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
|  poslednje izmene  |
Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama
Uredba o lokacijskim uslovima
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table
Zakon o digitalnoj imovini

Odluka o obavljanju plaćanja u dеvizama u vеzi s transakcijama s digitalnom imovinom
Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Uredba o jеdinstvеnim tеhničko-tеhnološkim zahtеvima i procеdurama za čuvanjе i zaštitu arhivskе građе i dokumеntarnog matеrijala u еlеktronskom obliku
Pravilnik o sistеmu za razvrstavanjе i šifriranjе kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija Rеpublikе Srbijе

Pravilnik o sadržaju i načinu vođеnja Rеgistra Nacionalnog okvira kvalifikacija Rеpublikе Srbijе

Uredba o ograničеnju visinе cеna osnovnih životnih namirnica
|  poslednje izmene  |

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: