Besplatno davanje majica i šorceva učesnicima utakmice humanitarnog karaktera

Besplatno davanje dobara može i ne mora biti oporezivo PDV-om.

Davanja humanitarnog karaktera Zakon o PDV ne prepoznaje kao davanje koje se ne smatra prometom, odnosno kao davanje koje može biti izuzeto od oporezivanja.

Sa druge strane, Zakon prepoznaje besplatno davanje poslovnih uzoraka, davanje reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti kada se smatra da promet nije izvršen, te nije ni oporeziv PDV-om.

Na primer, ukoliko je davanje šorceva i majica u svrhu reklame, može se smatrati reklamnim materijalom uz ispunjavanje određenjih uslova koje navodimo u nastavku.

Prema Zakonu o PDV (član 4. stav 4. tačka 2), sa prometom uz naknadu izjednačava se svaki drugi promet bez naknade. Dakle, besplatno davanje dobara može biti oporezivo PDV-om.

Međutim, besplatno davanje reklamnog materijala i poklona manje vrednosti može biti izuzeto od oporezivanja.

Član 6. stav 1. tačka 4) Zakona:

“Smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod:

4) davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, ako se daju povremeno različitim licima.”

Pravilnik o PDV definiše reklamni materijal na sledeći način:

“Reklamnim materijalom, u smislu člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona, smatraju se dobra na kojima je odštampan ili utisnut logotip obveznika PDV, odnosno vizuelno ispoljavanje brenda koji je u vezi sa delatnošću obveznika PDV, a koja taj obveznik PDV, neposredno ili posredstvom trećih lica, besplatno daje različitim licima.

Reklamnim materijalom iz stava 1. ovog člana smatraju se olovke, rokovnici, kalendari, notesi, privesci, kačketi, majice, kombinezoni, kecelje, rančevi, torbe, upaljači, otvarači za flaše, podmetači, poslužavnici, čaše, šolje, bokali, pepeljare, kese i druga dobra čija je pojedinačna tržišna vrednost manja od 2.000 dinara, bez PDV.”

Pravilnik o PDV definiše poklone manje vrednosti na sledeći način:

“Poklonom manje vrednosti, u smislu člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona, smatra se dobro pojedinačne tržišne vrednosti manje od 2.000 dinara, bez PDV, osim dobra koje se smatra reklamnim materijalom u skladu sa članom 19. ovog pravilnika, koje obveznik daje povremeno različitim licima (poslovnim partnerima, potencijalnim poslovnim partnerima, predstavnicima poslovnih partnera i dr.), a da za to ne postoji pravna obaveza.”

Dakle, ukoliko majice i šorcevi nemaju utisnut logo, ne mogu se smatrati reklamnim materijalom. Međutim, možda se mogu smatrati poklonima manje vrednosti, ukoliko je njihova pojedinačna vrednost manja od 2.000 dinara, bez PDV. Ukoliko je pojedinačna vrednost veća od 2.000 dinara bez PDV, onda se ne mogu smatrati niti reklamnim materijalom niti poklonima manje vrednosti, te se njihovo davanje smatra prometom bez naknade na šta se obračunava PDV.

Ukoliko bi se takvo davanje smatralo davanjem reklamnog materijala ili poklona manje vrednosti, treba uzeti u obzir sledeće ograničenje koje stoji u članu 21. Pravilnika o PDV:

“Ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti iz čl. 19. i 20. ovog pravilnika u poreskom periodu ne može biti veća od 0,25% ukupnog prometa obveznika PDV u tom poreskom periodu.”

Ukoliko davanje majica i šorceva nije u svrhu reklame, niti je u pitanju poklon manje vrednosti, onda se primenjuje član 29. stav 3. Zakona:

Izdacima za reprezentaciju iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, osim poklona manje vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera, predstavnika poslovnih partnera i drugih fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza.”

Dakle, kada nabavka ima karakter reprezentacije onda ne postoji pravo na odbitak PDV niti obaveza obračuna izlaznog PDV prilikom davanja.

Prema tome, nabavka majica i šorceva bez reklamnih oznaka, pojedinačne vrednosti veće od 2.000 dinara, bez PDV, sa ciljem davanja fizičkim licima učesnicima utakmice humanitarnog karaktera (bez postojanja pravne obaveze) ima karakter reprezentacije i obveznik nema pravo na odbitak PDV prilikom nabavke, niti obavezu da obračuna i plati izlazni PDV.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: