Utvrđena neustavnost odredbe Zakona o radu

Utvrđena neustavnost odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu

Ustavni sud je na 20. sednici, održanoj 17. novembra 2016. godine u predmetima ocene ustavnosti zakona:
– utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006).


Zakon o radu
(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

4. Otkaz od strane poslodavca

1) Razlozi za otkaz

Član 179 stav 3. tačka 5)
Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to:
5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;


Saopštenje sa 20. sednice Ustavnog suda, održane 17. novembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda
četvrtak, 17. novembar 2016.

Ustavni sud je na 20. sednici odlučio o 4 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

– utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-424/2014)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

– usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-7786/2014

– odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-4590/2013

– odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-7289/2016

Izvor: www.ustavni.sud.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: