računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
10.03.2009

Zabranjeno plaćanje gotovinom preko 15.000 EUR

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma između ostalog propisuje

20.02.2018

Pravo na prenošenje gubitaka u slučaju statusne promene

Korišćenje poreske pogodnosti ne prestaje u slučaju statusnih promena ili promena pravne forme privrednih društava

24.01.2018

Freelancer - Preduzetnik - "Paušalac"

Uplate iz inostranstva, Porez na uplate iz inostranstva, Freelancer IT, preduzetnik, paušalno oporezivanje, porez na up...

23.01.2018

Akciza za proizvođače kafe od 01.01.2018. i korisničko upustvo PU

Propisana obaveza plaćanja akcize na kafu koja se proizvodi u zemlji. Korisničko uputstvo PU za PP OA

14.12.2017

Objašnjenje - fakture u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

Objašnjenje otklanja nedoumice u vezi izdavanja i knjiženja faktura u papirnom i elektronskom obliku koje ne sadrže p...

10.02.2015

Postavili smo set besplatnih obrazaca za završni račun preduzetnika za 2014. godinu

Obaveštavamo članove “URIPS”-a Novi Sad da smo na stranici Obrasci postavili set besplatnih obrazaca za završni r...

24.02.2015

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat

Zakup se može definisati kao obligacioni odnos između dve ugovorne strane (zakupodavca i zakupca) u kome se jedna ugov...

28.02.2015

Dodali smo aplikaciju za izradu završnih računa sa obrascima skraćenog obima

Uz aplikaciju za izradu završnih računa dodali smo i verziju sa bilansom stanja i bilansom uspeha sa skraćenim obimom...

03.03.2015

Postavili smo unapređenu verziju besplatnog obrasca računa

Na stranici Obrasci postavili smo unapređenu verziju aplikacije besplatnog obrasca računa (fakture, otpremnice), izra...

11.03.2015

Postavili smo besplatan obrazac dinarskog blagajničkog maksimuma u menjačnicama

Obaveštavamo članove “URIPS”-a Novi Sad da smo na stranici Obrasci postavili izmenjeni besplatni obrazac obračuna...

16.03.2015

Postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4

Na stranici Obrasci postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4 – Poresku prijavu za akontativno utvrđivan...

1 2 3 5