Oporezivanje prometa usluge izvršene korisniku slobodne zone

PDV se ne plaća na:

 • unos dobara u slobodnu zonu,
 • prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa tim unosom i
 • promet dobara i usluga u slobodnoj zoni,

za koje bi obveznik – korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Takođe, PDV se ne plaća na:

 • promet dobara koja se unose u slobodnu zonu,
 • prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa tim unosom i
 • promet dobara u slobodnoj zoni,

koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo.

Kada govorimo o uslugama, predmetno oslobođenje može da se koristi u slučaju pružanja usluga korisniku slobodne zone i to:

 1. pružanja usluga koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu;
 2. pružanja usluga u slobodnoj zoni.

1. U prvom slučaju su to najčešće usluge špedicije, istovara, pretovara, korišćenje carinskog terminala i sl, dok promet usluga u vezi sa dobrima koja se unose u slobodnu zonu, a koja se pružaju van slobodne zone nije oslobođen PDV-a.

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-473/2013-04:

“Kada se dobra šalju iz slobodne zone radi laboratorijskog ispitivanja tih dobara u laboratoriji koja se nalazi van slobodne zone, kao i kada se dobra u rinfuzi iznose iz slobodne zone u cilju punjenja u posebnu ambalažu, pri čemu se predmetna dobra posle laboratorijskog ispitivanja, odnosno punjenja u posebnu ambalažu unose u slobodnu zonu, na promet usluga laboratorijskog ispitivanja, odnosno punjenja u posebnu ambalažu, PDV se obračunava i plaća, s obzirom da se predmetne usluge ne smatraju uslugama koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu, odnosno uslugama koje se pružaju u slobodnoj zoni.”

2. U drugom slučaju, poresko oslobođenje se primenjuje samo na one usluge koje su u fizičkom smislu pružene u slobodnoj zoni.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na oslobođenje

U članu 89. stav 1. tačka 3) Pravilnika o PDV stoji:

“Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni koji se vrši obvezniku PDV – korisniku slobodne zone, obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari ako poseduje:

 • dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;
 • račun obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone – primaocu dobara, odnosno usluga;
 • izjavu korisnika zone – primaoca dobara, odnosno usluga da se radi o dobrima i uslugama za koje bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.”

Izjava korisnika zone ne može da bude opšta, već je potrebno da se navede konkretna vrsta dobara, odnosno usluga koje se nabavljaju.

U slučaju sukcesivnih isporuka, nije neophodno da se pravi izjava za svaku pojedinačnu isporuku, već može da se napravi jedna izjava za više pojedinačno pruženih usluga, pri čemu period za koji se daje izjava ne može biti duži od poreskog perioda obveznika PDV-a. Dakle, pravi se jedna izjava koja će se odnositi na sve usluge pružene u poreskom periodu (u mesecu), pod uslovom da izjava sadrži podatke o svim pojedinačnim uslugama.

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1782/2007-04

“Kada obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, na osnovu zaključenog ugovora sa korisnikom slobodne zone vrši sukcesivni unos dobara u slobodnu zonu, odnosno prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu, iz člana 24. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona, prema mišljenju Ministarstva finansija, za više pojedinačnih unosa dobara u slobodnu zonu, odnosno prevoznih i drugih usluga neposredno povezanih sa tim unosom, korisnik slobodne zone može dati isporučiocu dobara, odnosno pružaocu usluge, jednu izjavu iz člana 6. stav 1. tačka 3), odnosno člana 7. stav 1. tačka 3a) Pravilnika, pri čemu period za koji se daje izjava ne može biti duži od poreskog perioda obveznika PDV – isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga.”

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: