Poveravanje vođenja poslovnih knjiga isključivo pravnim licima sa dozvolom

Ministarstvo finansija obaveštava sva pravna lica i preduzetnike koji žele da povere vođenje svojih poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja u smislu Zakona o računovodstvu, da to mogu učiniti tako što će navedene poslove isključivo poveriti pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji imaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu od strane Komore ovlašćenih revizora i upisani su u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (Registar) koji vodi Agencija za privredne registre (APR).

Podsećamo da su pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, bili dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o računovodstvu, najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 1. januara 2023. godine.

Prema aktuelnim podacima iz APR-a, na dan 31. avgust 2023. godine, ukupno je 5.476 pravnih lica i preduzetnika upisano u Registar.

Za nepostupanje u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu, ovim zakonom su propisane novčane kazne i to: 1) od 100.000 do 3.000.000 dinara privredni prestup za pravno lice, 2) od 20.000 do 150.000 dinara privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu i 3) od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

Podsećamo i da je saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, koji je donet na osnovu Zakona, propisano da se počev od 1. januara 2023. godine finansijski izveštaj neće objavljivati (nije sastavljen u skladu sa Zakonom) na internet stranici APR-a, ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koje nije upisano u Registar u slučaju kada je vođenje poslovnih knjiga povereno.

Dodatno ukazujemo da pravna lica, odnosno preduzetnici koji nemaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu od strane Komore ovlašćenih revizora i nisu upisani u Registar koji vodi APR, ne mogu zainteresovanim pravnim licima i preduzetnicima nuditi usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u smislu Zakona o računovodstvu, uprkos tome što imaju registrovanu pretežnu delatnost: 69.20 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.

Takvo postupanje sankcionisano je Krivičnim zakonikom, s obzirom na to da se radi o prevari u obavljanju privredne delatnosti što se smatra krivičnim delom za koje je propisana kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna.

Izvor: Ministarstvo finansija

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: