UripsUdruženje računovođa i poreskih savetnika

Izmenjeni su obrasci za završni račun

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnoj zaradi za mesec decembar 2018. godine koji su od izuzetnog značaja za obračun poreske amortizacije.

Ažuriran obrazac OA možete pronaći u delu rezervisanom za članove URIPS-a.

Kako postati član?

Član URIPS-a možete biti kao fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice.

U zavisnosti od toga kako želite da se prijavite, preuzimate odgovarajuću prijavu:

Uplatite članarinu po uputstvu ispod, popunite prijavu i pošaljite je mejlom na office@aktivasistem.com.

Kako obnoviti članarinu?

Ukoliko ste već postojeći član, potrebno je samo obnoviti članarinu uplatom od 2.000 dinara na tekući račun Udruženja “URIPS” Novi Sad, broj 340-11004246-75, otvoren kod Erste bank ad Novi Sad.

U pozivu na broj obavezno navedite vaš članski broj.

Ne morate ponovo slati pristupnicu već je dovoljno samo platiti članarinu.

Članarina

Članarina za 2020. godinu iznosi 2.000 dinara, a uplaćuje se na tekući račun Udruženja “URIPS” Novi Sad, broj 340-11004246-75, otvoren kod Erste bank ad Novi Sad.

Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i traje do 31. januara naredne godine. Međutim, ukoliko neki članovi uplate članarinu nakon 20. oktobra, uplata će pokriti period aktuelne kalendarske godine kao i celu narednu kalendarsku godinu.

Primer: Ukoliko neki član obnavlja članarinu 17. novembra 2019. godine, članarina će važiti do 31. januara 2021. godine.

Udruženje “URIPS” Novi Sad - izvod iz statuta

Udruženja računovođa i poreskih savetnika “URIPS” je dobrovoljno, strukovno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti računovodstva, finansija, računovodstvenog konsaltinga i poreskog savetovanja.

Ciljevi udruženja

 1. organizovanje okruglih stolova, tribina i savetovanja: iz struke, o struci i o položaju struke;
 2. organizacija stručnih predavanja i seminara, u skladu sa navedenim ciljevima;
 3. unapređenje i stručno uzdizanje računovodstvenih i finansijskih radnika i poreskih savetnika;
 4. stručno obrazovanje računovodstvenih i finansijskih radnika i poreskih savetnika;
 5. stalna profesionalna edukacija, a posebno edukacija mladih zaposlenih na računovodstvenim poslovima i poreskih savetnika;
 6. objavljivanje informatora, brošura, biltena, stručnih radova i publikacija o radu udruženja, u skladu sa Zakonom;
 7. saradnja sa sličnim udruženjima;
 8. organizovanje sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i sličnih druženja;
 9. sprovođenje humanitarnih aktivnosti;
 10. sprovodi i druge zadatke koji proilaze iz ciljeva udruženja i koji su u skladu sa Zakonom.

Aktivnosti udruženja radi ostvarivanja ciljeva

 1. Prikuplja i obrađuje stručnu literaturu iz oblasti računovodstva i finansija i poreskog savetovanja;
 2. Organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i udruženjima, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti računovodstva i finansija i poreskog savetovanja;
 3. Stvaranje uslova za rad i optimalan ekonomski položaj privrednih društava i preduzetnika za računovodstvo i poresko savetovanje, po ugledu na razvijenu praksu zemalja Evrope i sveta;
 4. Usklađivanje interesa članova udruženja, poslovno povezivanje i blagovremeno informisanje;
 5. Organizovanje promotivnih aktivnosti za potrebe članova Udruženja;
 6. Organizovanje sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i sličnih druženja za potrebe članova Udruženja;
 7. Sprovođenje humanitarnih aktivnosti među članovima udruženja i za širu društvenu zajednicu.

Član udruženja može biti

 1. svako fizičko lice koje je zaposleno na poslovima računovodstveno – finansijske struke i/ili poreskog savetovanja; privremeno nazaposleno lice koje je po struci računovodstveno – finansijski i poreski obrazovano; lice koje se obrazuje, ili se posebno interesuje, za računovodstveno – finansijsku struku ili poresko savetovanje
 2. svaki preduzetnik i
 3. svako pravno lice.

Da bi postalo član potrebno je da lice prihvati ciljeve Udruženja i Statut te da podnese prijavu za učlanjenje.

Član udruženja ima pravo da

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
21.01.2020

URIPS - članarina za 2020. godinu

Obaveštavamo sve članove URIPS-a da će svi obrasci zaključno sa 31.01.2020. godine biti zaključani za one koji nisu...

11.12.2019

Obrasci dokumentovanja prevoza zaposlenih na posao i sa posla

Za članove URIPS-a postavljeni su besplatni obrasci dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih na posao i sa posla.

09.12.2019

Zadovoljnih 130 polaznika seminara o ZZPL

Do sada je 130 polaznika odslušalo seminar na temu Zaštite podataka o ličnosti.

1 2 3 6