Reading Time: 3 minutes

Primena izabrane računovodstvene regulative u kontinuitetu shodno članu 21. stav 3. i članu 22. stav 3. Zakona o računovodstvu

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-158/2017-16 od 1.3.2017.godine)

Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2013 u daljem tekstu: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 21. stav 2. Zakona propisano je da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima srednja pravna lica mogu da odluče da primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) iz člana 20. ovog zakona. Ukoliko se za to odluče, srednja pravna lica dužna su da primenjuju MSFI u kontinuitetu, osim ako postanu malo pravno lice u skladu sa ovim zakonom (član 21. stav 3. Zakona).

Odredbama člana 22. stav 2. Zakona propisano je da mikro i druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) ovog zakona, nezavisno od veličine, mogu da odluče da primenju MSFI za MSP iz člana 21. ovog zakona. U ovom slučaju, mikro i druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) ovog zakona, nezavisno od veličine, dužna su da primenjuju MSFI za MSP u kontinuitetu (član 22. stav 3. Zakona).

1. U predmetnom dopisu navedeno je da se Registar finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Registar) u praksi suočava sa zahtevima određenih mikro i drugih pravnih lica, koji su prilikom predaje ranijih izveštaja označili da primenjuju “višu računovodstvenu regulativu” (MSFI za MSP), da im se ubuduće obezbedi dostavljanje finansijskih izveštaja uz primenu osnovne regulative (pravilnik Ministarstva finansija), uz obrazloženje da su usled tehničke greške u sistemu obeležili da primenjuju MSFI za MSP, a da pri tome navedenu regulativu nikada ranije nisu primenjivali (dostavljali su Agenciji za privredne registre izjave o neaktivnosti). S tim u vezi postavljeno je pitanje na koji način da Registar postupi u ovakvim i sličnim slučajevima.

Imajući u vidu navedeno, ukoliko Registar nema podatke o tome da je u navedenim situacijama obveznik ranije (2014. g. i 2015. g.) primenjivao, kako je u predmetnom dopisu istaknuto “višu računovodstvenu regulativu”, već nije imao poslovnih aktivnosti (dostavljao je izjave o neaktivnosti Agenciji u skladu sa članom 33. stav 5. Zakona), postoji mogućnost da je, usled tehničke greške, prilikom označavanja regulative u postupku podnošenja zahteva uz finansijske izveštaje Agenciji, obveznik (mikro pravno lice) obeležio da primenjuje “višu računovodstvenu regulativu”. S tim u vezi, mišljenja smo da bi, u ovom slučaju, obvezniku (mikro pravno lice) koji nije imao poslovnih aktivnosti (dostavljao je izjave o neaktivnosti Agenciji u skladu sa članom 33. stav 5. Zakona), trebalo omogućiti da promeni (obeleži) računovodstvenu regulativu na osnovnu (pravilnik ministra).

Međutim, posebno želimo da ukažemo da ukoliko je obveznik (mikro pravno lice), prilikom podnošenja finansijskih izveštaja za prethodne godine (2014 g. i 2015. g.), obeležio/primenjivao “višu računovodstvenu regulativu” (MSFI za MSP), odnosno dostavljao Agenciji celokupan set obrazaca finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje), isti je u obavezi da navedeni standard primenjuje u kontinuitetu (prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu i dalje), shodno zahtevu člana 22. stav 3. Zakona.

2. U predmetnom dopisu postavljena su i dodatna pitanja koja se odnose na tumačenje odredbe člana 22. stav 3. Zakona. S tim u vezi, u dopisu je navedeno da se Registru obraćaju obveznici koji su, primera radi, ranije (prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. g. i 2015. g.) primenjivali “višu računovodstvenu regulativu”, ali je u toku 2016. godine otvoren postpak stečaja i stečajni upravnik zahteva vraćanje regulative na osnovnu. Takođe, u dopisu je pomenut i primer drugog pravnog lica koje je ranije primenjivalo MSFI za MSP (za 2014. g. i 2015. g.), ali je sada došlo do promene rukovodstva i oni traže da se omogući konkretnom pravnom licu da prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu primeni pravilnik ministra.

Što se navedenih situacija tiče, a imajući u vidu da Zakonom nisu predviđeni izuzeci u smislu prelaska sa “više računovodstvene regulative” na osnovnu (izuzev u situaciji kada srednje pravno lice pređe u kategoriju malih pravnih lica zbog čega više nije u mogućnosti da primenjuje MSFI), mišljenja smo da, u ovim slučajevima, nema osnova da se omogući pravnim licima da promene računovodstvenu regulativu. Dakle, ponovo ukazujemo da promena računovodstvene regulative nije moguća, pre svega, usled postojećih odredaba Zakona (…”mikro i druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) ovog zakona, nezavisno od veličine, dužna su da primenjuju MSFI za MSP u kontinuitetu”…”metode vrednovanja primenjuju se dosledno iz godine u godinu”…), kao i činjenice da bi se time narušilo načelo uporedivosti (npr. podataka iz finansijskih izveštaja za 2016. godinu u odnosu na prethodnu/e godinu/e), zahtevano odgovarajućim standardima (MRS 1: Prezentacija finansijskih izveštaja i Odeljak 2.11 MSFI za MSP).

Odgovor u vezi sa primenom propisa dat je prema podacima koji su izneti u zahtevu. Napominjemo da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini (“Sl. glasnik RS”, br. 9/10), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 95/14), mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: