Izrada elaborata o rasveti i obuka osoblja za upravljanje rasvetom ne smatraju se sporednim prometom iz oblasti građevinarstva

Izrada elaborata o rasveti i obuka osoblja za upravljanje rasvetom ne smatraju se sporednim uslugama za isporuku opreme i izvođenje radova za audio-video sistem, nezavisno od toga što se pružaju na osnovu istog ugovora sa pripadajućim aneksom

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 000713260 2024 10520 004 000 011 004 od 19.4.2024. godine)
left-quote

U skladu sa odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22 – u daljem tekstu: Zakon), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa članom 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Ako se uz isporuku dobara vrši sporedna isporuka dobara ili sporedno pružanje usluga, smatra se da je izvršena jedna isporuka dobara, a ako se uz uslugu vrši sporedno pružanje usluga ili sporedna isporuka dobara, smatra se da je pružena jedna usluga. S tim u vezi, kada dva obveznika PDV zaključe ugovor čiji je predmet isporuka opreme i izvođenje radova za audio-video sistem u celom objektu, posle čega dođe do zaključivanja aneksa tog ugovora čiji je predmet izrada elaborata o rasveti i obuka osoblja za upravljanje rasvetom, mišljenja smo da se usluge elaborata o rasveti i obuka osoblja za upravljanje rasvetom ne smatraju sporednim, već posebnim uslugama za čiji je promet poreski dužnik obveznik PDV – pružalac usluga, nezavisno od toga što ih na osnovu istog ugovora sa pripadajućim aneksom pruža isti obveznik PDV i nezavisno od vremena prometa tih usluga i vremena prometa koji se vrši po inicijalnom ugovoru.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima (član 4. stav 3. tačka 6) Zakona).

Ako se uz isporuku dobara vrši sporedna isporuka dobara ili sporedno pružanje usluga, smatra se da je izvršena jedna isporuka dobara (član 4. stav 6. Zakona).

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Prema članu 5. stav 6. Zakona, ako se uz uslugu vrši sporedno pružanje usluga ili sporedna isporuka dobara, smatra se da je pružena jedna usluga.

U skladu sa odredbom člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: