Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravamaZakon o porezima na imovinu
"Službeni glasnik RS", broj 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
"Službeni glasnik RS", broj 108/2013, 118/2013, 101/2017, 48/2018 i 104/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika
"Službeni glasnik RS", broj 50/2018

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
Poreska uprava, broj 43-07436/2004-08 od 24.12.2004. godine

Uputstvo o postupku i načinu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava
Poreska uprava, broj 43-00192/2010-18 od 16.02.2010. godine

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
"Službeni glasnik RS", broj 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn. 120/2012 - usklađeni din. izn. 113/2013 - usklađeni din. izn. 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 105/2016 - usklađeni din. izn.
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
"Službeni glasnik RS", broj 104/2018
|  140/2014  |  109/2015  |  105/2016  |  119/2017  |

Zakon o zaštiti životne sredine
"Službeni glasnik RS", broj 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016 i 76/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
"Službeni glasnik RS", broj 43/2017 i 45/2018

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
"Službeni list grada Beograda", broj 22/99, 6/2001, 37/2004, 29/2005, 19/2007, 43/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010, 65/2012 i 50/2014

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 96/2014

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada
"Službeni list grada Novog Sada" broj 13/2014

Odluka o obveznicima, visini, rokovima i načinu plaćanja posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada
"Službeni list grada Novog Sada" broj 13/2014

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Novi Sad
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/2014

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Stara Pazova
"Službeni glasnik RS", broj 129/07, "Sl. glasnik RS" broj 62/06, 47/11 i 93/12. godine

Odluku o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji opštine Stara Pazova
"Službeni glasnik RS", broj 135/04 i 36/2009

Odluku o merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
"Službeni glasnik RS", broj 72/09 i 81/2009

Pravilnici, odluke i druga akta organa Grada Novog Sada

Odluka o uslovima i načinu plaćanja duga, odlaganja plaćanja duga i otpisa kamate na poreski dug po osnovu izvornih javnih prihoda dospelih do 31. decembra 2009. godine
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 10 od 2010. godine, odluku donela Skupština Grada Novog Sada na sednici od 29. oktobra 2010. godine

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama i površinama vidljivim sa javnih površina
"Službeni list Grada Novog Sada" broj 7/09 od 2.03.2009. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama - nacrt - primena od 01.01.2010. godine

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje reklamnih oznaka na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade i za isticanje firme na poslovnom prostoru
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 42/2012 od 16.11.2012. godine

Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 63/2015 od 30.12.2015. godine

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 7/08 od 05.03.2008. godine

Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada
Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, februar 2010. godine

Odluka o uređenju grada
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 53/08 od 29.12.2008. godine, stupila na snagu 06.01.2009. godine

Odluka o gradskim upravama Grada Novog Sada
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 52/08 od 28.12.2008. godine