Reading Time: 2 minutes

U slučaju kada obveznik nabavi stalno sredstvo – kombi teretno vozilo, koje saglasno propisima koji uređuju podelu motornih i priključnih vozila, ispunjava uslove za razvrstavanje u vrstu teretnih vozila, ali, kao takvo, nije navedeno ni u jednoj od amortizacionih grupa (od II do V), za svrhu obračuna poreske amortizacije predmetno vozilo treba razvrstati u III amortizacionu grupu kao stalno sredstvo koje nije posebno naznačeno u grupama II do V

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 413-00-12/2017-04 od 6.2.2017. godine)

Prema odredbi člana 10. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 … i 112/15, u daljem tekstu: Zakon), amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom.

Stalna sredstva iz stava 1. ovog člana obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i koja se saglasno propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija i MRS, odnosno MSFI, u poslovnim knjigama obveznika priznaju kao stalna sredstva, osim prirodnih bogatstava koja se ne troše, kao i nematerijalna sredstva, osim goodwill-a (član 10. stav 2. Zakona).

Saglasno članu 10. stav 3. Zakona, sredstva iz stava 2. ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama:

  1. I grupa 2,5%;
  2. II grupa 10%;
  3. III grupa 15%;
  4. IV grupa 20%;
  5. V grupa 30%.

Način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije bliže je uređen Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 116/04 i 99/10, u daljem tekstu: Pravilnik).

Stalna sredstva koja podležu amortizaciji razvrstavaju se po grupama i stopama amortizacije utvrđenim u članu 10. stav 3. Zakona, pri čemu stalna sredstva razvrstana u I grupu čine nepokretnosti, dok su druga stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V, na način propisan članom 2. Pravilnika.

S tim u vezi, u slučaju kada obveznik nabavi stalno sredstvo – kombi teretno vozilo (u konkretnom slučaju) koje, saglasno propisima koji uređuju podelu motornih i priključnih vozila, ispunjava uslove za razvrstavanje u vrstu teretnih vozila, ali, kao takvo, nije navedeno ni u jednoj od amortizacionih grupa (od II do V), za svrhu obračuna poreske amortizacije predmetno vozilo treba razvrstati u III amortizacionu grupu (pod rednim brojem 19) kao stalno sredstvo koje nije posebno naznačeno u grupama II do V.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: