PDV tretman za besplatno davanje reklamnog materijala

Kada obveznik PDV, u cilju tržišnog pozicioniranja i postizanja poslovnih rezultata, besplatno daje reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti različitim licima u Republici Srbiji, pri čemu je vrednost datih dobara jednaka ili manja od vrednosti utvrđene primenom procenta od 0,25% na ukupan promet poreskog obveznika u tom poreskom periodu, PDV se ne obračunava i ne plaća.

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-00791/2016-04 od 2.11.2016. godine)

“Kada obveznik PDV, u cilju tržišnog pozicioniranja i postizanja poslovnih rezultata, besplatno daje reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti različitim licima u Republici Srbiji, pri čemu je vrednost datih dobara jednaka ili manja od vrednosti utvrđene primenom procenta od 0,25% na ukupan promet poreskog obveznika u tom poreskom periodu (ukupnim prometom za svrhu utvrđivanja vrednosti reklamnog materijala i poklona manje vrednosti smatra se promet dobara i usluga sa ili bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, u koji se ne uračunava promet opreme i objekata za vršenje delatnosti, uključujući i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, bez PDV, nezavisno od toga da li je reč o prometu sa ili bez naknade), PDV se ne obračunava i ne plaća. Naime, u ovom slučaju, a u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), smatra se da promet predmetnih dobara nije izvršen. Međutim, kada obveznik PDV izvozi, odnosno šalje ili otprema u inostranstvo reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti ino-distributeru koji će ih u inostranstvu besplatno davati različitim licima, ne primenjuje se član 6. stav 1. tačka 4) Zakona, već se primenjuje član 24. stav 1. tačka 2) Zakona, prema kojem se PDV ne plaća na promet dobara koja obveznik PDV ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo. Takođe, kada ino-distributer u inostranstvu besplatno daje reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti različitim licima (dobra koja mu je otpremio, odnosno poslao obveznik PDV ili koja je samostalno nabavio u inostranstvu), u cilju tržišnog pozicioniranja i postizanja poslovnih rezultata obveznika PDV, ne primenjuje se član 6. stav 1. tačka 4) Zakona, s obzirom na to da je, pre svega, reč o prometu dobara koji se vrši u inostranstvu u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 3) Zakona, a koji nije predmet oporezivanja PDV. Prema tome, u vrednost reklamnog materijala i drugih dobara manje vrednosti koja se utvrđuje primenom procenta od 0,25% na ukupan promet poreskog obveznika u poreskom periodu, ne uračunava se vrednost dobara na čiji se promet ne primenjuje član 6. stav 1. tačka 4) Zakona.

* * *

Odredbom člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prema odredbama člana 4. stav 4. tačka 2) i stav 5. Zakona, sa prometom dobara uz naknadu izjednačava se svaki drugi promet dobara bez naknade, pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza.

Saglasno odredbi člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, ako se daju povremeno različitim licima.

U skladu sa odredbom člana 11. stav 1. tačka 1) Zakona, mesto prometa dobara je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu.

Mesto prometa dobara je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku isporuke, ako se dobro isporučuje bez otpreme odnosno prevoza (član 11. stav 1. tačka 3) Zakona).

PDV se ne plaća na promet dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo (član 24. stav 1. tačka 2) Zakona).

Prema odredbi člana 8. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2012 – dalje: Pravilnik), reklamnim materijalom, u smislu člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona, smatraju se dobra na kojima je odštampan ili utisnut logotip poreskog obveznika, odnosno vizuelno ispoljavanje brenda koji je u vezi sa delatnošću poreskog obveznika, a koja taj poreski obveznik besplatno daje različitim licima.

Reklamnim materijalom iz stava 1. ovog člana smatraju se olovke, rokovnici, kalendari, notesi, privesci, kačketi, majice, kombinezoni, kecelje, rančevi, torbe, upaljači, otvarači za flaše, podmetači, poslužavnici, čaše, šolje, bokali, pepeljare, kese i druga dobra čija je pojedinačna tržišna vrednost manja od 2.000 dinara, bez PDV (član 8. stav 2. Pravilnika).

Prema odredbi člana 9. Pravilnika, poklonom manje vrednosti, u smislu člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona, smatra se dobro pojedinačne tržišne vrednosti manje od 2.000 dinara, bez PDV, osim dobra koje se smatra reklamnim materijalom u skladu sa članom 8. ovog pravilnika, koje obveznik daje povremeno različitim licima (poslovnim partnerima, potencijalnim poslovnim partnerima, predstavnicima poslovnih partnera i dr.), a da za to ne postoji pravna obaveza.

Odredbama člana 10. Pravilnika propisano je, da ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika u poreskom periodu ne može biti veća od 0,25% ukupnog prometa poreskog obveznika u tom poreskom periodu, pri čemu se ukupnim prometom smatra promet dobara i usluga sa ili bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, u koji se ne uračunava promet opreme i objekata za vršenje delatnosti, bez PDV.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: