Računovodstvo - knjigovodstvoUsluga računovodstva je bazna Agencijska usluga koju vam pruža veći broj stručnih referenata.

Referenti kreiraju, prate i analiziraju finansijske izveštaje, a svako od njih je u potpunosti osposobljen za samostalno vođenje poslovnih knjiga i izradu završnih računa.

Računovodstvena usluga obuhvata:

 • permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno – knjigovodstveno – finansijsko – poreskog segmenta poslovanja klijenta;
 • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEP knjige;
 • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
 • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.
Klijenti agencije su DOO, predstavništa i ogranci stranih firmi, kao i preduzetnici različitih veličina i delatnosti.

Kontinuirani online pristup računovodstvenim izveštajima
Agencija omogućava Klijentu kontinuirani dvadesetčetvoročasovni online pristup svim njegovim računovodstvenim izveštajima. Moguće je dogovoriti da Klijent sam unosi deo poslovnih promena u knjigovodstvenu aplikaciju: vođenje zaliha u veleprodaji, kalkulacije i pazari u maloprodaji, troškovi poslovanja i slično. Na ovaj način Klijent ima potpuni neposredni uvid u sve što o njemu vodi Agencija.

Princip rada “dan za dan”
omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno – inspekcijskih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.

R.br.Vrsta poslaRok za završetak
1.Uplata gotovinskog pazara i zajmovadanas dostavljeno do 12:45, danas uplaćeno na račun u  banci
2.Naplata čekova po tekućim računima građanadanas dostavljeno, sutra predano u banku na naplatu
3.Ažuriranje i štampanje trgovačke knjige (unos pazara,  unos podataka o uplati pazara)bez odlaganja, a najkasnije do kraja redovnog radnog  vremena Agencije
4.Obrada maloprodajnih kalkulacija (ulaz robe u maloprodaju)danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
5.Rasknjižavanje pazara kod maloprodaja koje se vode  robno (komadno)danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
6.Obrada veleprodajnih kalkulacija (ulaz robe u veleprodaju, uključivo i kompletirani uvoz)danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
7.Izlazne fakture iz veleprodajedanas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
8.Nivelacije, međuskladišnicedanas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
9.Proizvodnja, utrošak repromaterijaladanas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
10.Izvodi tekućih računa, izvodi deviznih računabez odlaganja, a najkasnije do kraja redovnog radnog  vremena Agencije
11.Računi o troškovima poslovanjadanas dostavljeno, danas proknjiženo
12.Menjački poslovi (dinarski i devizni deo)danas dostavljeno, sutra do kraja dežurstva završeno
13.Obračun plata i drugih primanja zaposlenih (elektronskim prijavama kod objedinjene naplate)danas zahtevano, sutra ujutro na raspolaganju, odnosno sutra provedeno na računu u banci
14.Prijave radnika (M-1)danas dostavljeno, danas elektronski prijavljeno
15.Odjave radnika (M-2)danas dostavljeno, danas elektronski odjavljeno
16.Otvaranje zdravstvenih knjižicadanas dostavljeno, sutra otvoreno
17.Overa zdravstvenih knjižicadanas dostavljeno, sutra overeno
18.Predaja poreskih prijava za PDVnajkasnije 24 sata pre zakonskog roka
19.Predaja završnih računanajkasnije 10 dana pre zakonskog roka
20.Predaja godišnjeg poreskog bilansanajkasnije 3 dana pre zakonskog roka
21.Predaja obrazaca PPPnajkasnije 10 dana pre zakonskog roka

Platni prometUsluga platnog prometa obuhvata:

 • gotovinski platni promet
  • predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe Agencije;
  • podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske službe Agencije;
  • priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa građana;
 • bezgotovinski platni promet
  • podizanje u bankama ili skidanje sa interneta ili iz e-bankinga izvoda tekućih računa i njihovo štampanje;
  • prosleđivanje klijentu izvoda tekućeg računa faksom, e-mailom ili saopštavanje promena telefonskim putem;
  • elektronski platni promet – e-banking – realizacija klijentovih naloga za prenos sredstava upotrebom kompjutera i interneta;
 • platni promet sa inostranstvom – nalozi za plaćanje u inostranstvo, raspored priliva, kupoprodaja deviza.
Uslugu gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa pružamo svim klijentima prema svima bankama. Klijent, na osnovu svojih interesa (lokacija, kreditna politika, platni promet sa inostranstvom, poslovnost, imidž banke), bira poslovnu banku sa kojom će sarađivati, a Agencija podržava saradnju sa svim bankama – ne pravi razliku među bankama. E-banking plaćanja vršimo za korisnike usluga svih banaka, uz korišćenje svih aplikacija koje banke nude (Halcom, Pexim, FX klijent, Office Banking, Web aplikacije).


Plate, kadrovi, socijalno • obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
 • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
 • vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
 • vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4 obrasca.
Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

Kod usluge kadrovi – socijalno vredi postulat da Agencija odrađuje i završava celokupan posao:
 • izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
 • prijava i odjava radnika, direktora, osnivača i vlasnika kod CROSO i u Fondu PIO – obrasci M-1 i MA
 • izrada rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i slično;
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4 obrasca;
 • pravljenje novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica.


Poreska upravaKod ove usluge vredi postulat da Agencija odrađuje i završava sve u Poreskoj upravi:

 • vrši elektronsku i/ili papirnu predaju poreskih prijava,
 • uzimanje listinga (stanja računa) i usklađivanje stanja,
 • sređivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza,
 • učešće u poreskom postupku umesto klijenta,
 • sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom,
 • učestvovanje u odbrani klijenta u prekršajnim postupcima.
Osim Agencijskih kurira koji na šalterima Poreske uprave svakodnevno predaju poreske prijave i razne zahteve, u Poresku upravu odlaze i referenti, samostalni referenti kao i direktor Agencije i u direktnom kontaktu sa inspektorima, načelnicima i direktorima Poreske uprave učestvuju u rešavanju zahteva klijenata. Svi podneti zahtevi kontinuirano se prate i preduzimaju se sve radnje kako bi se sa uspehom i na vreme rešili. Izuzetna pažnja se posvećuje rokovima.


Savetovanja i seminariNajmanje unapred definisana usluga od svih usluga koje pruža Agencija.
Za svoj predmet može imati najrazličitije teme.

U ovom kontekstu, uslugu savetovanja ćemo razlikovati od kontinuiranog savetovanja klijenata Agencije koje se daje u okviru standardne knjigovodstvene usluge.

Ovde ćemo pod uslugom savetovanja podrazumevati prvenstveno jedan sveobuhvatniji pristup rešavanju poslovnog problema klijenta koji podrazumeva viši nivo kompleksnosti.

Savetovanje i odgovori na klijentova pitanja sastavni su deo standardne knjigovodstvene, odnosno računovodstvene usluge. Po potrebi, kada se radi o obimnijim i značajnijim izmenama u propisima, za klijente se, u prostorijama Agencije u ulici Pavla Papa 14, održavaju seminari na kojima se na opsežan i sveobuhvatan način obrađuju pojedine stručne teme. Svake godine, pred kraj poslovne godine, obavezno se održava seminar sa tematikom priprema za završni račun.

Kao oblik stručne podrške klijentima Agencija povremeno, u obliku instruktivnih članaka, obrađuje aktuelne praktične stručne teme i o tome klijente obaveštava cirkularnim pismima na njihove e-mail adrese, preko oglasne table u prostorijama Agencije i preko početne stranice ovog sajta.

Klijentima Agencije besplatno je dostupna literatura Agencije (knjige, priručnici, časopisi) iz područja finasija, ekonomije i poslovanja uopšte. Na stranici ovog sajta Agencijska literatura možete videti pregled dela raspoložive literature.

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: