Usluga upravljanja koju matično pravno lice pruža zavisnom pravnom licu

U praksi je uobičajeno da matično pravno lice fakturiše zavisnom pravnom licu naknadu za upravljanje i rukovođenje.

Iako ovo fakturisanje može biti opravdano, jer matično pravno lice često vrši uslugu upravljanja procesima u zavisnom pravnom licu, treba biti oprezan iz razloga što poreska uprava može preispitati opravdanost ovih faktura. Ovo je iz razloga što na ovaj način matično pravno lice može “izvući” novac iz zavisnog pravnog lica iako je faktički reč o dividendi, dok sa druge strane zavisno pravno lice umanjuje svoju osnovicu za porez na dobit kroz povećanje rashoda.

Kako bi se izbegli nesporazumi sa Poreskom upravom potrebno je da zavisno lice raspolaže dokazima da je matično lice zaista fizički i izvršilo fakturisanu uslugu upravljanja i rukovođenja. Najčešće su to sledeće usluge: konsultacije, kontrola, pregovaranje, osmišljavanje, upravljanje finansijama, pravne usluge, računovodstvo, izrada planova, tehničko savetovanje, komercijalne usluge i sl. Dakle, ovde se ne radi o ostvarivanju upravljačkih prava osnivača, već o uslugama koje će zaista unaprediti poslovanje preduzeća i njegovu tržišnu poziciju.

Iz prakse saznajemo da postojanje ugovora i fakture nisu dovoljni da dokažu da je usluga stvarno pružena. Zato obveznik treba da se potrudi da obezbedi/kreira dokaze da su poslovi i aktivnosti zaista i realizovani. Odgovarajući dokazi mogu biti službene beleške, pisana korespondencija imejlovima i dopisima, izveštaji o preduzetim aktivnostima, konkretne analize i instrukcije i sl.

Kada je reč o nerezidentnom matičnom pravnom licu, naknada za uslugu upravljanja koju ono pruži jeste predmet oporezivanja porezom po odbitku prema članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. U slučaju da naknadu ostvaruje lice iz zemlje sa kojom Rpublika Srbija nema zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: UIDO), porez se plaća po stopi od 20%. U koliko UIDO postoji onda pravo oporezivanja ima država čiji je rezident pravno lice koje pruža uslugu što znači da domaće pravno lice nije dužno da plati porez po odbitku, ukoliko poseduje potvrdu o rezidentnosti.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: