Upoznajte se sa podacima o ličnosti koje obrađujemo!Zaštita Vaših podataka nam je važna.


Privatnost je stvar higijene.
Naši klijenti nam poveravaju svoje podatke a mi ih bezuslovno sa poštovanjem i u sigurnosti čuvamo.
Na kraju krajeva, to ni nisu naši podaci!

Ukoliko se interesujete za zaštitu vaših podataka na našoj internet stranici, dobro došli, ovaj odeljak je pravo mesto za vas!
Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).
U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi i obimu obrade vaših podataka od strane sledećih firmi:

AKTIVA sistem doo Pravilnik ZZPL - AKTIVA sistem doo
AKTIVA News$Edu doo Pravilnik ZZPL - AKTIVA News$Edu doo
URIPS Pravilnik ZZPL - URIPS

*Ova pravila o zaštiti ličnih podataka se odnose na internet stranicu https://aktivasistem.com/ i na obradu podataka od strane nas - AKTIVA sistem doo, AKTIVA News$Edu doo i URIPS kao rukovaoce podataka u zavisnosti od vrste poslovnog angažmana.


Zakonska regulativa:

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
("Službeni glasnik RS", broj 87/2018)