Reading Time: 2 minutes

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat obavlja promet softverskih programa fizičkim licima putem interneta, u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-00191/2009-04 od 25.6.2009. godine)

U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, u daljem tekstu: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog poje-dinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Saglasno odredbi člana 3. stav 3. Zakona, obaveza eviden-tiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske orga-nizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 18/09, u daljem tekstu: Uredba) određene su delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, u skladu sa navedenom odredbom Zakona, s obzirom da je delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu) izuzeta od obaveze eviden-tiranja prometa preko fiskalne kase, navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari u okviru navedene delat-nosti nije dužan da evidentira preko fiskalne kase. To, u konkretnom slučaju, znači da privredni subjekt koji vrši prodaju softverskih programa fizičkim licima putem interneta, u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: