Obračun PDV-a na promet usluge davanja u zakup stana fizičkom licu

Članom 25. Zakona o PDV-u nije propisano oslobođenje od PDV-a za promet usluge davanja u zakup stana fizičkom licu koje stan neće koristiti za potrebe stanovanja, već za druge potrebe

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 000166520 2023 10520 004 000 011 004 od 06.10.2023. godine)
left-quote

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon), na promet usluge davanja u zakup stana, koji obveznik PDV – zakupodavac vrši fizičkom licu za potrebe stanovanja (domaćem ili stranom državljaninu), PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV – zakupodavac nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.

Na promet usluge davanja u zakup stana fizičkom licu koje stan neće koristiti za potrebe stanovanja, već za druge potrebe, PDV se obračunava po opštoj poreskoj stopi od 20% i plaća u skladu sa Zakonom. Obveznik PDV – zakupodavac koji vrši promet navedene usluge ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu pružanja predmetne usluge u skladu sa Zakonom.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (odredba člana 5. stav 1. Zakona).

U skladu sa odredbom člana 23. stav 1. Zakona, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 4) Zakona propisano je poresko oslobođenje za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza, odnosno da se PDV ne plaća na promet usluga zakupa stanova, ako se koriste za stambene potrebe.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: