Reading Time: < 1 minute

Zastarelost prava na preknjižavanje uplata javnih prihoda

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 413-00-01486/2008-04 od 25.12.2008. godine)

Shodno članu 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 80/02….61/07, u daljem tekstu: Zakon), ovaj zakon se primenjuje na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno.

Članom 10. st. 2. i 3. Zakona, propisano je da, između ostalog, pravno lice ima pravo na povraćaj više ili pogrešno uplaćenog poreza, a Poreska uprava ima obavezu da rešenje po zahtevu za povraćaj donese bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Preknjižavanje uplaćenih sredstava je specifičan vid povraćaja sredstava, odnosno radi se o povraćaju više ili pogrešno uplaćenih sredstava sa jednog uplatnog računa uz istovremenu uplatu na drugi uplatni račun.

Prema odredbama člana 114a Zakona, pravo poreskog obveznika na povraćaj i refakciju poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastareva za tri godine od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na povraćaj i refakciju poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povraćaj i refakciju poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja.

Dakle, imajući u vidu pomenute odredbe Zakona, kao i činjenicu da je preknjižavanje vid povraćaja sredstava, mišljenja smo, da je u navedenom slučaju nastupila zastarelost prava na preknjižavanje, imajući u vidu da je uplata izvršena 2003, odnosno 2004. godine.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: