Propisi o registraciji privrednih subjekata

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
"Službeni glasnik RS", broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019
|  poslednje izmene  |


Instrukcija Ministarstva privrede 021-01-00089/2013-08
Brisanje preduzetnika iz registra APR-a na osnovu zahteva NBS ili PURS u slučaju da mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine (Instrukcija Ministarstva privrede br. 021-01-00089/2013-08 od 9.12.2013. god)

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
"Službeni glasnik RS", broj 99/2011, 83/2014 i 31/2019
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
"Službeni glasnik RS", broj 42/2016

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre
"Službeni glasnik RS", broj 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 75/2018, 15/2020 i 91/2020
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržini registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
"Službeni glasnik RS", broj 75/2013

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
"Službeni glasnik RS", broj 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016, 44/2018 - dr. zakon i 119/2020

ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009


Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata
"Službeni glasnik RS", broj 48/2012

Uredba o klasifikaciji delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 54/2010

Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica, razvrstavanje prema klasifikaciji delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 54/2010

Lista skraćenih naziva Klasifikacije delatnosti
Kolegijum direktora Republičkog zavoda za statistiku, na sednici održanoj 1. septembra 2010. godine, doneo je odluku o usvajanju Liste u skladu sa članom 2. Uredbe o Klasifikaciji delatnosti. Lista stupa na snagu danom objavljivanja na internet strani Republičkog zavoda za statistiku (2. septembra 2010. godine) i primenjuje se radi publikovanja podataka i elektronske obrade.

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA
"Službeni glasnik RS", broj 15/2016

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA
"Službeni glasnik RS", broj 18/2005 i 81/2005 - ispr.

ZAKON O ZADRUGAMA
"Službeni glasnik RS", broj 112/2015

ZAKON O UDRUŽENJIMA
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni


Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja registra udruženja
"Službeni glasnik RS", broj 80/2009

Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja registra stranih udruženja
"Službeni glasnik RS", broj 80/2009

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor
"Službeni glasnik RS", broj 9/96. godine

ZAKON O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA
"Službeni glasnik RS", broj 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon

ZAKON O PRIVATIZACIJI
"Službeni glasnik RS", broj 83/2014, 46/2015, 112/2015
|  poslednje izmene  |


Autentično tumačenje Zakona o privatizaciji
"Službeni glasnik RS" broj 20/2016

ZAKON O STEČAJU
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 44/2018 i 95/2018
|  poslednje izmene  |

ZAKON O SPORTU
"Službeni glasnik RS", broj 10/2016

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeca, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine
"Službeni glasnik RS", broj 35/2015

Odluka o obrazovanju saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost
"Službeni glasnik RS", broj 35/2015

zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
"Službeni glasnik RS", broj 41/2018 i 91/2019
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta
"Službeni glasnik RS", broj 94/2018

Pravilnik o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika
"Službeni glasnik RS", broj 94/2018

Pravilnik o načinu vođеnja i sadržini Rеgistra pružalaca računovodstvеnih usluga
"Službeni glasnik RS", broj 89/2020

Propisi o računovodstvu i reviziji

Zakon o računovodstvu
"Službeni glasnik RS", broj 62/2013 i 30/2018

Zakon o računovodstvu
"Službeni glasnik RS", broj 73/2019
|  poslednje izmene  |
* Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 62/13 i 30/18), osim odredaba člana 2. tač. 7)-9), čl. 33-38, čl. 40. i 41. tog zakona koje prestaju da važe 30. decembra 2021. godine.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
"Službeni glasnik RS", broj 89/2020

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica
"Službeni glasnik RS", broj 89/2020

Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke
"Službeni glasnik RS", broj 93/2020

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
"Službeni glasnik RS", broj 101/2017 i 13/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvеštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izvеštaja za privrеdna društva, zadrugе i prеduzеtnikе
"Službeni glasnik RS", broj 89/2020

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvеštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izvеštaja za druga pravna lica
"Službeni glasnik RS", broj 89/2020

Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 89/2020

Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije
"Službeni list SRJ", broj 17/97 i 24/2000

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
"Službeni glasnik RS", broj 89/2020

Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 6/2010

Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja
"Službeni glasnik RS", broj 127/2014, 101/2016, 111/2017 i 142/2020
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
"Službeni glasnik RS", broj 94/2018 i 87/2020
|  poslednje izmene  |

Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
"Službeni glasnik RS", broj 86/2018

Mišljenje o načinu uništavanja knjigovodstvene dokumentacije koja je starija od 10 godina
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-138/2017-16 od 3.3.2017.godine

Mišljenje o primeni izabrane računovodstvene regulative u kontinuitetu shodno članu 21. stav 3. i članu 22. stav 3. Zakona o računovodstvu
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-158/2017-16 od 1.3.2017.godine

MRS i MSFI

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (ifrs) za male i srednje entitete
"Službeni glasnik RS", broj 117/2013

Rešenje o utvrđivanju prevoda međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)
"Službeni glasnik RS", broj 117/2013 i 83/2018

Rešenje o utvrđivanju Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja
"Službeni glasnik RS", broj 133/03 od 31.12.2003. godine

Rešenje o utvrđivanju prеvoda Mеđunarodnih standarda finansijskog izvеštavanja (MSFI)
"Službeni glasnik RS", broj 123/2020


Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje ("Službeni glasnik RS", br. 92/2019)

Međunarodni računovodstveni standardi (IAS)

 • IAS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja
 • IAS 2 – Zalihe
 • IAS 7 – Izveštaj o tokovima gotovine
 • IAS 8 – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške
 • IAS 10 – Događaji posle izveštajnog perioda
 • IAS 12 – Porezi na dobitak
 • IAS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema
 • IAS 19 – Primanja zaposlenih
 • IAS 20 – Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći
 • IAS 21 – Efekti promena deviznih kurseva
 • IAS 23 – Troškovi pozajmljivanja
 • IAS 24 – Obelodanjivanja povezanih strana
 • IAS 26 – Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja
 • IAS 27 – Pojedinačni finansijski izveštaji
 • IAS 28 – Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate
 • IAS 29 – Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
 • IAS 32 – Finansijski instrumenti: prezentacija
 • IAS 33 – Zarada po akciji
 • IAS 34 – Periodično finansijsko izveštavanje
 • IAS 36 – Umanjenje vrednosti imovine
 • IAS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
 • IAS 38 – Nematerijalna imovina
 • IAS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje
 • IAS 40 – Investicione nekretnine
 • IAS 41 – Poljoprivreda
Tumačenja Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC)

 • IFRIC tumačenje 1 – Promene postojećih obaveza vezanih za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i sličnih obaveza
 • IFRIC tumačenje 2 – Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti
 • IFRIC tumačenje 5 – Pravo na učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine
 • IFRIC tumačenje 6 – Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu – odlaganje električne i elektronske opreme
 • IFRIC tumačenje 7 – Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
 • IFRIC Tumačenje 10 – Periodično finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti
 • IFRIC Tumačenje 12 – Ugovori o koncesiji za pružanje usluga
 • IFRIC Tumačenje 14 – IAS 19 – Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija
 • IFRIC Tumačenje 16 – Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju
 • IFRIC Tumačenje 17 – Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima
 • IFRIC Tumačenje 19 – Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala
 • IFRIC Tumačenje 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa
 • IFRIC Tumačenje 21 – Dažbine
 • IFRIC Tumačenje 22 – Transakcije u stranim valutama i avansna plaćanja
 • IFRIC Tumačenje 23 – Neizvesnost u vezi sa tretmanom poreza na dobitak
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS)

 • IFRS 1 – Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
 • IFRS 2 – Plaćanja akcijama
 • IFRS 3 – Poslovne kombinacije
 • IFRS 4 – Ugovori o osiguranju
 • IFRS 5 – Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja
 • IFRS 6 – Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa
 • IFRS 7 – Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja
 • IFRS 8 – Segmenti poslovanja
 • IFRS 9 – Finansijski instrumenti
 • IFRS 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji
 • IFRS 11 – Zajednički aranžmani
 • IFRS 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima
 • IFRS 13 – Odmeravanje fer vrednosti
 • IFRS 14 – Regulisana vremenska razgraničenja
 • IFRS 15 – Prihod od ugovora sa kupcima
 • IFRS 16 – Lizing
Tumačenja Stalnog komiteta za tumačenja (SIC)

Zakon o reviziji
"Službeni glasnik RS", broj 62/2013 i 30/2018

Zakon o reviziji
"Službeni glasnik RS", broj 73/2019
* Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 62/13 i 30/18).

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
"Službeni glasnik RS", broj 20/2009, 72/2009, 91/2010, 139/2014, 113/2017, 91/2019 i 153/2020
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca
"Službeni glasnik RS", broj 59/06 i 22/08

Zaključak o usvajanju akcionog plana za sprovođenje preporuka iz procene rizika za pranje novca i procene rizika za finansiranje terorizma
"Službeni glasnik RS", broj 55/2018

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma
Stupaju na snagu od 01.06.2015.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za poresko savetovanje
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge
U primeni od 01.10.2015. godine
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga
Objavljeno 27.03.2012.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Nacionalna procena rizika od pranja novca u Republici Srbiji     Verzija 2
Objavljeno 04.2013.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti
"Službeni glasnik RS", broj 14/2019

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu
"Službeni glasnik RS", broj 72/2006, 84/2006 - ispr., 4/2016, 106/2018 i 14/2019
|  poslednje izmene  |

Propisi o poreskom postupku i administraciji

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
"Službeni glasnik RS", broj 80/2002, 84/2002 - ispr. 23/2003 - ispr. 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr. 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate
"Službeni glasnik RS", broj 28/2016

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
"Službeni glasnik RS", broj 14/2016

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju
"Službeni glasnik RS", broj 57/2003, 68/2003, 32/2009 i 48/2010

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
"Službeni glasnik RS", broj 32/2009, 70/2010, 6/2012 i 11/2016

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole
"Službeni glasnik RS", broj 80/2016

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
"Službeni glasnik RS", broj 113/2013 i 104/2018
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
"Službeni glasnik RS", broj 77/2014

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
"Službeni glasnik RS", broj 16/2016, 49/2016, 46/2017, 14/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 i 151/2020
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o plaćanju pojedinih obaveza preko poreske blagajne
"Službeni glasnik RS", broj 61/2003

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga
"Službeni glasnik RS", broj 53/2003, 61/2004 i 71/2005

Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja poreskog duga
prečišćeni tekst, zaključno sa brojem 30-00-125/2005-01 od 30.08.2005. godine

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti
"Službeni glasnik RS", broj 80/2010

Uputstvo za postupanje Poreske uprave u postupku izdavanja poreskih uverenja
Poreska uprava, broj 43-1229/2010-18 od 02.07.2010. godine

Instrukcija za prijavljivanje i namirenje poreskog potraživanja od poreskih obveznika - privrednih društava nad kojima je pokrenut postupak likvidacije
Poreska uprava, Sektor za naplatu, broj 43-1298/2006-10 od 08.05.2006. godine

Mišljenje o zastarelosti prava na preknjižavanje uplata javnih prihoda
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-01486/2008-04 od 25.12.2008. godine

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
"Službeni glasnik RS", broj 119/2012

Zakon o državnoj upravi
"Službeni glasnik RS", broj 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon


Direktiva o pravilima ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi
Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-38/2005-5 od 27.12.2005. godine

Direktiva o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi
Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-47/2005-5 od 27.12.2005. godine

Zakon o republičkim administrativnim taksama
"Službeni glasnik RS", broj 43/2003, 51/2003 - ispr. 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn. 55/2012 - usklađeni din. izn. 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn. 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 50/2016 - uskladeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn, 95/2018, 86/2019 i 144/2020
|  poslednje izmene  |


Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi
"Službeni glasnik RS", broj 98/2020

Propisi o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 30/2015, 101/2016, 8/2019 i 94/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 i 94/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o amortizaciji stalnih srеdstava koja sе priznajе za porеskе svrhе
"Službeni glasnik RS", broj 93/2019

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2020. godinu
"Službeni glasnik RS", broj 21/2020
|  2019.  |  2018.  |  2017.  |  2015. i 2016.  |  2014.  |  2013.  |

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
"Službeni glasnik RS", broj 61/2013, 8/2014 i 94/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
"Službeni glasnik RS", broj 122/2012

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju
"Službeni glasnik RS", broj 14/2016

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji
"Službeni glasnik RS", broj 122/2012

Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
"Službeni glasnik RS", broj 18/2018

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
"Službeni glasnik RS", broj 97/2015, 115/2015, 14/2016 i 20/2018
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
"Službeni glasnik RS", broj 100/2015 - primenjuje se od 01.01.2016.godine

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
"Službeni glasnik RS", broj 78/2018

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 41/2015

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 60/2014 i 41/2015
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanjе troškova koji su nеposrеdno povеzani sa istraživanjеm i razvojеm u porеskom bilansu u dvostruko uvеćanom iznosu
"Službeni glasnik RS", broj 50/2019

Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovicе porеza na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 50/2019

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na porеski krеdit za ulaganjе u kapital novoosnovanog privrеdnog društva kojе obavlja inovacionu dеlatnost
"Službeni glasnik RS", broj 50/2019

Mišljenje o priznavanju rashoda u poreskom bilansu obveznika po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu obveznika (bonusi), pri čemu se ukupan iznos bonusa obračunat u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans isplaćuje u narednom poreskom periodu
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-177/2016-04 od 29.9.2016. godine

Mišljenje o besplatnom davanju dobara iz sopstvene proizvodnje, odnosno robe od strane privrednog društva predstavlja troškove reprezentacije, koji se priznaju u poreskom bilansu obveznika do 0,5% od ukupnog prihoda, imajući u vidu da je takvo davanje usmereno ka poslovnim partnerima sa kojima obveznik ima zaključen ugovor o kupoprodaji i distribuciji
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-71/2015-04 od 3.10.2016. godine

Mišljenje da li se rashodi obveznika po osnovu izdataka za zaposlene koji se, u smislu propisa koji uređuju oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, kao što su primanja na koja se ne plaća porez na zarade do iznosa propisanog tim zakonom (kao npr. u slučaju jubilarnih nagrada), priznaju na teret rashoda u poreskom periodu u kojem su isplaćena
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-1068/2016-04 od 8.12.2016. godine

Mišljenje o tome u koju grupu treba razvrstati stalno sredstvo - kombi teretno vozilo radi utvrđivanja stope amortizacije
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-12/2017-04 od 6.2.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu gubitka u poreskom bilansu u slučaju kada je nad obveznikom pokrenut postupak likvidacije
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-43/2017-04 od 14.3.2017. godine

Propisi o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana
"Službeni glasnik RS", broj 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr. 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn. 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 48/2013 - ispr. 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn. 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 5/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 23/2014, 7/2017 i 52/2020
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
"Službeni glasnik RS", broj 128/2003 i 6/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika - prestao da važi stupanjem na snagu Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
"Službeni glasnik RS", broj 11/2005

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana koji se plaća po rešenju
"Službeni glasnik RS", broj 27/2014

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 101/2016, 7/2017 i 53/2020
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
"Službeni glasnik RS", broj 90/2017, 38/2018 i 20/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
"Službeni glasnik RS", broj 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispr., 14/2016, 21/2017, 20/2018 i 94/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
"Službeni glasnik RS", broj 15/2016, 20/2018 i 27/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene
"Službeni glasnik RS", broj 20/2014

Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca
"Službeni glasnik RS", broj 102/2006

Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa
"Službeni glasnik RS", broj 139/2004

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika
"Službeni glasnik RS", broj 137/2020

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti
"Službeni glasnik RS", broj 31/2001 i 5/2005

Pravilnik o ostvarivanju prava na porеsko oslobođеnjе za primanja zaposlеnog po osnovu sopstvеnih akcija kojе stеknе bеz naknadе ili po povlašćеnoj cеni
"Službeni glasnik RS", broj 50/2019

Pravilnik o ostvarivanju prava na porеsko oslobođеnjе po osnovu organizovanja rеkrеacijе, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlеnе
"Službeni glasnik RS", broj 50/2019

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
"Službeni glasnik RS", broj 98/2007, 84/2014 i 84/2015
|  poslednje izmene  |

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 94/2019 i 156/2020

Mišljenje o poreskom tretmanu ulaganja u nepokretnost izvršenih od strane zakupca
Ministarstvo finansija RS, broj 414-00-159/2007-04 od 30.12.2008. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-56/2016-04 od 28.1.2016. godine

Mišljenje o načinu knjiženja troškova službenog puta u inostranstvo, u situaciji kada su isti isplaćivani u dinarima
Ministarstvo finansija RS, broj 401-00-1200/2016-04 od 16.5.2016. godine

Mišljenje o obračunavanju i plaćanju poreza na zaradu u slučaju umanjenja poreske osnovice primenom neoporezivog iznosa
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-693/2016-04 od 22.11.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu primanja u vidu pozajmice novčanog iznosa koji, saglasno ugovoru o zajmu, fizičko lice - osnivač, odnosno direktor koji nije u radnom odnosu u privrednom društvu, dobije od tog privrednog društva
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-158/2016-04 od 10.1.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu premija koje poslodavac plaća samo za određene kategorije zaposlenih kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kao i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-889/2016-04 od 26.1.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prihoda zaposlenog po osnovu davanja u zakup dela nepokretnosti koji se koristi kao kancelarijski prostor poslodavca u kome zaposleni radi
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-99/2017-04 od 20.3.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu primanja u vidu novčane naknade koju u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac isplaćuje zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. godine

Primer potvrde o rezidentnosti

Italija, Velika Britanija

Propisi o porezu na dodatu vrednost

Zakon o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 21/2017 i 41/2017
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/2017

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/2017

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
"Službeni glasnik RS", broj 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018 i 75/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu
"Službeni glasnik RS", broj 86/2015

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 86/2015

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
"Službeni glasnik RS", broj 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016, 60/2018, 47/2019, 50/2019 i 94/2019
|  poslednje izmene  |

Obrasce: EPPDV, IEPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV pronađite na stranici Obrasci

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 86/2015

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV
"Službeni glasnik RS", broj 86/2015

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 84/2015

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
"Službeni glasnik RS", broj 123/2012, 86/2015, 52/2018 i 94/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 114/2012

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV-a
"Službeni glasnik RS", broj 124/2004

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV-a
"Službeni glasnik RS", broj 108/2004, 130/2004 - ispr. 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015, 109/2016 i 48/2018
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza
"Službeni glasnik RS", broj 106/2007

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti
"Službeni glasnik RS", broj 118/2012

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
"Službeni glasnik RS", broj 122/2012

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen
"Službeni glasnik RS", broj 118/2012

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 107/2012 i 74/2013

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - važi do kraja 2019.godine
"Službeni glasnik RS", broj 107/2012 i 86/2015
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju usluga tеlеkomunikacija i usluga pružеnih еlеktronskim putеm, u smislu Zakona o porеzu na dodatu vrеdnost, i o utvrđivanju kritеrijuma i prеtpostavki za odrеđivanjе mеsta sеdišta, stalnе poslovnе jеdinicе, prеbivališta ili boravišta primaoca usluga tеlеkomunikacija, radijskog i tеlеvizijskog еmitovanja i usluga pružеnih еlеktronskim putеm - primenjuje se od 01.01.2020. godine
"Službeni glasnik RS", broj 75/2019

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV-a
"Službeni glasnik RS", broj 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018 i 87/2020
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 120/2012 i 86/2015
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti ulaganja u objekte
"Službeni glasnik RS", broj 120/2012

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara
"Službeni glasnik RS", broj 122/2012

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim delima i antikvitetima
"Službeni glasnik RS", broj 105/2004 i 118/2012

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen
"Službeni glasnik RS", broj 118/2012

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
"Službeni glasnik RS", broj 120/2012, 40/2015, ... 48/2018, 62/2018, 16/2019 i 80/2019
|  poslednje izmene  |

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 124/2004

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
"Službeni glasnik RS", broj 124/2004, 27/2005, 4/2013 i 21/2015
|  poslednje izmene  |

Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije saveta bezbednosti OUN broj 1244
"Službeni glasnik RS", broj 111/2013

Objašnjenje Ministarstva finansija o pravilima oporezivanja prometa u oblasti građevinarstva

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
Poreska uprava, decembar 2004. godine

Uputstvo o načinu i postupku evidentiranja obveznika za porez na dodatu vrednost
Poreska uprava, 19.02.2010. godine

Mišljenje o obavezi izmene osnovice za obračun PDV zbog promene kursa strane valute u slučaju ugovaranja valutne klauzule
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-1292/2007-04 od 21.11.2007. godine

Mišljenje o oporezivanju šećera
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-0031/0-05-04 od 14.01.2005. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu besplatnog davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-00791/2016-04 od 2.11.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prodaje novčanih vaučera (poklon čestitki) po utvrđenoj vrednosti, kojima donosioci vaučera plaćaju naknadu za promet dobara, odnosno usluga obvezniku PDV - izdavaocu vaučera
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-2811/2009-04 od 29.12.2009. godine

Mišljenje o tome da li obveznik PDV koji prodaje vrednosne vaučere, odnosno kartice za nabavku dobara ili usluga kod lica koja vrše promet dobara ili usluga u TC "Ušće", a kojima donosioci vaučera, odnosno kartica plaćaju naknadu za izvršeni promet dobara ili usluga, ima obavezu da po osnovu prodaje predmetnih vaučera, odnosno kartica obračuna i plati PDV
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-783/2011-04 od 2.9.2011. godine

Mišljenje o tome da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako poseduje račun prethodnog učesnika u prometu - obveznika PDV koji mu je dostavljen elektronskom poštom u PDF formatu
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-149/2016-04 od 12.12.2016. godine

Mišljenje o tome da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada poseduje račun u kojem je prethodni učesnik u prometu - obveznik PDV za promet koji se oporezuje po poreskoj stopi od 20% iskazao PDV po poreskoj stopi od 10%
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00047/2016-04 od 6.12.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prenosa dela imovine obveznika PDV - preduzetnika
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00507/2016-04 od 18.1.2017. godine

Mišljenje o uslovima da se poljoprivrednik evidentira za obavezu plaćanja PDV
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00438/2016-04 od 30.1.2017. godine

Mišljenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-240/2017-04 od 24.3.2017. godine

Mišljenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-225/2017-04 od 24.3.2017. godine

Mišljenje o mestu prometa usluga organizacije i kontrole transporta, logistike i ostalih procesa u vezi sa tzv. kretanjem robe koje obveznik PDV pruža pravnim licima sa sedištem u inostranstvu zaključno sa 31. martom 2017. godine odnosno od 1. aprila 2017. godine
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-01263/2016-04 od 16.3.2017. godine

Mišljenje o postojanju prava na prethodni PDV u slučaju kada obveznik PDV nabavlja putničke automobile isključivo radi davanja u zakup kratkoročno ili dugoročno
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00038/2017-04 od 8.5.2017. godine

Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama

Zakon o porezima na imovinu
"Službeni glasnik RS", broj 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 86/2019 i 144/2020
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o obrascima porеskih prijava o utvrđеnom, odnosno za utvrđivanjе porеza na imovinu
"Službeni glasnik RS", broj 108/2013, 118/2013, 101/2017, 48/2018, 104/2018 i 151/2020
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika
"Službeni glasnik RS", broj 50/2018

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
Poreska uprava, broj 43-07436/2004-08 od 24.12.2004. godine

Uputstvo o postupku i načinu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava
Poreska uprava, broj 43-00192/2010-18 od 16.02.2010. godine

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
"Službeni glasnik RS", broj 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn. 120/2012 - usklađeni din. izn. 113/2013 - usklađeni din. izn. 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 105/2016 - usklađeni din. izn. i 86/2019
|  poslednje izmene  |


Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
"Službeni glasnik RS", broj 104/2018
|  140/2014  |  109/2015  |  105/2016  |  119/2017  |

Zakon o zaštiti životne sredine
"Službeni glasnik RS", broj 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016 i 76/2018
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
"Službeni glasnik RS", broj 43/2017 i 45/2018

UREDBA o kritеrijumima za odrеđivanjе aktivnosti kojе utiču na životnu srеdinu prеma stеpеnu nеgativnog uticaja na životnu srеdinu koji nastajе obavljanjеm aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njеno umanjеnjе, kao i o kritеrijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu srеdinu
"Službeni glasnik RS", broj 86/2019 i 89/2019
|  poslednje izmene  |

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
"Službeni list grada Beograda", broj 22/99, 6/2001, 37/2004, 29/2005, 19/2007, 43/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010, 65/2012 i 50/2014

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 96/2014

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada
"Službeni list grada Novog Sada" broj 13/2014

Odluka o obveznicima, visini, rokovima i načinu plaćanja posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada
"Službeni list grada Novog Sada" broj 13/2014

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Novi Sad
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/2014

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Stara Pazova
"Službeni glasnik RS", broj 129/07, "Sl. glasnik RS" broj 62/06, 47/11 i 93/12. godine

Odluku o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji opštine Stara Pazova
"Službeni glasnik RS", broj 135/04 i 36/2009

Odluku o merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
"Službeni glasnik RS", broj 72/09 i 81/2009

Pravilnici, odluke i druga akta organa Grada Novog Sada

Odluka o uslovima i načinu plaćanja duga, odlaganja plaćanja duga i otpisa kamate na poreski dug po osnovu izvornih javnih prihoda dospelih do 31. decembra 2009. godine
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 10 od 2010. godine, odluku donela Skupština Grada Novog Sada na sednici od 29. oktobra 2010. godine

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama i površinama vidljivim sa javnih površina
"Službeni list Grada Novog Sada" broj 7/09 od 2.03.2009. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama - nacrt - primena od 01.01.2010. godine

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje reklamnih oznaka na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade i za isticanje firme na poslovnom prostoru
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 42/2012 od 16.11.2012. godine

Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 63/2015 od 30.12.2015. godine

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 7/08 od 05.03.2008. godine

Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada
Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, februar 2010. godine

Odluka o uređenju grada
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 53/08 od 29.12.2008. godine, stupila na snagu 06.01.2009. godine

Odluka o gradskim upravama Grada Novog Sada
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 52/08 od 28.12.2008. godine

Propisi o socijalnim doprinosima

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS", broj 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn. 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn. 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 usklađeni din. izn., 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini
"Službeni glasnik RS", broj 100/2004

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
"Službeni glasnik RS", broj 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 i 86/2019
|  poslednje izmene  |

Zakon o zdravstvenom osiguranju
"Službeni glasnik RS", broj 25/2019

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
"Službeni glasnik RS", broj 25/2019


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
"Službeni glasnik RS", broj 68/06, 49/07, 50/07, 95/07, 127/07 i 91/2015

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i o načinu i postupku za ostvarivanje prava na otpis kamate
Zahtev za otpis kamate - Obrazac ZOK

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe
"Službeni glasnik RS", broj 43/06, bez izmena u 112/09 od 30.12.2009. godine

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - sa tabelom mera izvršenja
"Službeni glasnik RS", broj 43/06, bez izmena u 112/09 od 30.12.2009. godine

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - deo pravilnika koji se odnosi na privatnu praksu

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010, 44/2014 - dr. zakon, 116/2014, 95/2018 i 91/2019
|  poslednje izmene  |


Uputstvo o postupku podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku i izdavanje potvrde o prijemu
"Službeni glasnik RS", broj 53/2013

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeni glasnik RS", broj 54/2010, 124/2012 i 119/2013

Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
"Službeni glasnik RS", broj 56/2018 i 101/2020
|  poslednje izmene  |

Uputstvo za pregled doprinosa na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Mišljenje o plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice koje je osnivač privrednog društva, a nije zasnovalo radni odnos u tom privrednom društvu i nije upisano u registar privrednih subjekata kao lice ovlašćeno za predstavljanje i zastupanje i ne donosi odluke u radu skupštine društva jer ima učešće u kapitalu privrednog društva manje od 5%
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-321/2015-04 od 21.08.2015. godine

Propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu
"Službeni glasnik RS", broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje
|  poslednje izmene  |


Utvrđena neustavnost odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu
Saopštenje sa 20. sednice Ustavnog suda, održane 17. novembra 2016. godine

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade odnosno naknade zarade
"Službeni glasnik RS", broj 90/2014 od 27.08.2014. godine

Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata"
"Službeni glasnik RS", broj 107/2020

Odluka o visini minimalnе cеnе rada za pеriod januar–dеcеmbar 2021. godinе
"Službeni glasnik RS", broj 116/2020

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 38/2015 i 113/2017
|  poslednje izmene  |

Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
"Službeni glasnik RS", broj 91/2015 i 50/2018
|  poslednje izmene  |


Mišljenje u vezi sa većim brojem kraćih službenih putovanja zaposlenih u inostranstvo
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-645/2016-02 od 03.10.2016. godine

Zakon o zapošljavanju stranaca
"Službeni glasnik RS", broj 128/2014, 50/2018 i 31/2019
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o dozvolama za rad
"Službeni glasnik RS", broj 63/2018 i 56/2019
|  poslednje izmene  |

Zakon o strancima
"Službeni glasnik RS", broj 24/2018 i 31/2019
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o objеdinjеnom zahtеvu za odobrеnjе, odnosno produžеnjе privrеmеnog boravka i izdavanjе dozvolе za rad strancu
"Službeni glasnik RS", broj 144/2020

Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 69/2018

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
"Službeni glasnik RS", broj 50/2018


Pravilnik o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika
"Službeni glasnik RS", broj 67/2018

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
"Službeni glasnik RS", broj 125/2004 i 104/2009


Pravilnik o mirnom rešavanju sporova
"Službeni glasnik RS", broj 12/2005 i 84/2005

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
"Službeni glasnik RS", broj 36/2010


Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu
"Službeni glasnik RS", broj 62/10 od 03.09.2010. godine

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
"Službeni glasnik RS", broj 33/2006 i 13/2016
|  poslednje izmene  |

Zakon o volontiranju
"Službeni glasnik RS", broj 36/2010

Zakon o štrajku
"Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 103/2012 - odluka US

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
"Službeni glasnik RS", broj 101/2005 i 91/2015
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
"Službeni glasnik RS", broj 109/2016

Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva
"Službeni glasnik RS", broj 3/2017

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
"Službeni glasnik RS", broj 67/2007 i 102/2015

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
"Službeni glasnik RS", broj 72/2006, 84/2006 - ispr. i 30/2010

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika, kako ih je dalo Ministarstvo rada i socijalne politike na svom sajtu

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom
"Službeni glasnik RS", broj 120/2007 i 93/2008

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad
"Službeni glasnik RS", broj 21/2009 i 1/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o prеvеntivnim mеrama za bеzbеdan i zdrav rad za sprеčavanjе pojavе i širеnja еpidеmijе zaraznе bolеsti
"Službeni glasnik RS", broj 94/2020

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009 i 32/2013


Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze
"Službeni glasnik RS", broj 101/2016

Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
"Službeni glasnik RS", broj 36/10 od 28.05.2010. godine

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije
"Službeni glasnik RS", broj 112/2009

Zakon o evidencijama u oblasti rada
"Službeni list SRJ" broj 46/1996, "Službeni glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i „Službeni glasnik RS“ broj 36/2009 - dr. zakon.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
"Službeni glasnik RS", broj 16/2002, 115/2005, 107/2009 i 50/2018
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
"Službeni glasnik RS", broj 58/2018

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
"Službeni glasnik RS", broj 56/2018

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010


Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta
"Službeni glasnik RS", broj 73/2010 i 89/2017

Zakon o zaštiti od požara
"Službeni glasnik RS", broj 111/2009 i 20/2015

Zakon o zaštiti uzbunjivača
"Službeni glasnik RS", broj 128/2014


Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih
"Službeni glasnik RS", broj 1/2002

Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze
"Službeni glasnik RS", broj 16/2013

Obrazac RNLRS - Zahtev za refundaciju naknade zarade isplaćene licu u rezervnom sastavu

Propisi o platnom prometu i finansijama

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA
"Službeni glasnik RS", broj 139/2014 i 44/2018
|  poslednje izmene  |


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenju obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015, 78/2018 i 22/2019
|  poslednje izmene  |

Odluka o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
"Službeni glasnik RS", broj 65/2018, 78/2018 i 20/2019
|  poslednje izmene  |

Odluka o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
"Službeni glasnik RS", broj 78/2018

Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015, 82/2017 i 69/2018

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015, 82/2017, 69/2018 i 96/2018
|  poslednje izmene  |

Zakon o platnom prometu - prestao da važi 1. oktobra 2015. godine
"Službeni list SRJ", broj 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon


Odluka o obliku, sadržini i nacinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
"Službeni glasnik RS", broj 57/2004, 82/2004, 98/2013 i 104/2014
|  poslednje izmene  |

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za obavljanje platnog prometa kod banke
"Službeni glasnik RS", broj 57/2004

Pregled brojeva računa i bankarskih kodova za identifikaciju (BIC) banaka – učesnika u RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate sa računa klijenta
"Službeni glasnik RS", broj 14/2014 i 8/2020
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost
"Službeni glasnik RS", broj 77/2011

Odluka o obavljanju obračuna i poravnjanja platnih kartica
"Službeni glasnik RS", broj 4/2009

Odluka o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja
"Službeni glasnik RS", broj 6/10 od 11.02.2010. godine, ispravka u 12/10 od 10.03.2010. godine, stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01.04.2010. godine

Obrasce Ovlašćenja direktnog zaduženja (O-01, O-02, O-03, O-04, O-05 i O-06), Zahteva za refundaciju sredstava (O-07) i Uputstva o popunjavanju ovlašćenja, pronađite na stranici Obrasci

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 68/2015

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
"Službeni glasnik RS", broj 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 91/2019
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata
"Službeni glasnik RS", broj 54/2016

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
"Službeni glasnik RS", broj 7/2018, 59/2018 i 8/2019
|  poslednje izmene  |

Zakon o menici
"Službeni list FNRJ", broj 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja


Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja
"Službeni glasnik RS", broj 56/2011, 80/2015 i 76/2016

Odluka o puštanju u prodaju, prodajnoj ceni i povlačenju iz prodaje jedinstvenih meničnih blanketa
"Službeni glasnik RS", broj 53/04 i 43/08

Zakon o čeku
"Službeni list FNRJ", br. 105/46, "Sl. list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja


Odluka o obavljanju međubankarskog obračuna po čekovima po tekućim računima građana
"Službeni glasnik RS", broj 72/2004

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE
"Službeni glasnik RS", broj 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 - odluka US i 44/2018
|  poslednje izmene  |


Odluka o načinu nadgledanja platnih klirinških i obračunskih sistema
"Službeni glasnik RS", broj 46/2009

Odluka o obračunu i kliringu i o funkcionisanju obračunskih računa banaka kod Narodne banke Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 57/2004

Odluka o načinu praćenja likvidnosti privrednih subjekata
"Službeni glasnik RS", broj 48/2010

Zakon o bankama
"Službeni glasnik RS", broj 107/2005, 91/2010 i 14/2015
|  poslednje izmene  |


Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke
"Službeni glasnik RS", broj 33/2005, 25/2009, 106/2013 i 113/2013

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta
"Službeni glasnik RS", broj 85/2011

Odluka o načinu i postupku sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu sa klijentima fizičkim licima
"Službeni glasnik RS", broj 74/09

Zakon o zateznoj kamati
"Službeni glasnik RS", broj 119/2012

Zakon o osiguranju
"Službeni glasnik RS", broj 139/2014

Zakon o finansijskom lizingu
"Službeni glasnik RS", broj 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 - dr. zakoni

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
"Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 139/2014
|  poslednje izmene  |


Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta
"Službeni glasnik RS", broj 85/2011

Propisi o fiskalnim kasama

Zakon o fiskalnim kasama
"Službeni glasnik RS", broj 135/2004 i 93/2012


Pravilnik o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima, serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004 i 19/2005

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004

Pravilnik o konturi i bitmapi fiskalnog loga, izgledu fiskalnih dokumenata i značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004

Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata
"Službeni glasnik RS", broj 56/2012

Zakon o fiskalizaciji
"Službeni glasnik RS", broj 153/2020

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
"Službeni glasnik RS", broj 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014
|  poslednje izmene  |

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica – kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju zakona o fiskalnim kasama
"Službeni glasnik RS", broj 15/2005

Mišljenje o obavezi defiskalizacije fiskalne kase, odnosno brisanja obveznika iz registra fiskalizovanih kasa usled privremenog prestanka obavljanja registrovane delatnosti
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00116/2007-04 od 16.07.2007. godine

Mišljenje o obezbeđivanju gotovine na početku radnog dana za vraćanje kusura
Ministarsvo finansija RS, broj 413-00-00629/2006-04 od 04.10.2006. godine

Mišljenje o evidentiranju prometa na više fiskalizovanih fiskalnih kasa kod privrednih subjekata koji obavljaju promet na malo i pružaju ugostiteljske usluge u jednom objektu
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-0255/2009-04 od 03.09.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta uzima dobra (npr. sredstva za higijenu i drugo tekuće održavanje poslovnih prostorija) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti i poreski tretman takvog uzimanja dobara
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-0539/2009-04 od 21.05.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat obavlja promet softverskih programa fizičkim licima putem interneta, u okviru delatnosti prilikom prodaje u okviru delatnosti 52610 (Trgovine na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00191/2009-04 od 25.06.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate, a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00196/2009-04 od 25.06.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), pri čemu se prodaja vrši putem interneta, a isporuka putem kurirskih firmi, kao što su "Overnight Express", "DHL" i dr., čija je delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta)
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00071/2009-04 od 31.04.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje dobara na sajmovima
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00138/2007-04 od 20.06.2007. godine

Spisak proizvođača fiskalnih kasa koji imaju saglasnost Vlade RS - na dan 26.12.2008. godine

Propisi o trgovini, turizmu i ugostiteljstvu

Zakon o trgovini
"Službeni glasnik RS", broj 52/2019


Pravilnik o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe
"Službeni glasnik RS", broj 101/2017

Pravilnik o evidenciji prometa
"Službeni glasnik RS", broj 99/2015, primena od 01.01.2016.godine

Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
"Službeni glasnik RS", broj 47/2011

Zakon o elektronskoj trgovini
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009, 95/2013 i 52/2019
|  poslednje izmene  |

Zakon o zaštiti potrošača
"Službeni glasnik RS", broj 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon

Zakon o zaštiti konkurencije
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009 i 95/2013

Zakon o oglašavanju
"Službeni glasnik RS", broj 6/2016


Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
"Službeni glasnik RS", broj 114/2005

Zakon o tržišnom nadzoru
"Službeni glasnik RS", broj 92/2011

Zakon o turizmu
"Službeni glasnik RS", broj 17/2019


Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku
"Službeni glasnik RS", broj 91/2016

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu
"Službeni glasnik RS", broj 4/2016

Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja
"Službeni glasnik RS", broj 2/2016

Pravilnik o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju
"Službeni glasnik RS", broj 4/2016

Zakon o ugostiteljstvu
"Službeni glasnik RS", broj 17/2019


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
"Službeni list Grada Novog Sada, broj 7/08 od 05.03.2008. godine

Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada
Izdavač: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, februar 2010. godine

Zakon o sanitarnom nadzoru
"Službeni glasnik RS", broj 125/2004


Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru
"Službeni glasnik RS", broj 47/2006

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostorija, uređaja i opreme i načinu postupanja kojim se sprečava pojava i širenje zaraznih bolesti prilikom pružanja higijenskih usluga
"Službeni glasnik RS", broj 47/2006

Pravilnik o potrebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela
"Službeni glasnik RS", broj 46/2006

Zakon o bezbednosti hrane
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe
"Službeni glasnik RS", broj 92/2011

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009


Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
"Službeni glasnik RS", broj 116/2014

Zakon o oznakama geografskog porekla
"Službeni glasnik RS", broj 18/2010

Zakon o duvanu
"Službeni glasnik RS", broj 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn. 69/2012 - usklađeni izn. 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn. 64/2013 - usklađeni izn. 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 95/2018 i 91/2019
|  poslednje izmene  |


Pravilnik o uslovima u pogledu tehničke oporemljenosti prostora za trgovinu na malo duvanskim proizvodima
"Službeni glasnik RS", broj 116/2005

Pravilnik o uslovima u pogledu odgovarajućeg prostora za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima
"Službeni glasnik RS", broj 116/2005 . godine

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima
"Službeni glasnik RS", broj 15/2006

Uslovi za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanom
Preuzeto sa sajta Ministarstva finansija, Uprave za duvan, dana 04. marata 2010. godine

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u ugostiteljskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju, kladionice, kockarnice, splavovi, diskoteke, klubovi i drugi slični objekti)

Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon

Zakon o deviznom poslovanju
"Službeni glasnik RS", broj 62/06 , broj 31/2011, broj 119/2012 i 139/2014 i 30/2018
|  poslednje izmene  |


Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga
"Službeni glasnik RS", broj 59/2013 od 05.07.2013. godine

Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama
"Službeni glasnik RS", broj 50/2013 od 07.06.2013. godine

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
"Službeni glasnik RS", broj 51/2015, 3/2016 i 29/2016, 91/2016, 24/2017 i 29/2018
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
"Službeni glasnik RS", broj 67/2006, 52/2008 i 18/2009

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
"Službeni glasnik RS", broj 51/2015, 3/2016, 84/2018, 86/2018 i 53/2020
|  poslednje izmene  |

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
"Službeni glasnik RS", broj 51/2015 i 3/2016
|  poslednje izmene  |

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", broj 56/2013, 4/2015 i 42/2020

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju
"Službeni glasnik RS", broj 6/2013, 74/2013, 32/2018 i 3/2021

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
"Službeni glasnik RS", broj 51/2015, 82/2017 i 69/2018

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog naloga sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", broj 38/2010

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda
"Službeni glasnik RS", broj 116/2006

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišcenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018 i 78/2018
|  poslednje izmene  |

Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
"Službeni glasnik RS", broj 3/2018 i 65/2019
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
"Službeni glasnik RS", broj 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 i 37/2018
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
"Službeni glasnik RS", broj 32/2018, 122/2020 i 3/2021
|  poslednje izmene  |

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", broj 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015, 82/2017, 98/2020 i 154/2020

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći
"Službeni list SRJ", broj 53/2001, 61/2001 – ispr. i 36/2002 i “Službeni glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon

Carinski zakon
"Službeni glasnik RS", broj 95/2018 i 144/2020


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
"Službeni glasnik RS", broj 27/2019, 29/2019, 94/2019 i 156/2020
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini
"Službeni glasnik RS", broj 94/2019
|  2019  |

Zakon o Carinskoj tarifi
"Službeni glasnik RS", broj 91/2019
|  poslednje izmene  |

Zakon o agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 61/2005 i 88/2010

Ostali - negrupisani propisi

Krivični zakonik
"Službeni glasnik RS", broj 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
|  poslednje izmene  |


Opšte uzanse za promet robom
"Službeni list FNRJ", broj 15/1954
Porodični zakon
"Službeni glasnik RS", broj 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015
|  poslednje izmene  |
Ustav Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 98/2006
Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 98/2006
Zakon o akcizama
"Službeni glasnik RS", broj 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn. 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn. 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018 i 153/2020
|  poslednje izmene  |
Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe
"Službeni glasnik RS", broj 3/2005 i 86/2017

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
"Službeni glasnik RS", broj 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispr., 56/2013, 67/2015, 101/2016, 86/2017, 20/2018 i 48/2018
|  poslednje izmene  |

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
"Službeni glasnik RS", broj 88/2017
|  poslednje izmene  |

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
"Službeni glasnik RS", broj 88/2017
|  poslednje izmene  |

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
"Službeni glasnik RS", broj 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009
Zakon o autorskim i srodnim pravima
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019
|  poslednje izmene  |

Statut Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije
donet 10.03.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava
sa izmenama i dopunama koje su na snazi od 08.10.2007. godine

Statut OFPS - Organizacije proizvođača fonograma Srbije
donet 18.03.2010. godine, stupio na snagu danom donošenja

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS doneta 02.11.2009. godine, a primenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS"
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US

Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima
"Službeni glasnik RS", broj 90/2016 i 4/2017
|  poslednje izmene  |
Zakon o divljači i lovstvu
"Službeni glasnik RS", broj 18/2010
Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
"Službeni glasnik RS", broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011
Zakon o dobrobiti životinja
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009
Zakon o etanolu
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
"Službeni glasnik RS", broj 94/2017
Zakon o elektronskim komunikacijama
"Službeni glasnik RS", broj 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014
Zakon o finansiranju lokalne samouprave
"Službeni glasnik RS", broj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn. i 104/2016 - dr. zakon
Zakon o fondu za razvoj Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 119/2012 i 5/2015
Zakon o hipoteci
"Službeni glasnik RS", broj 83/2015
Zakon o izvršenju i obezbeđenju
"Službeni glasnik RS", broj 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019
|  poslednje izmene  |
Zakon o informacionoj bezbednosti
"Službeni glasnik RS", broj 94/2017
|  poslednje izmene  |
Zakon o inspekcijskom nadzoru
"Službeni glasnik RS", broj 36/2015 i 95/2018
|  poslednje izmene  |
Zakon o igrama na sreću
"Službeni glasnik RS", broj 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 95/2018, 91/2019 i 18/2020
Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009
Zakon o javnim nabavkama
"Službeni glasnik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015
|  poslednje izmene  |
Zakon o javnom beležništvu
"Službeni glasnik RS", broj 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015
|  poslednje izmene  |
Zakon o kontroli državne pomoći
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009
Zakon o komunalnim delatnostima
"Službeni glasnik RS", broj 88/2011, 104/2016 i 95/2018
|  poslednje izmene  |
Zakon o komunalnoj policiji
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009
Zakon o krivičnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019
Zakon o metrologiji
"Službeni glasnik RS", broj 15/2016
Zakon o nasleđivanju
"Službeni glasnik RS", broj 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015
Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US
Zakon o opštem upravnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 18/2016
- propis stupio na snagu 09.06.2016.godine, početak primene je od 01.06.2017. godine, osim odredaba čl. 9, 103. i 207. koje se primenjuju od 08.06.2016. godine
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
"Službeni list SFRJ", broj 6/80 i 36/90, "Službeni list SRJ", br. 29/96 i "Službeni glasnik RS", broj 115/2005 - dr. zakon
Zakon o obligacionim odnosima
"Službeni list SFRJ", broj 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Službeni list SRJ", br. 31/93, "Službeni list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Službeni glasnik RS", broj 18/2020
|  poslednje izmene  |
Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela
"Službeni glasnik RS", broj 97/2008
Zakon o organskoj proizvodnji
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010
Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
"Službeni glasnik RS", broj 93/2014 i 22/2015
Zakon o parničnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020
|  poslednje izmene  |
Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009, 10/2013 - dr. zakon i 101/2016

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
"Službeni glasnik RS", broj 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017
|  poslednje izmene  |

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
"Službeni glasnik RS", broj 1/2020, 13/2020, 27/2020, 52/2020, 75/2020, 106/2020, 118/2020, 124/2020, 140/2020 i 152/2020
|  poslednje izmene  |
Zakon o prekršajima
"Službeni glasnik RS", broj 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US
|  poslednje izmene  |

Vodič - Prava i obaveze građana kao učesnika u prekršajnom postupku
Vodič je sastavilo Udruženje sudija za prekršaje RS u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo
Zakon o privrednim komorama
"Službeni glasnik RS", broj 112/2015 od 30.12.2015. godine, stupio na snagu 07.01.2016. godine, osim odredaba čl. 10. i 33. koje počinju da se primenjuju 01.01.2017. godine

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2021. godini
"Službeni glasnik RS", broj 87/2019
|  2020. godina  |  2019. godina  |
Zakon o privrednim prestupima
"Službeni glasnik RS", broj 101/2005 - dr. zakon
Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
"Službeni glasnik RS", broj 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon
Zakon o pivu
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010
Zakon o prometu nepokretnosti
"Službeni glasnik RS", broj 93/2014, 121/2014 i 6/2015
Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
"Službeni glasnik RS", broj 46/2006 i 104/2009 - dr. zakoni
Zakon o planiranju i izgradnji
"Službeni glasnik RS", broj 72/2009, 81/2009 - ispr. 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014
Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
"Službeni glasnik RS", broj 68/2015 - stupio na snagu 12.08.2015. godine, primenjuje se od 13.02.2017. godine
Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009
Zakon o ravnopravnosti polova
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009
Zakon o regionalnom razvoju
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009, 30/2010 i 89/2015 - dr. zakon
Zakon o stočarstvu
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009, 93/2012 i 14/2016
|  poslednje izmene  |
Zakon o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture
"Službeni glasnik RS", broj 39/93 i 42/98
Zakon o sudskim veštacima
"Službeni glasnik RS", broj 44/2010
Zakon o šumama
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010, 93/2012 i 89/2015
Zakon o transportu opasne robe
"Službeni glasnik RS", broj 104/2016
Zakon o transportu opasnog tereta
"Službeni glasnik RS", broj 88/2010 i 104/2016 - dr. zakon
Zakon o tržištu kapitala
"Službeni glasnik RS", broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016
|  poslednje izmene  |
Zakon o učeničkom i studentskom standardu
"Službeni glasnik RS", broj 18/2010 i 55/2013
Zakon o upravljanju otpadom
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016
|  poslednje izmene  |

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o kolicini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, nacinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima placanja naknade, kriterijumima za obracun, visinu i nacin obracunavanja i placanja naknade
"Službeni glasnik RS", broj 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik i 31/2015 - dr. pravilnik

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
"Službeni glasnik RS", broj 43/2017, 45/2018 i 67/2018
|  poslednje izmene  |
Zakon o upravnim sporovima
"Službeni glasnik RS", broj 111/2009
Zakon o upravnoj inspekciji
"Službeni glasnik RS", broj 87/2011
Zakon o vodama
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010, 93/2012, 101/2016 i 95/2018
|  poslednje izmene  |
Zakon o vanparničnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon
Zakon o vinu
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009 i 93/2012
Zakon o zabrani diskriminacije
"Službeni glasnik RS", broj 22/2009
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
"Službeni glasnik RS", broj 87/2018

Uredba o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti
"Službeni glasnik RS", broj 50/2009
Zakon o zaštiti poslovne tajne
"Službeni glasnik RS", broj 72/2011
Zakon o zdravlju bilja
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009
Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
"Službeni glasnik RS", broj 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispr., 99/2011 - dr. zakoni i 31/2019
|  poslednje izmene  |
Zakon o žigovima
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009 i 10/2013
Uredba o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini
"Službeni glasnik RS", broj 09/2017 i 82/2017
Pravilnik o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima koja učestvuju u FADN sistemu
"Službeni glasnik RS", broj 37/2017

Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
"Službeni glasnik RS", broj 43/2017
Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu
"Službeni glasnik RS", broj 88/2017
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
"Službeni glasnik RS", broj 48/2017, 88/2017 i 84/2018
|  poslednje izmene  |
Pravilnik o uslovima i dokumentacija za izdavanje i oduzimanje licence za rad neprofitnih stambenih organizacija i načinu vođenja i sadržini Registra neprofitnih stambenih organizacija
"Službeni glasnik RS", broj 104/2017
Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
"Službeni glasnik RS", broj 16/2017, 111/2017, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/2020
|  poslednje izmene  |
Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
"Službeni glasnik RS", broj 111/2017
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama
Uredba o lokacijskim uslovima
"Službeni glasnik RS", broj 35/2015, 114/2015 i 117/2017
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table
"Službeni glasnik RS", broj 6/2019

Zakon o digitalnoj imovini
"Službeni glasnik RS", broj 153/2020

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: