Računovodstveno evidentiranje robe utrošene za sopstvene potrebe

U situaciji kada privredno društvo koristi robu sa lagera za sopstvene potrebe, na primer za renoviranje poslovnog prostora, postavlja se pitanje na koji način se to računovodstveno evidentira.

Knjiženje se sprovodi na osnovu pisanog dokumenta – internog računa (obračuna), koji ima obeležja radnog naloga ili računa. Interni računi izdati prilikom aktiviranja učinaka ne podležu obračunu PDV.

Prilikom knjiženja potražuju konta za robu (računi grupe 13), kako bi se evidentiralo smanjenje zaliha, dok se sa druge strane evidentira trošak nabavne vrednosti prodate robe (račun 501) kako bi se izvršio prenos nabavne vrednosti robe na rashode. Pored toga, knjiži se odgovarajući trošak na duguje (najverovatnije 512 ukoliko se radi o potrošnom materijalu za potrebe renoviranja), dok potražuje konto 620 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe i to u visini vrednosti utrošene robe. Dakle, kod aktiviranja robe, ovi prihodi obuhvataju se po nabavnoj ceni.

Prema Pravilniku o kontom okviru na računima grupe 62 – Prihodi od aktiviranja učinaka i robe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za:

 • nematerijalnu imovinu,
 • nekretnine,
 • postrojenja,
 • opremu,
 • biološka sredstva,
 • materijal,
 • sopstveni transport nabavke materijala i robe i
 • reprezentaciju.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: