Reading Time: 2 minutes

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate, a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-000196/2009-04 od 25.6.2009. godine)

Odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Saglasno odredbi člana 3. stav 3. Zakona, obaveza eviden-tiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske orga-nizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Označavanje načina plaćanja dobara i usluga u bazi podata-ka fiskalne kase, prema odredbi člana 5. stav 3. Zakona, u slučaju ako se plaćanje vrši čekom ili nalogom za prenos, kao sredstvo plaćanja označava se: „ček“, ako se plaćanje vrši gotovim novcem, novčanim bonovima, novčanim poklon čestitkama, internim kar-ticama i sl., kao sredstvo plaćanja označava se: „gotovina“, odnos-no ako se plaćanje vrši platnom karticom kao sredstvo plaćanja označava se: „kartica“.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 18/09, u daljem tekstu: Uredba) određene su delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa pomenutom Uredbom, lica koja obavljaju delat-nost iz podgrupe 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica – prodaja preko automata, prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja lozova, kokica i štampe – kolporteri), nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, privredni subjekt koji vrši promet dobara putem kataloške prodaje, odnosno preko putujućih prodavaca, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), osim ulične prodaje lozova, kokica i štampe, dužan je da takav promet evidentira preko fiskalne kase.

Pri tome, Ministarstvo finansija napominje da kada se dobra prodaju na rate (avansnim uplatama), a isporuka se vrši nakon uplate poslednje rate, obaveza evidentiranja ovako ost-varenog prometa nastaje u momentu isporuke pomenutog dobra, pri čemu se u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja označava „ček“.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: