računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
16.09.2019

Donacije ili uzorci - pravni i poreski aspekt

Izdaci za donacije predstavljaju rashode nastale određenim davanjima u dobrotvorne svrhe, odnosno rashode koji nisu u d...

05.09.2019

Besplatno davanje reklamnog materijala – PDV tretman

Privredni subjekti u poslovanju često besplatno daju reklamni materijal u svrhu reklame i promocije svog poslovanja.

30.12.2017

Zvanično - POPDV obrazac podnosi se za julske i naredne obračune PDV-a

Obrazac POPDV u upotrebi počev od poreskog perioda jul 2018.

05.12.2018

Pretežni izvoznici

Licima koja se pretežno bave izvoznim poslovima, sticaocima statusa tzv. “pretežnih izvoznika” omogućen je kraći...

24.02.2015

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat

Zakup se može definisati kao obligacioni odnos između dve ugovorne strane (zakupodavca i zakupca) u kome se jedna ugov...

19.06.2015

Firme se registruju u opštinama gde su manji troškovi poslovanja

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 19. juna 2015. godine, sledeću ...

22.09.2015

Vlada usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 19. septembra 2015. godine, usvojila je predlog Zakona o izmenama i dopunam...

19.10.2015

Najvažnije izmene i dopune pravilnika o PDV-u, sa primenom od 15. oktobra 2015. godine

U Sl. glasniku RS broj 86/15, od 14. oktobra 2015. godine objavljeno je 11 pravilnika kojima je bliže uređena primena ...

11.11.2015

Određivanje poreskog dužnika u oblasti građevinarstva u slučaju prometa za koji je (na)plaćen avans pre 15. oktobra 2015.

Prema prelaznoj odredbi člana 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, za oporezivi promet dobara i usluga koji...

03.02.2016

Mišljenje MF o poreskom tretmanu naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe

Ministarstvo finansija Republike Srbije 28. januara 2016. godine dalo je službeno mišljenje broj 011-00-56/2016-04 god...

08.03.2016

Primeri potvrde o rezidentnosti

Primere potvrda o rezidentnosti, radi primene člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, dajemo u nastavku: za UK...

12.04.2017

Obračun pdv-a na konzumaciju hrane u pekari

Nedoumice više nema – burek, pecivo i jogurt koji kupite u pekari koštaće isto, bilo da ga jedete odmah ili ga nosi...

1 2