Reading Time: 5 minutes

U savremenoj trgovini poklon novčani vaučeri (poklon čestitke) vrlo su popularne, kako kod trgovaca tako i kod potrošača. Vaučer nije sredstvo plaćanja, već predstavlja potvrdu o plaćanju. Pomoću njega se može preuzeti roba ili ostvariti usluga, koja je unapred plaćena. Prodaja vaučera povoljno utiče na tokove novca u pravnom licu jer se naplata realizuje pre prodaje robe.

Celokupan tok kretanja vaučera mora bti uređen opštim aktom (odlukom, pravilnikom, uputstvom). Ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti prodaju poklon čestitki treba organizovati na posebnom mestu u maloprodajnom objektu.

Zakon o PDV-u u članu 16. reguliše da poreska obaveza, između ostalog, nastaje danom kada se izvrši naplata, odnosno plaćanje, ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga. Sledom ove zakonske odredbe reklo bi se da se na iznos prodatih vaučera obračunava, iskazuje i plaća PDV.

Međutim, Ministarstvo finansija je zauzelo stav da se prilikom prodaje vaučera PDV ne obračunava već da obaveza nastaje danom prometa, a taj stav je obelodanjen kroz mišljenje br. 413-00-2811/2009-04 od 29. decembra 2009. godine, čiji najvažniji deo u nastavku citiramo:
“Obveznik PDV koji prodaje novčane vaučere (poklon čestitke) po utvrđenoj vrednosti, a kojima donosioci vaučera plaćaju naknadu za promet dobara, odnosno usluga, nema obavezu da po osnovu prodaje vaučera obračuna i plati PDV, s obzirom da prilikom njihove prodaje ne dolazi do nastanka poreske obaveze (prilikom prodaje vaučera nije poznat kupac dobara, odnosno primalac usluga, nije poznato koja će dobra, odnosno usluge, biti isporučena, po kojoj će se poreskoj stopi oporezovati). U ovom slučaju poreska obaveza nastaje danom izvršenog prometa (danom isporuke dobara, odnosno danom pružanja usluga), a obračunati PDV plaća se u skladu sa Zakonom”.

Na osnovu gore navedenog mišljenja prilikom prodaje vaučera ne obračunava se PDV, već onda kada se isporuče dobra ili pruže usluge, odnosno kada dođe do realizacije poklon vaučera.

Prodaja vaučera ne evidenitira se preko fiskalne kase, niti predstavlja prihod od prodaje, zato što nije ostvaren promet dobara i usluga, već samo naplata unapred. Za prodate vaučere zadužuje se blagajna. Novac primljen na ime vaučera uplaćuje se na tekući račun u roku od sedam radnih dana.Takođe, uplata se evidentira u koloni 6 KEPU knjige, prilikom uplate na račun, na isti način kao i uplata pazara u gotovini.

Kao sredstvo plaćanja u bazi fiskalne kase označava se “gotovina”, saglasno članu 5. Zakona o fiskalnim kasama.

Prodavac je dužan da uspostavi dodatnu evidenciju o sredstvima plaćanja, odnosno da sastavi specifikaciju dnevnog prometa po sredstvima plaćanja i da razdvoji gotovinu i vaučere.

Mišljenja o načinu knjiženja vaučera su podeljena, ali svakako se vrši na jedan od sledeća dva konta: 430 – primljeni avansi, depoziti i kaucije ili na 491 – Obračunati prihodi budućeg perioda. Kada se ostvari promet, izvrši usluga ili isporuči roba, tada se nastali promet evidentira preko fiskalne kase i priznaje se prihod od prodaje, uz knjiženje prihoda ukidaju se vremenska razgraničenja ili dati avansi.

U zavisnosti da li je rok za realizaciju poklon čestitki i vaučera organičen ili ne, istekom tog roka priznaje se prihod. Ovaj prihod ne predstavlja prihode od prodaje već vanredni, ostali prihod (konto 679). Ako vaučer nema ograničen rok, prodavac može, na primer, priznati prihode po osnovu nerealizovanih vaučera čestitki po isteku godinu dana u visini od 50% vrednosti, a ostatak po isteku dve godine od izdavanja. Prilikom oprihodovanja ne sprovode se nikakva knjiženja u vezi sa PDV-om, odnosno ne vrši se obračun PDV-a s obzirom da nije izvršen promet dobara i usluga.

Autor: AKTIVA sistem

Poreski tretman prodaje novčanih vaučera (poklon čestitki) po utvrđenoj vrednosti, kojima donosioci vaučera plaćaju naknadu za promet dobara, odnosno usluga obvezniku PDV – izdavaocu vaučera

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 413-00-2811/2009-04 od 29.12.2009. godine)

Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04–ispravka, 61/05 i 61/07, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona). Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). Vreme prometa dobara i usluga uređeno je odredbama čl. 14. i 15. Zakona. Odredbama člana 16. Zakona propisano je da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

  1. promet dobara i usluga;
  2. naplata, ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga;
  3. nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveze nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, za izvršeni promet dobara i usluga za koji Zakonom nije propisano poresko oslobođenje, odnosno za naplaćenu naknadu ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre tog prometa, obveznik PDV dužan je da obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom.

Međutim, obveznik PDV koji prodaje novčane vaučere (poklon čestitke) po utvrđenoj vrednosti, a kojima donosioci vaučera plaćaju naknadu za promet dobara, odnosno usluga, nema obavezu da po osnovu prodaje vaučera obračuna i plati PDV, s obzirom da prilikom njihove prodaje ne dolazi do nastanka poreske obaveze (prilikom prodaje vaučera nije poznat kupac dobara, odnosno primalac usluga, nije poznato koja će dobra, odnosno usluge, biti isporučena, po kojoj će se poreskoj stopi oporezovati). U ovom slučaju poreska obaveza nastaje danom izvršenog prometa (danom isporuke dobara, odnosno danom pružanja usluga), a obračunati PDV plaća se u skladu sa Zakonom.

Prodaja vaučera kao takva nije oporeziva sa PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 413-00-783/2011-04 od 2.9.2011. godine)

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04–ispravka, 61/05 i 61/07, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drugačije određeno (član 4. stav 1. Zakona). Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koje nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (odredba člana 5. stav 1. Zakona). Vreme prometa dobara i usluga uređeno je odredbama čl. 14. i 15. Zakona. Odredbama člana 16. Zakona propisano je da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

  1. promet dobara i usluga;
  2. naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga;
  3. nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveze nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, za izvršeni promet dobara i usluga za koji Zakonom nije propisano poresko oslobođenje, poreska obaveza nastaje danom izvršenja prometa dobara i usluga, odnosno danom naplate naknade ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre tog prometa.

Obveznik PDV koji prodaje vrednosne vaučere, odnosno kartice za nabavku dobara ili usluga kod lica koja vrše promet dobara ili usluga u TC „Ušće“, a kojima donosioci vaučera, odnosno kartica plaćaju naknadu za izvršeni promet dobara ili usluga, nema obavezu da po osnovu prodaje predmetnih vaučera, odnosno kartica obračuna i plati PDV, s obzirom da po tom osnovu ne dolazi do nastanka poreske obaveze. Naime, u ovom slučaju prilikom prodaje vaučera, odnosno kartica nije poznat ni isporučilac dobara ili pružalac usluga niti primalac dobara ili usluga, nije poznato koja će konkretno dobra biti isporučena, odnosno usluge pružene i po kojoj će se poreskoj stopi oporezovati. Na promet dobara i usluga koji izvrše obveznici PDV donosiocima vaučera, odnosno kartica, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom, nezavisno od toga što se novčana sredstva na ime naknade za taj promet potražuju i naplaćuju od obveznika PDV – prodavca vaučera, odnosno kartica. Pored toga, Ministarstvo finansija ukazuje da pri potraživanju i prenosu predmetnih novčanih sredstava ne dolazi do obaveze obračunavanja i plaćanja PDV.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: