Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

Odluka o gradskim upravama grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", br. 52/2008

 

 

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 129/2007) i čl. 60. i 61. stav 1. Statuta Grada Novog Sada - prečišćen tekst ("Službeni list Grada Novog Sada" br. 43/2008),

 

Skupština Grada Novog Sada na VIII sednici 26. decembra 2008. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA NOVOG SADA

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovom odlukom se uređuju organizacija i delokrug gradskih uprava, posebnih organizacija i službe; položaj, prava i dužnosti i odgovornosti zaposlenih i postavljenih lica u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službi; odnosi gradskih uprava, posebnih organizacija i službe; sredstva za finansiranje poslova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje njihovih poslova.

 

 

Član 2.

 

Poslove lokalne samouprave utvrđene Ustavom, zakonom, Statutom Grada Novog Sada i drugim propisima, kao i poslove koje Republika Srbija (u daljem tekstu: Republika), odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: Pokrajina), iz svoje nadležnosti povere jedinicama lokalne samouprave, obavljaju gradske uprave obrazovane ovom odlukom.

 

U gradskoj upravi, za izvršavanje poslova koji predstavljaju zaokruženu celinu, obrazuju se sektori kao osnovne unutrašnje jedinice.

 

Za obavljanje određenih poslova gradskih uprava u naseljenim mestima obrazuju se mesne kancelarije.

 

 

Član 3.

 

Određene stručne i druge poslove i sa njima povezane upravne poslove, koji su od značaja za efikasno ostvarivanje poslova Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), gradskih uprava ili javnih preduzeća i službi čiji je osnivač Grad, obavljaju posebne organizacije, obrazovane ovom odlukom.

 

Posebne organizacije mogu se obrazovati i njihov delokrug se može utvrditi i posebnom odlukom Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština Grada).

 

 

Član 4.

 

Stručne, organizacione i druge poslove za potrebe organa Grada i gradskih uprava, obavlja služba obrazovana ovom odlukom.

 

Službe se mogu obrazovati i njihov delokrug se može utvrditi i posebnom odlukom Skupštine Grada.

 

 

Član 5.

 

Gradske uprave su dužne da svim pravnim i fizičkim licima obezbede jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju njihovih prava, obaveza i interesa.

 

 

Član 6.

 

Zaposleni, odnosno postavljena lica u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službi, dužni su da svoje poslove obavljaju savesno i nepristrasno, pri čemu se ne mogu rukovoditi svojim političkim ubeđenjima, niti ih mogu izražavati i zastupati.

 

 

II. DELOKRUG GRADSKIH UPRAVA, POSEBNIH ORGANIZACIJA I SLUŽBE

 

 

1. Gradske uprave

 

Član 7.

 

Gradske uprave su:

 

1. Gradska uprava za komunalne poslove,

 

2. Gradska uprava za saobraćaj i puteve,

 

3. Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove,

 

4. Gradska uprava za zaštitu životne sredine,

 

5. Gradska uprava za privredu,

 

6. Gradska uprava za finansije,

 

7. Gradska poreska uprava,

 

8. Gradska uprava za obrazovanje,

 

9. Gradska uprava za kulturu,

 

10. Gradska uprava za sport i omladinu,

 

11. Gradska uprava za zdravstvo,

 

12. Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu,

 

13. Gradska uprava za inspekcijske poslove,

 

14. Gradska uprava za opšte poslove, i

 

15. Gradska uprava za propise.

 

 

Član 8.

 

U Gradskoj upravi za komunalne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- pripremu programa razvoja komunalnih delatnosti Grada i održavanja javnih gradskih funkcija;

 

- uređenje i obezbeđivanje obavljanja i razvoj komunalnih delatnosti: prečišćavanje i distribuciju vode, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom, telekomunikacione sisteme - optička, kablovska i druga telekomunikaciona infrastruktura, održavanje čistoće u Gradu i naseljenim mestima, održavanje deponija, uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca i pružanje usluga na njima, uređivanje, održavanje i korišćenje javnih plaža, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnu rasvetu, uređivanje i održavanje grobalja i sahranjivanje i druge poslove u okviru komunalnih delatnosti u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukama Skupštine Grada i aktima donetim na osnovu njih;

 

- zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara;

 

- praćenje stanja i vršenje nadzora nad obavljanjem poslova u oblasti energetike iz nadležnosti Grada, obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim agencijama u oblasti komunalnih delatnosti i energetike.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi koji se odnose na:

 

- određivanje, uređivanje, unapređenje, korišćenje, davanje u zakup i zaštitu građevinskog zemljišta;

 

- pripremu programa uređivanja građevinskog zemljišta, utvrđivanje merila, visine, rokova i načina plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, i merila za ugovaranje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i uređivanje kriterijuma za određivanje zakupnine;

 

- pripremu programa održavanja, zaštite i razvoja lokalnih puteva, ulica i nekategorisanih puteva.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće). Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Sektor za javne nabavke). Gradska uprava može da za sprovođenje postupka javnih nabavki ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U sastavu Gradske uprave za komunalne poslove obrazuje se Sektor za informatiku.

 

U Sektoru za informatiku obavljaju se poslovi koji se odnose na predlaganje razvoja i unapređenje Opšteg informacionog sistema, razvoj i funkcionisanje informacione infrastrukture Grada, organizovanje baze podataka i aplikativnih softvera i informatičke tehnologije.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim komunalnim preduzećima, javnom preduzeću u oblasti informatike i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 9.

 

U Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- pripremu programa razvoja delatnosti iz svog delokruga;

 

- izdavanje odobrenja za izgradnju i rekonstrukciju, overu tehničke dokumentacije, potvrđivanje prijave početka izvođenja radova, izdavanje prijave radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju i izdavanje upotrebne dozvole za saobraćajne objekte za koje je to zakonom povereno Gradu;

 

- javni gradski i prigradski prevoz putnika u linijskom saobraćaju;

 

- uređenje i obezbeđivanje posebnih uslova i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;

 

- uređenje i obezbeđivanje organizacije prevoza u linijskoj plovidbi, a koja se vrši na teritoriji Grada, i određivanje delova obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;

 

- režim i tehničko regulisanje saobraćaja;

 

- raskopavanje javnih površina;

 

- organizaciju i način korišćenja javnih parkirališta i javnih garaža;

 

- učestvovanje u pripremi programa održavanja, zaštite i razvoja lokalnih puteva, ulica i nekategorisanih puteva.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može da za sprovođenje postupka javnih nabavki ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad, u oblasti saobraćaja i puteva.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 10.

 

U Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- pripremu i donošenje prostornog plana i urbanističkih planova, njihovu evidenciju i praćenje njihove realizacije, pripremu i izdavanje izvoda iz urbanističkog plana, odnosno izdavanje akata o urbanističkim uslovima, potvrđivanje urbanističkih projekata za parcelaciju i preparcelaciju, izdavanje odobrenja za izgradnju objekata za koje je to zakonom povereno Gradu, potvrđivanje prijave za početak izvođenja radova, pripremnih radova i radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju, izdavanje upotrebne dozvole, izdavanje potvrde za nacrt posebnih delova zgrade, poslove tehničke arhive i stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju za planove i Komisiju za urbanizam;

 

- iseljenje lica iz stanova i zajedničkih prostorija u stambenim zgradama koje se koriste bez pravnog osnova, obezbeđivanje stanova za preseljenje nosilaca stanarskih prava iz stanova u privatnom vlasništvu radi vraćanja tih stanova njihovim vlasnicima u skladu sa zakonom, stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju za stambene poslove Skupštine Grada i poslove kontrole korišćenja stanova sa kojima raspolaže Grad.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može da za sprovođenje postupka javnih nabavki ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim preduzećima i drugim organizacijama čiji je osnivač Grad, u stambenoj oblasti, urbanizmu i upravljanju poslovnim prostorom.

 

U sastavu Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove obrazuje se Uprava za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, koja ima položaj sektora.

 

U Upravi za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada obavljaju se poslovi koji se odnose na: eksproprijaciju i administrativni prenos zemljišta i zgrada, deposedaciju, uspostavljanje prava službenosti i deeksproprijaciju, utvrđivanje prava ranijeg sopstvenika na neizgrađenom građevinskom zemljištu, prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta i donošenje akta o izuzimanju zemljišta iz poseda korisnika tog zemljišta, zaključivanje ugovora o otkupu stanova na kojima pravo raspolaganja ima Grad, uvođenje nepokretne imovine Grada u javne evidencije, postupke vezane za pribavljanje i otuđenje nepokretne imovine na kojoj Grad ima pravo korišćenja, uspostavljanje i održavanje jedinstvene evidencije o nepokretnoj imovini Grada i druge poslove u vezi sa tom imovinom, kao i stručne, administrativne i tehničke poslove za komisije za vraćanje zemljišta i pašnjaka, komasaciju i arondaciju zemljišta.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 11.

 

U Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- pripremu, donošenje i realizaciju programa i planova zaštite životne sredine;

 

- pripremu predloga za utvrđivanje visine posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;

 

- kontinuiranu kontrolu i sistematsko praćenje stanja životne sredine (monitoring), putem ovlašćenih stručnih organizacija;

 

- informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine;

 

- zaštitu prirode i zaštićena prirodna dobra primenom domaćih i međunarodnih propisa i standarda;

 

- pripremu i donošenje akata o zaštiti određenih prirodnih dobara;

 

- sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu, u skladu sa zakonom, odlučivanje o potrebi procene uticaja, određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja i odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja;

 

- učešće u postupku strateške procene uticaja na životnu sredinu i davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni;

 

- izdavanje uslova za obezbeđivanje mera zaštite životne sredine, na zahtev organa nadležnog za pripremu i donošenje prostornog i urbanističkog plana;

 

- predlaganje, organizovanje i sprovođenje preventivnih i sanacionih mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Skupštine Grada, Gradonačelnika i Gradskog veća;

 

- obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine.

 

Gradska uprava koordinira, podstiče, pomaže i učestvuje u realizaciji programa, projekata i akcija koje realizuju naučne i stručne ustanove, javna komunalna i druga javna preduzeća, organizacije, institucije i druga pravna i fizička lica u Gradu, a u cilju jačanja svesti o potrebi zaštite životne sredine.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može za sprovođenje postupka javnih nabavki da ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 12.

 

U Gradskoj upravi za privredu obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- analiziranje mera tekuće i razvojne ekonomske politike i njihov uticaj na industriju, zanatstvo, privatno preduzetništvo, trgovinu i snabdevenost tržišta na teritoriji Grada;

 

- prikupljanje i obradu podataka za izradu planova, programa i projekata lokalnog ekonomskog razvoja;

 

- pripremanje predloga mišljenja o privatizaciji preduzeća, kao i praćenje sprovođenja procesa privatizacije na teritoriji Grada;

 

- praćenje stanja i predlaganje mera za unapređenje poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda, biljnog i životinjskog sveta i vodoprivrede;

 

- izradu poljoprivredne osnove zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i staranje o njihovom sprovođenju;

 

- staranje o korišćenju pašnjaka i odlučivanje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;

 

- određivanje erozivnih područja i učestvovanje u pripremi protiv erozivnih mera;

 

- obavljanje poslova na unapređenju stočarstva;

 

- utvrđivanje vodoprivrednih uslova i izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte od značaja za Grad;

 

- utvrđivanje visine naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta;

 

- organizovanje zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu;

 

- podsticanje i pomoć razvoju zadrugarstva;

 

- staranje o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređivanje radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti, i drugih uslova za njihov rad i poslovanje;

 

- prikupljanje i obradu podataka za izradu planova, programa i projekata razvoja turizma;

 

- preduzimanje mera i učestvovanje u aktivnostima koje su u funkciji stalnog unapređenja sadržaja turističke ponude i poboljšanje kvaliteta turističkih usluga;

 

- vršenje nadzora nad organizacijom u oblasti turizma čiji je osnivač Grad;

 

- predlaganje visine boravišne takse, kao i korišćenje budžetskih sredstava prikupljenih od boravišne takse;

 

- praćenje sprovođenja godišnjeg programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada;

 

- kategorizaciju kuća, stanova, apartmana i soba za iznajmljivanje turistima za odmor;

 

- praćenje stanja u oblasti politike zapošljavanja, unapređenje i sprovođenje mera za podsticanje zaposlenosti; i

 

- izdavanje uverenja o podacima iz službene evidencije - registra radnji.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može za sprovođenje postupka javnih nabavki da ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 13.

 

U Gradskoj upravi za finansije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- pripremu i izradu budžeta Grada Novog Sada (u daljem tekstu: budžet Grada) i završnog računa budžeta Grada i internu kontrolu, bilansiranje javnih prihoda i javnih rashoda, sastavljanje uputstva za izradu nacrta budžeta, kontrolu planova direktnih korisnika, odobravanje kvartalnih i mesečnih planova i kvota preuzetih obaveza, odobravanje zahteva za promenu aproprijacije i kvota, praćenje primanja i izdataka budžeta i staranje o naplati sredstava iz budžeta Republike, upotrebu sredstava tekuće i stalne rezerve i privremenu obustavu izvršenja budžeta, praćenje primanja, izdataka i drugih obaveza Grada po osnovu zaduživanja i bilansiranje sredstava za gradske opštine;

 

- pripremu nacrta propisa iz oblasti izvornih javnih prihoda u saradnji sa gradskim upravama (lokalne komunalne takse, gradske administrativne takse, boravišna taksa, gradski samodoprinos),

 

- staranje o finansijskoj imovini Grada;

 

- davanje mišljenja na nacrte odluka i drugih akata koji imaju uticaja na budžetska primanja i izdatke;

 

- poslove trezora;

 

- poslove sprovođenja postupka javnih nabavki.

 

Gradska uprava učestvuje u pripremi planova razvoja delatnosti iz nadležnosti Grada.

 

U Gradskoj upravi za finansije obrazuje se:

 

1. Sektor za trezor i

 

2. Sektor za javne nabavke.

 

U Sektoru za trezor obavljaju se poslovi iz stava 1. alineja 5. koji se odnose na: finansijsko planiranje kroz praćenje priliva na konsolidovanom računu trezora i zahteva za plaćanje rashoda, upravljanje gotovinskim sredstvima i likvidnošću na konsolidovanom računu trezora, konsolidovanje rashoda i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava, vođenje evidencije o dugovanjima i upravljanje prilivom od pozajmljivanja, vođenje budžetskog računovodstva i izveštavanje, obračun plata direktnih korisnika budžeta Grada, pripremu akata o obavljanju poslova trezora i upravljanje finansijskim informacionim sistemom.

 

U Sektoru za javne nabavke obavljaju se poslovi iz stava 1. alineja 6. koji se odnose na: sprovođenje postupka javnih nabavki direktnih i indirektnih korisnika budžeta Grada i korisnika subvencija, sprovođenje postupaka javnih nabavki hrane i didaktičkog materijala za predškolsku ustanovu, koji se finansiraju iz budžeta Grada, i izveštavanje Gradskog veća i Gradonačelnika o sprovedenim javnim nabavkama.

 

Sektor za javne nabavke daje mišljenja na elemente odluke o pokretanju postupka, konkursnu dokumentaciju, odluku o odbijanju ponuda, odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci, kao i na ostale odluke koje se donose u postupku javne nabavke kada gradska uprava ovlasti za sprovođenje postupka javnih nabavki javno preduzeće ili drugo pravno lice.

 

Sektor za javne nabavke vrši i poslove saradnje sa organima i organizacijama koje u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 14.

 

U Gradskoj poreskoj upravi obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- vođenje poreskog postupka (utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda) i staranje o pravima i obavezama poreskih obveznika;

 

- vođenje registra obveznika izvornih prihoda Grada na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika;

 

- utvrđivanje izvornih prihoda Grada rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom;

 

- obavljanje kancelarijske i terenske kontrole radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;

 

- redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom;

 

- vođenje prvostepenog upravnog postupka po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku;

 

- primenu jedinstvenog informacionog sistema za lokalne javne prihode;

 

- vođenje poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode u skladu sa propisima;

 

- planiranje i sprovođenje obuke zaposlenih;

 

- pružanje osnovne stručne i pravne pomoći poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovi lokalnih javnih prihoda;

 

- dostavljanje po službenoj dužnosti Poreskoj upravi Ministarstva finansija, dokaza o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju je primenu nadležna ta poreska uprava;

 

- izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 15.

 

U Gradskoj upravi za obrazovanje obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- planiranje razvoja delatnosti obrazovanja i vaspitanja, obezbeđivanje sredstava za zadovoljavanje potreba u ovoj oblasti i nadzor nad korišćenjem tih sredstava;

 

- ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, upis dece u predškolsku ustanovu, izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata, projektno planiranje i opremanje zgrada i objekata predškolske ustanove;

 

- praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja osnovnih i srednjih škola u skladu sa zakonom, utvrđivanje područja osnovnih škola radi upisa dece, praćenje redovnog pohađanja osnovne škole i podnošenje prijave protiv roditelja čije dete nije blagovremeno upisano u prvi razred ili čije dete ne pohađa redovnu nastavu, vođenje evidencije o nepismenim licima i licima bez prethodnog osnovnog obrazovanja, obezbeđivanje troškova prevoza, ishrane i smeštaja učenika, ako na teritoriji Grada nema odgovarajuće osnovne škole, obezbeđivanje sredstava u oblasti srednjeg i osnovnog obrazovanja za stručno usavršavanje i prevoz zaposlenih, obezbeđivanje sredstava za prevoz učenika osnovne škole koji imaju prebivalište na zakonom određenoj udaljenosti od sedišta škole, povlastice za prevoz učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju, prevoz učenika na republička takmičenja, utvrđivanje vrste i stepena ometenosti dece u razvoju i određivanje vrste škole u koju će se dete upisati, izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje, opremanje škola, i druge rashode za materijalne troškove škola u skladu sa zakonom.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se, kao povereni, poslovi inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa programima investicionih aktivnosti koje donosi Gradsko veće na predlog Gradonačelnika. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može za sprovođenje postupka javnih nabavki da ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema predškolskoj ustanovi i osnovnim školama.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 16.

 

U Gradskoj upravi za kulturu obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- planiranje razvoja delatnosti kulture i informisanja, obezbeđivanje sredstava za zadovoljavanje potreba u ovim oblastima i nadzor nad korišćenjem tih sredstava;

 

- praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja ustanova kulture čiji je osnivač Grad;

 

- obezbeđivanje zaštite kulturnih dobara od značaja za Grad i od značaja za nacionalne manjine čiji pripadnici žive na teritoriji Grada;

 

- obezbeđivanje sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za Grad i za nacionalne manjine čiji pripadnici žive na teritoriji Grada;

 

- podsticanje razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji Grada;

 

- izgradnju, rekonstrukciju i održavanje zgrada i objekata ustanova kulture čiji je osnivač Grad;

 

- obezbeđivanje sredstava za sufinansiranje izgradnje, održavanje i obnovu verskih objekata, kao i sredstva za sufinansiranje programa iz oblasti kulture crkava i verskih zajednica.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa programima investicionih aktivnosti koje donosi Gradsko veće na predlog Gradonačelnika. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može za sprovođenje postupka javnih nabavki da ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema ustanovama u oblasti kulture i informisanja, kao i prema Javnom preduzeću Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 17.

 

U Gradskoj upravi za sport i omladinu obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- pripremu programa razvoja u oblasti sporta i omladine i njihovo ostvarivanje;

 

- izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji Grada;

 

- učešće Grada u organizovanju gradskog i međuopštinskog nivoa sportskih takmičenja;

 

- obezbeđivanje posebnih uslova za povećanje obuhvata i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima;

 

- organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Grad;

 

- obezbeđivanje uslova za rad sportskih stručnjaka u organizacijama u oblasti sporta na teritoriji Grada;

 

- evidentiranje, praćenje i kontrolu korišćenja sredstava koje Grad obezbeđuje za zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta, kao i za finansiranje delatnosti organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač Grad, i za ostvarivanje programa ili delova programa drugih organizacija kojima se doprinosi razvoju sporta na nivou Grada.

 

U Gradskoj upravi se obavljaju poslovi u vezi sa planiranjem u oblasti sporta, obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovoj oblasti i nadzorom nad korišćenjem tih sredstava.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može da za sprovođenje postupka javnih nabavki ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U sastavu Gradske uprave za sport i omladinu obrazuje se Kancelarija za mlade koja ima položaj sektora.

 

U Kancelariji za mlade obavljaju se poslovi koji se odnose na: uređenje i stvaranje uslova za brigu o mladima, donošenje i realizaciju strategije i akcionog plana politike za mlade na teritoriji Grada Novog Sada, uspostavljanje i održavanje saradnje sa lokalnim omladinskim organizacijama, stvaranje uslova za omladinsko organizovanje, izradu projekata u cilju poboljšanja položaja mladih i dr.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema Javnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodina" u Novom Sadu.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 18.

 

U Gradskoj upravi za zdravstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- planiranje razvoja zdravstvene delatnosti, stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost korišćenja primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji, praćenje organizacije, rada i funkcionisanja zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta njihovog rada;

 

- praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, staranje o sprovođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti koje obuhvata mere i programe za unapređenje zdravlja stanovništva;

 

- praćenje rezultata kontrole biološke energetske vrednosti i zdravstvene ispravnosti obroka i namirnica i sanitarno-higijenskih uslova u objektima za pripremu i distribuciju obroka u predškolskoj ustanovi i osnovnim školama na teritoriji Grada, u dnevnim boravcima za decu i omladinu ometenu u razvoju i decu i omladinu sa poremećajima u društvenom ponašanju i kuhinji za socijalno ugroženo stanovništvo, i predlaganje mera za očuvanje i unapređenje kolektivne ishrane;

 

- planiranje i ostvarivanje programa za očuvanje i zaštitu zdravlja od zagađene životne sredine, što je prouzrokovano štetnim i opasnim materijama u vazduhu, vodi i zemljištu, odlaganjem otpadnih materija, opasnih hemikalija, izvorima jonizujućih i nejonizujućih zračenja, bukom i vibracijama na teritoriji Grada;

 

- koordiniranje, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja zdravstvene zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa Grada, građana, preduzeća, socijalnih, obrazovnih i drugih ustanova i organizacija, i saradnju sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima, na poslovima razvoja zdravstvene zaštite;

 

- podsticanje aktivnosti na omasovljenju dobrovoljnog davalaštva krvi i sprovođenju programa prikupljanja rezervi krvi;

 

- predlaganje i sprovođenje mera i aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju posledica po zdravlje stanovništva, prouzrokovani elementarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa programima investicionih aktivnosti koje donosi Gradsko veće na predlog Gradonačelnika. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može za sprovođenje postupka javnih nabavki da ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava prema zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad, u skladu sa zakonom.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 19.

 

U Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 

- donošenje programa unapređenja socijalne zaštite u Gradu i staranje o njegovom sprovođenju;

 

- praćenje i planiranje razvoja delatnosti i obezbeđivanje sredstava za zadovoljavanje potreba u oblasti socijalne i dečije zaštite;

 

- obezbeđivanje prava na pomoć u kući, dnevni boravak, privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu, jednokratnu pomoć, opremu korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, usluge socijalnog rada i drugih prava i posebnih oblika socijalne zaštite utvrđenih odlukom Grada;

 

- utvrđivanje kriterijuma i merila za ostvarivanje prava korisnika i učešće korisnika i njihovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima pomoći u kući, dnevnog boravka i usluga socijalnog rada koje nisu u funkciji preventive i ostvarivanja prava utvrđenih zakonom;

 

- utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanja delatnosti ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Grad i ustanova čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, kao i utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje poslova pružanja savetodavnih usluga i usluga socijalne zaštite od strane fizičkih lica;

 

- utvrđivanje normativa i standarda za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač Grad;

 

- utvrđivanje kriterijuma i merila i utvrđivanje cena usluga u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Grad;

 

- obezbeđivanje prava na pomoć porodici sa decom;

 

- regresiranje troškova boravka i ishrane dece u predškolskim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite i osnovnim školama i druge poslove zaštite dece i porodice;

 

- praćenje i koordinaciju rada invalidskih i socijalno-humanitarnih organizacija i udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i praćenje realizacije programa i projekata organizacija i udruženja građana za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Grada;

 

- praćenje stanja i potreba socijalno ugroženih lica, lica sa posebnim potrebama i drugih lica kojima je potrebna organizovana pomoć za savladavanje socijalnih i životnih teškoća i predlaganje mera u cilju njihove zaštite, rehabilitacije i socijalizacije;

 

- pomoć razvoju različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se povereni stručni i organizacioni poslovi u vezi sa zbrinjavanjem izbeglica i poslovi za potrebe posebnog radnog tela koje u skladu sa zakonom obrazuje Gradonačelnik.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa programima investicionih aktivnosti koje donosi Gradsko veće na predlog Gradonačelnika. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može za sprovođenje postupka javnih nabavki da ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema Centru za socijalni rad Grada Novog Sada.

 

U Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu obrazuju se:

 

1. Uprava za dodatak na decu, sa položajem sektora, i

 

2. Uprava za boračko-invalidsku zaštitu, sa položajem sektora.

 

U Upravi za dodatak na decu obavljaju se povereni poslovi državne uprave u vezi sa utvrđivanjem prava na dodatak na decu, naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva, roditeljski dodatak i druga prava određena zakonom.

 

U Upravi za boračko-invalidsku zaštitu obavljaju se povereni poslovi državne uprave u vezi sa priznavanjem prava u oblasti boračko - invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i članova porodica na obaveznoj vojnoj službi.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

 

Član 20.

 

U Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi inspekcijskog i drugog nadzora u komunalnoj oblasti, u oblasti izgradnje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Grad, u oblasti saobraćaja i puteva, u oblasti zaštite životne sredine, nadzora nad primenom odredaba Zakona o održavanju stambenih zgrada i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kao i drugi poslovi nadzora koje Republika poveri Gradu.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi prinudnog izvršenja rešenja gradskih uprava.

 

 

Član 21.

 

U Gradskoj upravi za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizaciju gradskih uprava, posebnih organizacija i službi i unapređenje njihovog rada, praćenje izvornih poslova lokalne samouprave i poverenih poslova, plate i druga primanja zaposlenih u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, primenu Zakona o opštem upravnom postupku u poslovima lokalne samouprave, vršenje upravnog nadzora, poslove Grada u oblasti odbrane, kancelarijsko poslovanje, stručne, finansijske i organizacione poslove za potrebe organa mesnih zajednica, mesne kancelarije, prijemne kancelarije i arhive organa Grada, građanska stanja, radne knjižice i vođenje biračkog spiska.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se stručni poslovi u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, vođenjem evidencija u oblasti rada i pružanjem pravne pomoći zaposlenima u ostvarivanju njihovih prava iz radnog odnosa, kao i poslovi koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.

 

U Gradskoj upravi se obavljaju i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

 

U sastavu Gradske uprave za opšte poslove obrazuje se Kancelarija za dijasporu koja ima položaj sektora.

 

U Kancelariji za dijasporu obavljaju se poslovi koji se odnose na: ekonomsku saradnju dijaspore i privrednih subjekata sa teritorije Grada pružanjem informacija o mogućnostima za privredne aktivnosti na teritoriji Grada, stvaranje uslova za povratak stručnjaka iz oblasti od značaja za razvoj Grada, podsticanje kulturne, prosvetne, naučne i sportske saradnje sa dijasporom, stvaranje uslova za uključivanje dijaspore u kulturni i ekonomski život Grada, praćenje i analiziranje stanja u oblasti sticanja i ostvarivanja prava pripadnika dijaspore i učestvovanje u popisu dijaspore, pružanje informacija pripadnicima dijaspore o državljanstvu, prijavi i odjavi boravka, dobijanju ili produženju važnosti ličnih dokumenata, pravu na penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje, kao i o kapacitetima i vrsti zdravstvenih usluga koje pružaju zdravstvene ustanove na teritoriji Grada, organizaciju prijema i distribucije humanitarne pomoći na teritoriji Grada koju obezbeđuju pripadnici dijaspore, predlaganje mera radi unapređivanja i ostvarivanja saradnje organa Grada u postupku sticanja i ostvarivanja prava pripadnika dijaspore, predlaganje mera organima Grada za unapređivanje ostvarivanja prava pripadnika dijaspore i aktivnosti koje imaju za cilj bolje informisanje dijaspore o pravima koja im pripadaju.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi upravni poslovi za koje nije određen delokrug drugih gradskih uprava.

 

 

Član 22.

 

Za obavljanje određenih poslova lokalne samouprave iz delokruga gradskih uprava, kao i druge poslove uprave, radi stvaranja uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana, u okviru Gradske uprave za opšte poslove obrazuju se mesne kancelarije:

 

1. Mesna kancelarija sa sedištem u Begeču,

 

2. Mesna kancelarija sa sedištem u Budisavi,

 

3. Mesna kancelarija sa sedištem u Bukovcu,

 

4. Mesna kancelarija sa sedištem u Veterniku,

 

5. Mesna kancelarija sa sedištem u Kaću,

 

6. Mesna kancelarija sa sedištem u Kisaču,

 

7. Mesna kancelarija sa sedištem u Kovilju,

 

8. Mesna kancelarija sa sedištem u Ledincima,

 

9. Mesna kancelarija sa sedištem u Starim Ledincima,

 

10. Mesna kancelarija sa sedištem na Pejićevim salašima-Nemanovcima,

 

11. Mesna kancelarija sa sedištem u Petrovaradinu,

 

12. Mesna kancelarija sa sedištem u Rumenki,

 

13. Mesna kancelarija sa sedištem u Sremskoj Kamenici,

 

14. Mesna kancelarija sa sedištem u Stepanovićevu,

 

15. Mesna kancelarija sa sedištem u Futogu,

 

16. Mesna kancelarija sa sedištem u Čeneju.

 

Poslovi mesnih kancelarija i druga pitanja od značaja za njihov rad uređuju se aktom Gradonačelnika.

 

 

Član 23.

 

U Gradskoj upravi za propise obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu propisa i drugih opštih akata u oblasti lokalne samouprave i drugim oblastima koje nisu u delokrugu gradskih uprava i službi, praćenje njihovog sprovođenja, obradu opštih akata i materijala u vezi sa položajem Grada i drugim pitanjima funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Gradu, ostvarivanje saradnje i pružanje stručne pomoći gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad, u pripremi propisa i drugih opštih akata, davanje pravnih mišljenja Gradonačelniku i Gradskom veću o saglasnosti predloga odluka i drugih propisa i opštih akata koje pripremaju gradske uprave, posebne organizacije i službe, sa Ustavom i zakonom, kao i u pogledu pravne tehnike i sistematike, terminološke ujednačenosti i međusobne usklađenosti teksta, lektorisanje tekstova, odluka i drugih akata koji se pripremaju u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama.

 

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa objavljivanjem odluka i drugih akata u "Službenom listu Grada Novog Sada".

 

 

2. Posebne organizacije

 

Član 24.

 

Posebne organizacije su:

 

- Biro za pružanje pravne pomoći, i

 

- Direkcija za robne rezerve.

 

 

Član 25.

 

Biro za pružanje pravne pomoći obavlja poslove koji se odnose na pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa: usmenim pravnim savetima u svim pravnim oblastima i po svim pravnim pitanjima, sastavljanjem podnesaka (zahteva, tužbi, žalbi, molbi, predstavki i dr.) i isprava (izjava, ugovora, testamenta, i dr.) i zastupanje građana pred sudovima, državnim organima i organima lokalne samouprave, ustanovama, preduzećima i drugim organizacijama kada rešavaju o njihovim pravima, obavezama i pravnim interesima.

 

 

Član 26.

 

U Direkciji za robne rezerve obavljaju se poslovi koji se odnose na način obrazovanja, korišćenja, finansiranja i čuvanja robnih rezervi, u skladu sa odlukom Skupštine Grada.

 

 

3. Služba

 

Član 27.

 

Za obavljanje stručnih, organizacionih i drugih poslova za organe Grada, gradskih uprava i posebne organizacije obrazuje se Služba za zajedničke poslove.

 

Služba za zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na lične i materijalne rashode za direktne korisnike budžetskih sredstava koji nemaju finansijsku službu: pripremu i izradu finansijskog plana, internu kontrolu, pripremu dokumentacije za izvršenje finansijskog plana, vođenje poslovnih knjiga i njihovo usklađivanje sa glavnom knjigom trezora, izvršavanje zadataka koji se odnose na upravljanje državnom imovinom za koju je odgovoran Grad, sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja i vršenje drugih finansijsko-materijalnih poslova.

 

U Službi se obavljaju poslovi koji se odnose na razvoj, unapređenje i funkcionisanje informacionog sistema gradskih uprava, posebnih organizacija i službi, zaštitu podataka, primenu standarda u uvođenju informacionih tehnologija u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama i primenu i korišćenje interneta u radu gradskih uprava, posebnih organizacija i službi.

 

U okviru Službe obavljaju se i poslovi koji se odnose na: tekuće održavanje objekata, uređaja i opreme koje koriste organi Grada, održavanje higijene i dostavu za potrebe organa Grada, gradskih uprava i mesnih zajednica, fizičko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu objekata, uređaja i opreme koje koriste organi Grada, štampanje, umnožavanje i dostavu materijala, računarsku pripremu dokumenata i materijala za štampu, računarsku obradu tekstova i podataka za potrebe organa Grada, pružanje usluga prevoza za potrebe organa Grada i staranje o voznom parku, staranje o magacinima i vođenje magacinske evidencije, interne ugostiteljske usluge, kao i druge zajedničke poslove za organe Grada.

 

Služba donosi finansijski plan i plan javnih nabavki dobara, usluga i radova za potrebe funkcionisanja organa Grada, donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu Službe i odgovorna je za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Služba može za sprovođenje postupka javnih nabavki da ovlasti javno preduzeće ili drugo pravno lice, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

 

III. UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE

 

 

1. Osnovne unutrašnje jedinice

 

Član 28.

 

Ovom odlukom obrazovani su sektori kao osnovne unutrašnje jedinice.

 

Odeljenje, odsek i grupa, kao uže unutrašnje jedinice, mogu da se obrazuju u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi, kao i u okviru sektora, odnosno druge osnovne unutrašnje jedinice sa položajem sektora.

 

 

Član 29.

 

Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji gradske uprave, posebne organizacije i službe, donosi načelnik gradske uprave, direktor posebne organizacije i šef službe, u skladu sa načelima za unutrašnje uređenje koje donosi Gradsko veće.

 

Na akt iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Gradsko veće.

 

 

2. Samostalni izvršioci

 

Član 30.

 

Pojedine poslove u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi mogu vršiti samostalni izvršioci izvan unutrašnjih jedinica, ako to nalažu priroda ili obim poslova, odnosno ako ne postoje uslovi za obrazovanje unutrašnje jedinice.

 

 

3. Grupe koje se obrazuju posebnim aktom

 

 

Stalna koordinaciona grupa

 

Član 31.

 

Radi nesmetanog i što usklađenijeg vršenja poslova koji zahtevaju stalnu vezu između gradskih uprava i službi može se obrazovati stalna koordinaciona grupa.

 

Stalnu koordinacionu grupu obrazuje Gradonačelnik aktom kojim određuje njen sastav, zadatke i rok za izvršenje zadataka.

 

 

Projektna grupa

 

Član 32.

 

Radi izvršavanja zadataka koji zahtevaju učešće zaposlenih iz različitih gradskih uprava i službi, a koji ne mogu biti izvršeni u okviru redovnih poslova zaposlenih, može se obrazovati projektna grupa.

 

Projektnu grupu obrazuju sporazumno načelnici gradskih uprava i šefovi službi aktom kojim određuju njen sastav, zadatke i rok za izvršenje zadataka, način rasterećenja članova projektne grupe od redovnih poslova ili način plaćanja njihovog dodatnog angažovanja na tim zadacima.

 

 

Posebna radna grupa

 

Član 33.

 

Radi davanja stručne pomoći u najsloženijim projektnim poslovima gradske uprave, načelnik gradske uprave može da obrazuje posebnu radnu grupu u koju imenuje stručnjake iz oblasti za koju je posebna radna grupa obrazovana.

 

Posebnom radnom grupom rukovodi načelnik ili zamenik načelnika gradske uprave po ovlašćenju načelnika.

 

Aktom o obrazovanju posebne radne grupe određuje se njen sastav, zadaci, vreme na koje se obrazuje, način rada, sredstva i drugi uslovi za njen rad.

 

Kriterijume i merila za određivanje naknade za rad utvrđuje Gradsko veće.

 

 

IV. RUKOVOĐENJE

 

 

1. Rukovođenje gradskom upravom, posebnom organizacijom i službom

 

Član 34.

 

Gradskom upravom rukovodi načelnik, posebnom organizacijom direktor, službom šef (u daljem tekstu: starešina).

 

Starešina ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

 

Starešina može imati jednog ili više pomoćnika za obavljanje poslova iz nadležnosti gradske uprave, koje postavlja Gradonačelnik na predlog starešine.

 

Sektorom, odnosno drugom osnovnom unutrašnjom jedinicom sa položajem sektora u sastavu gradske uprave rukovodi pomoćnik načelnika gradske uprave.

 

 

Član 35.

 

Starešinu i zamenika starešine postavlja Gradsko veće, na osnovu javnog oglasa, na period od pet godina.

 

Starešina i zamenik starešine, pored uslova utvrđenih zakonom, moraju da ispunjavaju i uslov u pogledu stručne spreme, odnosno da imaju fakultet koji je odgovarajući u odnosu na delokrug gradske uprave, a koji utvrđuje Gradsko veće.

 

Na akt Gradskog veća o postavljenju, učesnik oglasa može podneti prigovor Gradskom veću u roku od osam dana od dana dostavljanja akta.

 

O prigovoru iz stava 3. ovog člana, rešava Gradsko veće u roku od 15 dana od dana njegovog podnošenja.

 

 

Član 36.

 

Starešina organizuje i obezbeđuje zakonito, efikasno i stručno obavljanje poslova iz delokruga rada gradske uprave, posebne organizacije i službe, obavlja najsloženije poslove, organizuje i usklađuje rad, daje uputstva i smernice za rad, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnih odnosa zaposlenih, stara se o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za efikasan rad, odgovoran je za zakonitost rada, izdaje inspektorske legitimacije i vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada i odlukama Skupštine Grada.

 

Starešina, odnosno zamenik starešine, za svoj rad i rad gradske uprave, posebne organizacije i službe kojom rukovodi, odgovara Skupštini Grada, Gradonačelniku i Gradskom veću, u skladu sa Statutom Grada i ovom odlukom.

 

 

Član 37.

 

O pravima i obavezama starešine i njegovog zamenika iz radnog odnosa odlučuje Gradsko veće ili radno telo koje ono obrazuje, iz reda članova Gradskog veća.

 

O pravima, obavezama i odgovornostima pomoćnika starešine i zaposlenih odlučuje starešina.

 

 

2. Prestanak funkcije

 

Član 38.

 

Starešini odnosno njegovom zameniku prestaje dužnost protekom vremena na koje je postavljen, ukidanjem i reorganizovanjem organa i u drugim slučajevima određenim zakonom.

 

Starešini odnosno njegovom zameniku može prestati dužnost i pre isteka vremena na koje su postavljeni, podnošenjem ostavke ili razrešenjem.

 

Ostavka se može podneti pismeno i ne mora biti obrazložena. O podnetoj ostavci Gradsko veće ne otvara raspravu.

 

Gradsko veće može razrešiti starešinu odnosno njegovog zamenika pre isteka vremena na koje je postavljen, na obrazložen predlog Gradonačelnika, najmanje dve trećine članova Gradskog veća ili najmanje jedne trećine odbornika Skupštine Grada.

 

 

Član 39.

 

Starešina, odnosno njegov zamenik koji po isteku mandata ne bude ponovo postavljen, ili u toku trajanja mandata bude razrešen, može se rasporediti na radno mesto u istom organu koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima.

 

Ukoliko starešina, odnosno njegov zamenik ne može da se rasporedi na način iz stava 1. ovog člana, ili ne prihvati radno mesto na koje je raspoređen, prestaje mu radni odnos.

 

Starešina, odnosno njegov zamenik iz stava 2. ovog člana, ima pravo na platu u trajanju od šest meseci, koju je imao u vreme kada mu je prestao radni odnos.

 

 

3. Rukovođenje užim unutrašnjim organizacionim jedinicama

 

Član 40.

 

Radom uže unutrašnje organizacione jedinice rukovodi:

 

1. Odeljenjem - šef odeljenja,

 

2. Odsekom - šef odseka,

 

3. Grupom - rukovodilac grupe, i

 

4. Mesnom kancelarijom-šef mesne kancelarije.

 

 

V. ODNOS GRADSKE UPRAVE, POSEBNE ORGANIZACIJE I SLUŽBE PREMA SKUPŠTINI GRADA, GRADONAČELNIKU I GRADSKOM VEĆU

 

Član 41.

 

Odnos gradske uprave, posebne organizacije i službe prema Skupštini Grada zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom.

 

Gradska uprava, posebna organizacija i služba su obavezne da Skupštinu Grada, Gradonačelnika i Gradsko veće obaveštavaju o vršenju poslova iz svog delokruga, daju obaveštenja, objašnjenja i podatke iz svog delokruga koji su neophodni za rad Skupštine Grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

 

 

Član 42.

 

Odnos gradske uprave, posebne organizacije i službe prema Gradonačelniku zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom, Statutom Grada i odlukama Skupštine Grada.

 

Gradonačelnik može gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi izdavati uputstva i smernice za sprovođenje odluka i drugih akata Skupštine Grada.

 

Gradsko veće vrši nadzor nad radom gradskih uprava, posebnih organizacija i službe, na način utvrđen aktom Gradskog veća.

 

 

Član 43.

 

Zaposleni u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi, odnosno postavljeno lice, dužno je da izvršava naloge starešine i neposrednog rukovodioca, ako su oni u granicama zakona.

 

Ako lice iz stava 1. ovog člana, smatra da je nalog starešine, odnosno neposrednog rukovodioca nezakonit, dužan je da mu na to ukaže.

 

U slučaju iz stava 2. ovog člana, zaposleni, odnosno postavljeno lice, može zadržati izvršenje naloga, osim ako se radi o hitnoj stvari.

 

Ponovljenu naredbu u pisanom obliku lice iz stava 1. ovog člana, mora bez odlaganja izvršiti, osim ako bi izvršenje naredbe predstavljalo krivično delo, o čemu će izvestiti Gradsko veće.

 

Ako lice iz stava 1. ovog člana, ne upozori starešinu, odnosno neposrednog rukovodioca, da je nalog nezakonit, a nalog izvrši, odgovaraće za njegovo izvršenje.

 

 

VI. ODNOS GRADSKE UPRAVE, POSEBNE ORGANIZACIJE I SLUŽBE PREMA GRAĐANIMA

 

Član 44.

 

Gradska uprava, posebna organizacija i služba dužne su da svakom građaninu obezbede jednak položaj i efikasno ostvarivanje njegovih prava, obaveza i interesa.

 

Zaposleni u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi dužni su da građanima omoguće neometano ostvarivanje njihovih prava i obaveza, daju im potrebne podatke, obaveštenja i uputstva i pružaju odgovarajuću pravnu pomoć.

 

 

Član 45.

 

Gradska uprava je dužna da rešava o pravima, obavezama i interesima građana u upravnom postupku, u rokovima propisanim zakonom.

 

 

Član 46.

 

Gradska uprava, posebna organizacija i služba dužne su da razmatraju predstavke, peticije i predloge građana koje se odnose na rad gradske uprave, posebne organizacije i službe, kao i da u postupanju preduzimaju odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti i o tome obaveštavaju građane.

 

 

Član 47.

 

Javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad i drugi oblici organizovanja, kada u vršenju javnih ovlašćenja odlučuju o pravima, obavezama i interesima građana na osnovu zakona i propisa organa Grada, dužni su da postupaju u skladu sa odredbama čl. 44, 45. i 46. ove odluke.

 

 

VII. IZUZEĆE SLUŽBENOG LICA

 

Član 48.

 

O izuzeću starešine rešava Gradsko veće.

 

O izuzeću službenog lica u gradskoj upravi rešava načelnik gradske uprave.

 

 

VIII. JAVNOST RADA

 

Član 49.

 

Rad gradske uprave, posebne organizacije i službe dostupan je javnosti.

 

Gradska uprava, posebna organizacija i služba obezbeđuju javnost rada: davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, obezbeđivanjem uslova za nesmetano obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruga i o svim promenama koje su u vezi sa organizacijom, delokrugom poslova, rasporedom radnog vremena i drugim promenama u organizaciji i njihovom radu.

 

 

Član 50.

 

Informacije o radu gradske uprave, posebne organizacije i službe, sredstvima javnog informisanja daje starešina ili lice koje on ovlasti.

 

O uskraćivanju informacija ili drugih podataka i činjenica odlučuje starešina, u skladu sa zakonom.

 

 

Član 51.

 

Kada se predstavkama ili predlozima građana, putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način, ukaže na propuste u radu gradske uprave, posebne organizacije i službe, neprofesionalni odnos zaposlenih ili na druge nedostatke u radu, starešina je dužan da bez odlaganja ispita navode i po potrebi preduzme potrebne mere, nakon čega će o preduzetim merama obavestiti podnosioca predstavke, a po potrebi i Gradonačelnika.

 

 

IX. RADNI ODNOS ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI, POSEBNOJ ORGANIZACIJI I SLUŽBI

 

 

1. Prijem u radni odnos

 

Član 52.

 

Radni odnos u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi može da se zasnuje sa licem koje ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisom ili aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji gradske uprave, posebne organizacije i službe.

 

 

Član 53.

 

Lice se prima u radni odnos na osnovu konačne odluke starešine o izboru između prijavljenih kandidata, sporazuma o preuzimanju zaposlenog iz drugog organa i odluke starešine o prijemu lica u radni odnos na određeno vreme u skladu sa zakonom.

 

Radni odnos zasniva se danom stupanja na rad lica iz stava 1. ovog člana.

 

 

Član 54.

 

Radi prijema u radni odnos objavljuje se oglas u "Službenom listu Grada Novog Sada" i dostavlja se Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

 

 

Član 55.

 

Odluku o izboru između prijavljenih kandidata donosi starešina u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na oglas.

 

Lice koje se prijavilo na oglas može da podnese prigovor na odluku iz stava 1. ovog člana, starešini u roku od osam dana od dana prijema odluke o izboru.

 

Starešina je dužan da o prigovoru odluči u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora. Odluka po prigovoru je konačna.

 

Posle donošenja konačne odluke o izboru, starešina donosi rešenje o prijemu u radni odnos, raspoređivanju i utvrđivanju plate zaposlenom.

 

 

2. Raspoređivanje zaposlenih

 

Član 56.

 

Šefa odeljenja, šefa odseka, rukovodioca grupe i šefa mesne kancelarije raspoređuje starešina u skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji gradske uprave, posebne organizacije i službe, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika.

 

Raspoređivanje zaposlenih u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi vrši starešina, u skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji gradske uprave, posebne organizacije i službe.

 

Ako potrebe gradske uprave, posebne organizacije i službe to zahtevaju, starešina može da rasporedi zaposlenog na drugo radno mesto koje odgovara vrsti i stepenu stručne spreme i njegovim radnim sposobnostima.

 

 

Član 57.

 

Zaposleni u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi može biti upućen na rad u drugu gradsku upravu, posebnu organizaciju ili službu bez njegove saglasnosti zbog povećanog obima poslova, ako se o tome sporazumeju starešine koje njima rukovode.

 

Zaposleni iz stava 1. ovog člana, može biti upućen u drugu gradsku upravu, posebnu organizaciju i službu, za vreme dok traju razlozi za upućivanje, a najduže godinu dana.

 

Zaposleni iz stava 1. ovog člana, ostvaruje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi iz koje je upućen.

 

Po isteku roka iz stava 2. ovog člana, zaposleni nastavlja da radi na radnom mestu na kojem je radio pre upućivanja na rad u drugu gradsku upravu, posebnu organizaciju ili službu.

 

 

Član 58.

 

Zaposleni u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi dužan je da obavlja poslove koji ne odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima, u slučajevima utvrđenim zakonom.

 

 

Član 59.

 

Do donošenja posebnog zakona kojim će se urediti prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u organima lokalne samouprave, na zaposlene u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi, primenjivaće se odredbe zakona i posebnog kolektivnog ugovora koji se primenjuje na zaposlene u lokalnoj samoupravi.

 

 

Član 60.

 

U gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi mogu se, radi osposobljavanja za vršenje određenih poslova kroz praktični rad, po programu koji je utvrđen aktom starešine, primati pripravnici pod uslovima utvrđenim zakonom.

 

Aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi utvrđuje se broj pripravnika.

 

 

3. Prava zaposlenih

 

Član 61.

 

Zaposleni, odnosno postavljeno lice u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi ima pravo na platu, naknade i druga primanja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Zaposleni, odnosno postavljeno lice ima pravo na odmore i odsustva u skladu sa opštim propisima o radu.

 

 

4. Zvanja i zanimanja

 

Član 62.

 

Zaposleni u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi stiču zvanja i zanimanja u skladu sa zakonom.

 

Posebni uslovi za sticanje zvanja u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi utvrđuju se aktom Gradskog veća.

 

U skladu sa aktom iz stava 2. ovog člana, i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi, starešina utvrđuje zvanja i zanimanja zaposlenih.

 

 

5. Odgovornost zaposlenog

 

Član 63.

 

Zaposleni, odnosno postavljeno lice u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi za svoj rad odgovara disciplinski i materijalno u skladu sa zakonom.

 

 

6. Prestanak radnog odnosa zaposlenog u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi

 

Član 64.

 

Zaposlenom prestaje radni odnos u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi:

 

- ako se u roku od jedne godine od zasnivanja radnog odnosa utvrdi da je radni odnos zasnovan suprotno zakonu;

 

- ako ne pokaže odgovarajuće rezultate na probnom radu;

 

- ako odbije da radi na radnom mestu na koje je raspoređen ili upućen;

 

- ako izgubi zvanje, a nema odgovarajućeg radnog mesta na koje se može rasporediti u novom zvanju;

 

- ako se po isteku roka mirovanja radnog odnosa u skladu sa opštim propisima o radnim odnosima, ne vrati na rad u roku od 15 dana;

 

- kada usled promena u organizaciji stekne status neraspoređenog, a ne može mu se obezbediti radno mesto u istoj ili drugoj gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi;

 

- na drugi način utvrđen zakonom.

 

 

X. SREDSTVA ZA FINANSIRANJE POSLOVA GRADSKE UPRAVE, POSEBNE ORGANIZACIJE I SLUŽBE

 

Član 65.

 

Sredstva za finansiranje poslova gradske uprave, posebne organizacije i službe obezbeđuju se u budžetu Grada.

 

 

Član 66.

 

Starešina je odgovoran za preuzimanje obaveza, njihovu verifikaciju, izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava gradske uprave, posebne organizacije i službe kojom rukovodi, i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu Grada.

 

Starešina je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu odobrenih budžetskih sredstava.

 

Zahteve i druge akte za isplatu sredstava iz budžeta Grada za finansiranje poslova gradske uprave, posebne organizacije i službe, potpisuje starešina ili lice koje on ovlasti.

 

 

Član 67.

 

Za zakonito korišćenje sredstava iz budžeta Grada indirektnih korisnika odgovorne su gradske uprave, kao direktni korisnici budžeta Grada, u čijem delokrugu se nalaze poslovi indirektnih korisnika koji se finansiraju iz budžeta Grada.

 

 

Član 68.

 

Gradska uprava, posebna organizacija i služba mogu ostvarivati prihode svojom delatnošću, ako to ne utiče na redovno obavljanje poslova iz njihovog delokruga.

 

Gradska uprava, posebna organizacija i služba mogu da obavljaju poslove iz svog delokruga i za druge opštine. Međusobni odnosi u vezi sa poverenim poslovima uređuju se ugovorom koji zaključuju starešina i ovlašćeni organ opštine koja poslove poverava.

 

Prihodi ostvareni obavljanjem poslova iz st. 1. i 2. unose se u budžet Grada.

 

 

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 69.

 

Gradsko veće će u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove odluke, raspisati oglas za izbor kandidata za načelnike gradskih uprava, direktore posebnih organizacija i šefa službe i njihove zamenike, u skladu sa odredbama ove odluke.

 

 

Član 70.

 

Starešinama i njihovim zamenicima, postavljenim aktom Skupštine Grada, prestaje funkcija danom pravosnažnosti akta Gradskog veća o postavljenju načelnika gradskih uprava, direktora posebnih organizacija, šefa službe i njihovih zamenika.

 

 

Član 71.

 

Starešine su dužne da u roku od 15 dana od dana postavljenja donesu akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji gradske uprave, posebne organizacije i službe.

 

Starešine su dužne da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu akta iz stava 1. ovog člana, izvrše raspoređivanje zaposlenih u skladu sa tim aktom.

 

 

Član 72.

 

Zaposleni u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službi i postavljena lica nastavljaju sa radom na dosadašnjim poslovima do raspoređivanja po novim aktima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji.

 

Zaposleni, odnosno postavljeno lice iz stava 1. ovog člana, koji ostanu neraspoređeni u gradskoj upravi, posebnoj organizaciji i službi imaju prava i obaveze u skladu sa zakonom.

 

Sredstva za ostvarivanje prava zaposlenih koji su ostali neraspoređeni, obezbeđuju se u budžetu Grada.

 

 

Član 73.

 

Do raspoređivanja zaposlenih po novom aktu o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji u Gradskoj upravi za finansije, poslove Sektora za javne nabavke obavljaće Služba za zajedničke poslove.

 

 

Član 74.

 

Način postupanja gradskih uprava u obavljanju poslova javnih nabavki urediće se posebnim aktom koji donosi Gradsko veće na predlog Gradonačelnika.

 

Akt iz stava 1. ovog člana, Gradsko veće doneće u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

 

 

Član 75.

 

Gradska poreska uprava preuzeće deo prostorija, opreme i sredstava za rad od Ministarstva finansija-Poreske uprave, srazmerno broju preuzetih zaposlenih lica koja su obavljala poslove utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih prihoda.

 

 

Član 76.

 

Gradska poreska uprava preuzeće od gradskih uprava i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, poslove koje su obavljali do stupanja na snagu ove odluke, a koji se odnose na izvorne prihode Grada, do 31. decembra 2009. godine.

 

 

Član 77.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o gradskim upravama Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 4/2005, 8/2005 i 43/2005).

 

 

Član 78.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".

 

 

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD NOVI SAD

SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA

Broj: 021-02/2008-275-I

26. decembar 2008. godine

NOVI SAD

 

Predsednik

Aleksandar Jovanović, s.r.

 

 

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad


Ili ćemo pronaći put ili ćemo ga sami stvoriti.
      Hannibal