Reading Time: 2 minutes

Privredni subjekt koji obavlja promet dobara na malo i pružanje ugostiteljskih usluga u jednom objektu može evidentirati promet na više fiskalizovanih fiskalnih kasa

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-0255/2009-04, od 03.09.2009. godine)

Prema odredbi člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, broj 135/04-u daljem tekstu Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Članom 12 stav 1. propisano je daje fiskalni isečak je fiskalni dokument u kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizičkim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga plaća gotovinom, čekom ili karticom.

Članom 18. stav 6. Zakona propisano je da obveznik ne može u objektu ili drugom mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge fizičkim licima držati drugu registar kasu osim fiskalne.

Odredbom člana 38. Zakona, propisano je da obveznik moze da otpočne obavljanje delatnosti prometa dobara na malo, odnosno pružanja usluga fizičkim licima, posle fiskalizacije fiskalne kase i njenog instaliranja u objektu, odnosno na mestu na kome se obavlja promet odnosno pružaju usluge.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, broj 18/09 ­u daljem tekstu: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, s obzirom da promet dobara na malo, kao i pružanje ugostiteljskih usluga nije izuzeto od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom, kao i navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari, u slučaju kada vrši pružanje pomenutih usluga fizičkim licima, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li je plaćanje izvršeno gotovinski preko blagajne ili virmanskom uplatom na račun pružaoca usluga.

U slučaju da privredni subjekt obavlja više delatnosti na koje se odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, kao što su promet dobara na malo i ugostiteljske usluge na jednoj lokaciji, odnosno na istoj adresi, dužan je da na mestu prometa dobara, odnosno pružanja usluga instalira fiskalnu kasu, u skladu sa članom 38. Zakona.

To u konkretnom slučaju znači, da privredni subjekt moze preko jedne kase evidentirati promet ostvaren od prometa dobara na malo i od pružanja ugostiteljskih usluga, odnosno da privredni subjekt nije u obavezi da ostvareni promet po svakoj delatnosti koju obavlja evidentira preko posebno fiskalizovane fiskalne kase, saglasno članu 12. stav 1. Zakona.

Privredni subjekt koji obavlja više delatnosti na jednoj adresi, odnosno u jednom objektu može evidentirati promet i preko vise fiskalnih kasa, u skladu sa svojim potrebama. U konkretnom slučaju, privredni subjekt koji obavlja promet dobara na malo i pružanje ugostiteljskih usluga na jednoj adresi, odnosno u jednom objektu može evidentirati promet na više fiskalizovanih fiskalnih kasa, i to tako što na svakoj kasi može evidentirati promet od svih delatnosti koje obavlja na jednoj adresi, odnosno u jednom objektu.

Ukoliko se obveznik opredeli da u jednom objektu evidentira promet preko više kasa, saglasno članu 18. stav 6. Zakona, svaka kasa mora biti fiskalizovana, odnosno na mestu prometa dobara i pružanja usluga ne sme držati drugu registar kasu osim fiskalne.

Takođe vas obaveštavamo da smo vaš predmet prosledili Ministarstvu trgovine i usluga kao resorno nadležnom po pitanju načina vođenja trgovačke knjige i knjige šanka.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: