Kako može da se poništi izdat fiskalni račun sa greškom?

Prema instrukcijama koje su date u delu 9.3 Tehničkog uputstva, u slučaju da se uoči greška u računu nakon izdavanja računa (avans-prodaja ili promet- prodaja), obveznik fiskalizacije može da poništi račun tako što će izdati fiskalni račun (avans-refundacija ili promet-refundacija), pri čemu:

  • u polje Identifikacija kupca unosi svoj PIB (PIB obveznika fiskalizacije – prodavca);
  • unosi referencu na račun sa greškom (avans-prodaja ili promet-prodaja);
  • unosi sve artikle, količine i cene koje su sadržane u pogrešnom računu (kompletan račun koji se poništava).

Ukoliko je fiskalni račun koji sadrži grešku obveznik fiskalizacije izdao licu koje nije obveznik PDV-a i koje nema pravo na refakciju PDV-a (fizičkom licu, pravnom licu ili preduzetniku), obveznik PDV-a ima pravo da smanji dugovani porez:

  • ako sprovede poništavanje računa u skladu sa propisima o fiskalizaciji: u polje Identifikacija kupca obveznik fiskalizacije unosi svoj PIB, i nije dužan da obezbeđuje potvrde od lica kojem je izdao fiskalni račun;
  • ukoliko obveznik treba da izda novi fiskalni račun za promet, u tom računu obavezno navodi napomenu da se tim računom zamenjuje prethodno izdati fiskalni račun.

Što se tiče SEF-a, obveznik PDV-a dužan je da iskaže iznos smanjenja obračunatog PDV-a u Zbirnoj evidenciji PDV-a u polju “Smanjenje PDV” za poreski period u kojem su ispunjeni uslovi za smanjenje obračunatog PDV-a zbog poništavanja fiskalnog računa.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: