Izdaci za reprezentaciju - izdaci za koje ne postoji pravna obaveza

Da li se isporuka dobara smatra izdatkom za reprezentaciju zavisi od toga da li postoji pravna obaveza njihovog davanja

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-00544/2016-04 od 4.7.2016. godine)
left-quote
Član 29. stav 3. Zakona o PDV

“Izdacima za reprezentaciju iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, osim poklona manje vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera, predstavnika poslovnih partnera i drugih fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza.”

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, ako obveznik PDV, koji se bavi istraživanjem TV auditorijuma u smislu merenja gledanosti televizijskih emisija, na osnovu ugovora zaključenog sa fizičkim licima koja učestvuju u navedenom istraživanju, iz kojeg za obveznika PDV proizilazi obaveza da tim fizičkim licima prenese pravo raspolaganja na malim kućnim aparatima na ime učestvovanja u tom istraživanju, izvrši prenos prava raspolaganja na tim dobrima fizičkim licima – učesnicima u istraživanju, obveznik PDV je dužan da po tom osnovu obračuna PDV, a ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez u skladu sa Zakonom.

Naime, u ovom slučaju prenos prava raspolaganja na malim kućnim aparatima ne smatra se reprezenzacijom obveznika PDV, s obzirom na to da se reprezentacijom, u skladu sa Zakonom, smatraju, između ostalog, pokloni (osim poklona manje vrednosti) učinjeni u korist fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza.

Međutim, ako obveznik PDV izvrši prenos prava raspolaganja na malim kućnim aparatima fizičkim licima – učesnicima u istraživanju, pri čemu se obveznik PDV ugovorom zaključenim sa tim fizičkim licima nije obavezao da će im na ime učestvovanja u istraživanju preneti pravo raspolaganja na malim kućnim aparatima, što znači da fizička lica učestvuju u istraživanju bez očekivanja protivčinidbe, prenos prava raspolaganja na tim dobrima smatra se poklonom. S tim u vezi, ako se poklanjaju mali kućni aparati (koji se ne smatraju poklonima manje vrednosti u skladu sa Zakonom), poklanjanje tih dobara smatra se reprezentacijom obveznika PDV, što znači da obveznik PDV nema pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV za promet malih kućnih aparata odbije kao prethodni porez, ali ni obavezu da obračuna PDV pri poklanjanju predmetnih dobara fizičkim licima – učesnicima u istraživanju.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: