Reading Time: 2 minutes

Umanjenje iznosa zarade za mesečni neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade, vrši se radi utvrđivanja poreske osnovice na koju se obračunava i plaća porez na zaradu

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-693/2016-04 od 22.11.2016. godine)

Pod zaradom u smislu Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02−dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06−ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11−US, 93/12, 114/12− US, 47/13, 48/13−ispravka, 108/13, 57/14, 68/14−dr. zakon i 112/15, u daljem tekstu: Zakon), saglasno odredbi člana 13. stav 1. smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Prema odredbi člana 15a stav 2. Zakona, osnovicu poreza na zarade čini zarada iz člana 13. st. 1. i 3. i čl. 14. do 14b ovog zakona, umanjena za iznos od 11.604 dinara (koji je u primeni od 1. februara 2016. godine zaključno sa 31. januarom 2017. godine) mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom. Za lice koje radi sa nepunim radnim vremenom, umanjenje iz stava 2. tog člana Zakona je srazmerno radnom vremenu tog lica u odnosu na puno radno vreme (stav 3. član 15a Zakona).

Utvrđivanje osnovice poreza na zaradu u slučaju umanjenja zarade za propisani neoporezivi iznos bliže je uređeno Pravilnikom o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice („Sl. glasnik RS“, br. 115/13).

Prema članu 105. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) zarada se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Pod zaradom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade (stav 2. tog člana Zakona o radu).

Imajući u vidu navedeno, umanjenje iznosa zarade (iznos zarade koji saglasno Zakonu o radu sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade) za mesečni neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade, vrši se radi utvrđivanja poreske osnovice na koju se obračunava i plaća porez na zaradu. Prema tome, za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na zaradu, navedena zarada iskazana u tzv. „bruto“ iznosu, a koja se sastoji od primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu i koji saglasno Zakonu o radu sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade na teret zaposlenog, umanjuje se za pripadajući (ceo ili srazmerni) mesečni neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: