računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
31.01.2020
Vreme čitanja: 4 min

Poreski tretman prenosa jednonamenskog vrednosnog vaučera

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-986/2019-04 od 20.12.2019. godine.

31.12.2019
Vreme čitanja: 2 min

Doneta su tri pravilnika iz oblasti PDV-a

Doneta su tri pravilnika iz oblasti PDV-a (o računima, srazmernom poreskom odbitku i prijavi za evidentiranje).

02.12.2019
Vreme čitanja: 2 min

Promet gotovih proizvoda u inostranstvo i alata koji služi izradi tih gotovih proizvoda

Porеski trеtman promеta u slučaju kada obvеznik PDV izvrši promеt gotovih proizvoda i alata naručiocu posla.

14.11.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Izmene su donete sa ciljem usaglašavanja Pravilnika sa nedavno izvršenim izmenama i dopunama Zakona o PDV.

24.10.2019
Vreme čitanja: 3 min

Izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i jedan novi pravilnik iz oblasti PDV-a

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS, br. 75/19, a doneti su sa ciljem usaglašavanja sa nedavno izvršenim...

21.10.2019
Vreme čitanja: 2 min

Elementi računa koji izdaje poreski punomoćnik

Poreski punomoćnik u ime stranog lica izdaje PDV račun koji mora da sadrži propisane elemente.

17.10.2019
Vreme čitanja: 3 min

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju

Zakon jasno propisuje da obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju.

11.10.2019
Vreme čitanja: 3 min

Da li se usluga hotelskog smeštaja uvek smatra reprezentacijom?

Da li obvеznik PDV koji snima film, pri čеmu ćе prеdmеtni film po završеnom snimanju biti otprеmljеn u inostr...

07.10.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Narodna skupština je na sednici održanoj 7. oktobra 2019. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona ...

08.10.2019
Vreme čitanja: 2 min

Račun koji izdaje poreski punomoćnik – pravo na odbitak prethodnog poreza

Mišljеnjе Ministarstva finansija, br. 430-00-00065/2019-04 od 15.4.2019. godine.

23.09.2019
Vreme čitanja: 3 min

Davanje poklona zaposlenima

Mogućnost poslodavca da opštim aktom, odnosno ugovorom o radu utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja gde se pod dru...

19.09.2019
Vreme čitanja: 4 min

Izmena Zakona o PDV

Vlada Republike Srbije usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV i uputila ga u skupštinsku proceduru.

1 2 3