Образац ОБ

____________________

(назив обвезника)

____________________

(седиште обвезника)

____________________

(ПИБ)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обвезник је дужан да купцу добара, односно кориснику услуга физичком лицу (у даљем тексту: купац) одштампа и изда фискални исечак за купљена добра/пружене услуге.

 

Купац је обавезан да узме фискални исечак.

 

Ако обвезник купцу не одштампа и не изда фискални исечак, купац има право да купљена добра, односно примљене услуге не плати обвезнику.

 

(Члан 18. став 3. Закона о фискалним касама - "Службени гласник РС", број 135/04)

 

(М.П.)