Poreska kancelarija Tatić

Računovodstvo - knjigovodstvo

Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga

Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga

Računovodstveni alati

News & Edu Izvod otvorenih stavki - IOS
News & Edu Obrazac MPIG - Mesečni izveštaj o potrošnji goriva
News & Edu Obračun razlike u ceni trgovačke robe

Obrasci za završni račun

News & Edu Obrazac PDP
News & Edu PPDG1S
News & Edu Finansijski izveštaji - pun obim (+english version)
News & Edu Finansijski izveštaji - skraćeni obim (+english version)
News & Edu Finansijski izveštaji - druga pravna lica - pun obim
News & Edu Finansijski izveštaji - druga pravna lica - skrećeni obim
News & Edu Izjava o neaktivnosti

Obrasci finansijskih izveštaja

Bilans stanja
Bilans stanja - skraćeni obim podataka
Bilans uspeha
Bilans uspeha - skraćeni obim podataka
Izveštaj o ostalom rezultatu
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj o tokovima gotovine
Statistički izveštaj
Izjava o neaktivnosti
Model napomena uz finanskijske izveštaje

Obrasci za vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva

Obrazac KPO
Obrazac BU
Obrazac PK-1
Obrazac PK-2
Obrazac KL
Obrazac DPU
Obrazac GP
Obrazac PI
Obrazac PM
Obrazac PM-1

Obrasci o popisu imovine i obaveza

Odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis
Plan rada komisije za popis
Uputstvo direktora o popisu
Izveštaj komisije za popis
Odluka o knjiženju rezultata popisa
News & Edu Elaborat o redovnom potpunom popisu imovine i obaveza

Obrasci prijava za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom

Obrazac PI-1
Obrazac PI-2
Obrazac II
Obrazac PA-1
Obrazac PA-2
Obrazac IA

Trgovina

Alati i obrasci

News & Edu Prijava dnevnog pazara
News & Edu Obaveštenje o načinu i mesta prijema reklamacija
News & Edu Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi KEP
Ponuda finansijske pogodbe

Obrasci uz fiskalne kase

Obrazac OB
Obrazac OBMF
Obrazac FR
Obrazac EFRU
Obrazac EDI
Obrazac NI

Komisiona prodaja

Obrazac KR
Obrazac KRI
Obrazac KRI-1
Poreska kancelarija Tatić

Kadrovska - zarade i druga lična primanja

Obrasci iz područja radnih odnosa

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji
Organizaciona šema i sistematizacija radnih mesta
News & Edu Ugovor o radu na određeno vreme
News & Edu Ugovor o radu na neodređeno vreme
Rešenje o prestanku radnog odnosa - sporazumno
Ugovor o delu
Ugovor o zastupanju
Ugovor o trgovinskom zastupanju
Ugovor o stipendiranju
Specifikacija vremena provedenog na radu za privremene i povremene poslove
Odluka o novogodišnjim poklonima
News & Edu Obaveštenja i izjave zaposlenog
News & Edu Pravilnik o naknadi troškova prevoza sa izjavom zaposlenog
Zahtev za refundaciju naknade zarade isplaćene licu u rezervnom sastavu
Obrazac OZ-7
Obrazac OZ-10

Obrasci iz područja bezbednosti i zdravlja na radu

Odluka o pokretanju postupka i određivanju lica odgovornog za sprovođenje postupka procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini
Smernice za procenu rizika

Obrasci iz područja zabrane pušenja

Odluka o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog za kontrolu zabrane pušenja
Izveštaj o povredi zabrane pušenja
Obrazac Dozvoljeno pušenje
Obrazac Zabranjeno pušenje

Obrasci zahteva za boravak i izdavanje dozvole za rad strancima

Obrazac Z-RD-Z
Obrazac Z-RD-SZ
Obrazac Z-RD-UL
Obrazac Z-RD-KPD
Obrazac Z-RD-NP
Obrazac Z-RD-LRD
Zahtev za odobrenje privremenog boravka
Zahtev za izdavanje uverenja o odobrenom privremenom ili stalnom boravku
Zahtev za dodelu i izdavanje uverenja o samostalnom evidencijskom broju

Zaštita podataka

News & Edu Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Poreska uprava

Obrasci za Gradsku poresku upravu Grada Novog Sada

Obrazac PP KT-1
Obrazac ZUFL-1
Obrazac ZUPRE-2
Obrazac ZUPL-3
Prijava za lokalnu komunalnu taksu za držanje kućnih životinja (pasa i mačaka)

Obrasci u postupku evidentiranja i brisanja iz PDV-a te obrazac poreske prijave

News & Edu Obrazac EPPDV
News & Edu Obrazac IEPDV
Obrazac PEPDV
Obrazac ZBPDV
Obrazac PBPDV
News & Edu Obrazac POPDV
News & Edu Obračun kamate van dohvata ruke

Obrasci u postupku ostvarivanja prava na refakciju PDV-a

Obrazac REF 1
Obrazac REF 2
Obrazac REF 3A
Obrazac REF 4
Obrazac REF 4E
Obrazac REF 5

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Obrazac PPDG-2
Obrazac PPDG-3
Obrazac PPDG-4

Ostali

Obaveštenja o isplati/prestanku isplate lične zarade preduzetnika
Obrazac ZIG
Samoinicijativno prijavljivanje poreskog prekršaja
Obrazac ZPPPDV
News & Edu Obrazac PPDG-1R
News & Edu Obrazac PP-GPDG
News & Edu Obrazac PEP
News & Edu Obrazac PPI-1 i PPI-2
Obrazac PPI-3
Obrazac PPI-4
Obrazac PP OA
Zahtev za paušalno oporezivanje
Zahtev za paušalno oporezivanje - za novoosnovane
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama
Obrazac 1 - Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave
Poreska kancelarija Tatić

Blagajna, platni promet

Obrasci za blagajničko poslovanje

Priznanica
Naplatite
Isplatite

Obrasci za poslovanje sa čekovima tekućih računa građana i pravnih lica

Specifikacija čekova
Zbirna specifikacija čekova

Obrasci za registar menica i ovlašćenja

Zahtev za registraciju/brisanje menice
Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja

Obrasci za menično poslovanje

Menično pismo - ovlašćenje
Zahtev za isplatu ili povlačenje menice sa naplate
Izjava o solidarnim dužnicima kod naplatne menice
Obrazac PN Zahtev 3

Obrasci kod otvaranja računa kod banke

Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
Karton deponovanih potpisa

Obrasci platnog prometa sa inostranstvom

Nalog za plaćanje prema inostranstvu
Uputstvo za popunjavanje naloga za plaćanje prema inostranstvu

Obrasci platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Obrasci platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
Prilog 1 - Izgled i raspored elemenata na obrascima platnih naloga koji se izdaju na papiru
Prilog 2 - Elementi na obrascima platnih naloga
Prilog 3 - Šifre plaćanja

Ostali

Izračunavanje dinarskog blagajničkog maksimuma kod menjačnica

Finansijska služba, komercijala i administrativni poslovi

Obrasci za finansijsku službu, komercijalu i administrativne poslove

News & Edu Račun - otpremnica - faktura
News & Edu Nalog za službeno putovanje u zemlji
News & Edu Nalog za službeno putovanje u inostranstvo
Izjava o prebijanju (kompenzaciji)
Ugovor o asignaciji
Ugovor o cesiji
Ugovor o preuzimanju duga
Ugovor o zajmu
Ugovor o posredovanju
Ugovor o komisionu
Ugovor o zakupu poslovnog prostora
Ugovor o zakupu motornog vozila ili druge pokretne stvari
Specifikacija naloga za prenos (plaćanje)
Knjiga ulaznih faktura - KUF
Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača (roba, usluge, roba i usluge)
Kodeks poslovnog ponašanja
Obaveštenje radnoj inspekciji o početku rada
Ugovor o prodaji automobila
Prijemna knjiga - list

Obrasci statutarnih knjiga kod privrednih društava

Knjiga odluka
Knjiga udela

Ostali

Putni nalog za putnički automobil
Otkupni list - priznanica
Poreska kancelarija Tatić

Arhiva starih obrazaca

Obrasci zahteva za obradu i objavljivanje finansijskih izveštaja kod APR

Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe
Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije
Zahtev za javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije
Zahtev za javno objavljivanje vandrednog finansijskog izveštaja

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a kod poreske uprave

Obrazac PR 1
Obrazac PPR 1
Obrazac PR 2
Obrazac PPR 2
Obrazac PR 3
Obrazac PPR 3

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a preko APR

Obrazac JRPPS1
Obrazac JRPPS2

Obrasci iz područja rada i radnih odnosa

Obrazac M
Obrazac M-A
Obrazac M zajedno sa obrascem M-A
Spisak M-4 obrazaca za objedinjenu kontrolu kod fonda PIO

Obrasci iz područja zapošljavanja invalida

Obrazac IOSI

Ostali

Kontrolnik izvoza
Pregled faktura za usluge deviznom inspektoratu

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: