Izdavanje računa za licencu

Prema članu 16. Zakona o PDV-u, poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

  • 1) promet dobara i usluga;
  • 2) naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga;
  • 2a) izdavanje računa kod usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) ovog zakona;

Uobičajeno je da poreska obaveza nastane sa danom uplate avansa ili nastanka prometa, zavisi od toga šta se ranije desi.

Međutim, za specifične vrste usluga postoji izuzetak. U pitanju su usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, a to je:

  • prenos, ustupanje i davanje na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine.

Dakle, kada obveznik PDV-a pruža navedene usluge, a račun izdaje pre datuma prometa i datuma avansnog plaćanja, poreska obaveza nastaje danom izdavanja računa.

Račun izdat na opisani način smatra se računom iz člana 42. stav 1. Zakona o PDV-u, pri čemu se u takvom računu ne iskazuje podatak o datumu prometa usluga, osim u elektronskoj fakturi u kojoj se kao podatak o datumu prometa navodi datum izdavanja elektronske fakture.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: