Reading Time: 2 minutes

Uslovi da se poljoprivrednik evidentira za obavezu plaćanja PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-00438/2016-04 od 30.1.2017. godine)

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16, u daljem tekstu: Zakon), poljoprivrednik, čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara, ima pravo da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, dok je poljoprivrednik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet dobara i usluga veći od 8.000.000 dinara dužan da se evidentira za ovu obavezu. S tim u vezi, a u konkretnom slučaju, iznos ukupnog prometa od 8.000.000 dinara za svrhu obaveznog evidentiranja za obavezu plaćanja PDV poljoprivrednika utvrđuje se na osnovu vrednosti izvršenog prometa poljoprivrednih proizvoda u prethodnih 12 meseci (bez PDV nadoknade), a ne na osnovu naplaćenih novčanih sredstava za promet poljoprivrednih proizvoda (nezavisno od toga kada je promet poljoprivrednih proizvoda izvršen).

Odredbom člana 34. stav 1. Zakona propisano je da fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (u daljem tekstu: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima (član 34. stav 2. Zakona).

Prema odredbi stava 3. istog člana Zakona, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (u daljem tekstu: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

Obveznici iz stava 3. ovog člana imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku (član 34. stav 4. Zakona).

Poljoprivrednik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom (član 34. stav 5. Zakona).

Poljoprivrednik može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave propisane u skladu sa ovim zakonom nadležnom poreskom organu i u tom slučaju stiče prava i obavezu iz stava 5. ovog člana, kao i druga prava i obaveze koje obveznik PDV ima po ovom zakonu (član 34. stav 6. Zakona).

U slučaju iz stava 6. ovog člana, obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine (član 34. stav 7. Zakona).

Po isteku roka iz stava 7. ovog člana, obveznik može da podnese zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV nadležnom poreskom organu (član 34. stav 8. Zakona).

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: