Reading Time: 3 minutes

Obveznik PDV koji nabavlja putničke automobile isključivo za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, pri čemu se pod iznajmljivanjem podrazumeva svako davanje u zakup (kratkoročno ili dugoročno), ima pravo da, po osnovu nabavke predmetnih vozila, PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu, odbije kao prethodni porez

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-00038/2017-04 od 8.5.2017. godine)

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 108/2016 – dalje: Zakon), obveznik PDV koji nabavlja putničke automobile isključivo za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, pri čemu se pod iznajmljivanjem podrazumeva svako davanje u zakup (kratkoročno ili dugoročno), ima pravo da, po osnovu nabavke predmetnih vozila, PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova.

Nezavisno od navedenog, ukazujemo da na osnovu ugovora o tzv. dugoročnom zakupu obveznik PDV – zakupodavac vrši ili promet dobara ili promet usluga. Naime, predaja putničkih automobila na osnovu ugovora o zakupu, zaključenog na određeni period, kada nijedna od ugovornih strana ne može raskinuti ugovor ako se strane pridržavaju ugovornih obaveza, smatra se prometom dobara iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona, u slučaju kada se, primenom kriterijuma propisanih Pravilnikom o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 122/2012), taj promet kvalifikuje kao promet dobara. U drugim slučajevima, obveznik PDV – zakupodavac vrši promet usluga.

* * *

Odredbama člana 28. stav 1. Zakona propisano je, da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (dalje: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

 1. koji je oporeziv PDV;
 2. za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
 3. koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

U skladu sa odredbama stava 2. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
 2. dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

 1. obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
 2. PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana (stav 4. istog člana Zakona).

Prema odredbi člana 29. stav 1. tačka 1) Zakona, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, tricikala, četvorocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, kao i dobara i usluga koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobara.

Odredbama stava 2. istog člana Zakona propisano je da, izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako prevozna sredstva i druga dobra koristi isključivo za obavljanje delatnosti:

 1. prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava i drugih dobara;
 2. prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima.

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: