Računovodstveno evidentiranje troškova za angažovanje programera kao podizvođača

Troškovi angažovanja programera zaposlenih kod njegovog povezanog pravnog lica (podizvođača na konkretnom projektu) evidentiraju se na odgovarajućem računu grupe 53 (npr. na računu 539)

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 000370392 2023 1052 004 000 011 004 od 9.5.2024. godine)
left-quote

Povodom vašeg dopisa broj: 000370392 2023 1052 004 000 011 004 od 17. aprila 2024. godine, a u vezi sa pitanjem privrednog društva AB, kako se u poslovnim knjigama privrednog društva (sa aspekta propisa o računovodstvu) evidentiraju troškovi za angažovanje programera zaposlenih kod njegovog povezanog pravnog lica (kao podizvođača u određenom projektu), odnosno da li je privredno društvo pravilno postupilo kada je predmetne troškove evidentiralo na odgovarajućem računu na kom se evidentiraju troškovi ostalih proizvodnih usluga, iz nadležnosti propisa o računovodstvu obaveštavamo vas o sledećem:

Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br: 73/19 i 44/21 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U skladu sa članom 42. stav 1. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS”, broj: 89/20, u daljem tekstu: Pravilnik), propisano je da se na računima grupe 53 – Troškovi proizvodnih usluga, iskazuju proizvodne usluge na izradi učinaka, transportne usluge, usluge održavanja, zakupnine, troškovi sajmova, reklame i propagande, troškovi istraživanja i ostale proizvodne usluge.

Prema članu 42. stav 2. Pravilnika propisano je da se na računu 530 – Troškovi usluga na izradi učinaka, iskazuju usluge na izradi proizvoda, odnosno učinaka koji su sastavni deo procesa proizvodnje.

Saglasno članu 42. stav 8. Pravilnika, propisano je da se na računu 536 – Troškovi istraživanja, iskazuju se troškovi istraživanja. Ovi troškovi mogu obuhvatati npr. aktivnosti usmerene ka sticanju novog znanja, projektovanje mogućih alternativa za nove ili usavršene uređaje, proizvode, procese i sl.

Prema članu 42. stav 9. Pravilnika, propisano je da se na računu 537 – Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju, iskazuju troškovi razvoja koji ne ispunjavaju uslove da se kapitalizuju, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Takođe, saglasno članu 42. stav 10. Pravilnika, predviđeno je da se na računu 539 – Troškovi ostalih proizvodnih usluga, iskazuju ostale proizvodne usluge, usluge zaštite na radu, komunalne usluge, usluge u prometu, troškovi registracije vozila i mašina, troškovi korišćenja auto puta i troškovi za ostale proizvodne usluge koje nisu iskazane na posebnim računima u okviru grupe računa 53.

Imajući u vidu sve navedeno, pre svega želimo da ukažemo da je u IT industriji čest slučaj da se fizička lica (programeri i sl.) ne angažuju na osnovu ugovora o radu, već kao fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost (preduzetnici) ili kao (obična) fizička lica na osnovu različitih vrsta ugovora (ugovor o delu, dopunski rad i dr.). S obzirom da ova lica nemaju status zaposlenih u konkretnom privrednom društvu (programeri su zaposleni kod povezanog pravnog lica), njihove ugovorene naknade ne bi trebalo evidentirati kao troškove zarada u poslovnim knjigama ovog društva.

Naime, prema našem mišljenju, nema smetnji da privredno društvo (koje je u konkretnom slučaju vlasnik projekta istraživanja i razvoja sajta – sopstvenog proizvoda) troškove za angažovanje programera zaposlenih kod njegovog povezanog pravnog lica (podizvođača na konkretnom projektu) evidentira u svojim poslovnim knjigama na odgovarajućem računu grupe 53 – Troškovi proizvodnih usluga (npr. na računu 539 – Troškovi ostalih proizvodnih usluga) u skladu sa Pravilnikom, s obzirom da su pomenuta lica neposredno angažovana na poslovima u vezi sa istraživanjem i razvojem.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: