Prepis podataka iz finansijskog izveštaja za prethodnu godinu

Agencija za privredne registre konačno je uvela novu funkcionalnost u okviru Posebnog informacionog sistema (PIS) – kojom se omogućava automatsko iskazivanje podataka iz prethodne godine u obrascima finansijskih izveštaja – tzv. prepis podataka. Dakle, reč je o prepisu podataka iz finansijskog izveštaja za prethodnu izveštajnu godinu (iz kolone tekuća godina) u obrasce finansijskog izveštaja za tekuću izveštajnu godinu (u kolonu “Prethodna godina”).

Inače, korisnicima je od danas, 31. januara 2024. godine, omogućen rad u aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2023. godinu., kojoj je moguće pristupiti putem Posebnog informacionog sistema Agencije.

Navedena funkcionalnost biće omogućena za obveznike koji redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, odnosno vanredne finansijske izveštaje sastavljaju na obrascima za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno za druga pravna lica, i to samo pod uslovom da su ti izveštaji za prethodnu izveštajnu godinu javno objavljeni kao potpuni i računski tačni. Izuzetno, ako je obveznik godišnji finansijski izveštaj za prethodnu godinu sastavio sa užim obimom podataka (kao mikro pravno lice) a izveštaj za tekuću godinu sastavlja sa punim obimom (kao malo pravno lice) neće imati mogućnost prepisa podataka.

Mogućnost prepisa podataka neće moći da koristi ni u slučajevima kada je promenio kontni okvir i obrasce finansijskog izveštaja koje primenjuje (npr. prethodne godine je primenjivao obrasce za druga pravna lica, a tekuće 2023. godine za privredna društva zadruge i preduzetnike).

Dakle, osnovne karakteristike nove funkcionalnosti su:

  • prepis podataka se vrši samo za obveznike koji finansijske izveštaje sastavljaju na obrascima za privredna društva, zadruge i preduzetnike ili obrascima za druga pravna lica, u kontinuitetu, što znači da ova mogućnost ne postoji u slučaju finansijskih institucija (banke, lizing kuće i dr.);
  • prepis podataka nije moguć u slučaju promene kontnog okvira i obrazaca finansijskog izveštaja;
  • prepis podataka je moguć za redovne godišnje finansijske izveštaje, osim ako je obveznik izveštaj za prethodnu godinu sastavio u užem obimu, a izveštaj za tekuću godinu sastavlja u punom obimu;
  • prepis podataka je moguć i kod vanrednih i konsolidovanih finansijskih izveštaja;
  • prepis podataka se vrši ukoliko to obveznik odluči, pri čemu se preneti podaci mogu menjati;
  • ukoliko obveznik uvozi podatke putem XML ne treba da koristi opciju prepisa podataka.

Napominjemo da je prepis podataka je samo mogućnost koju obveznik može da koristi ukoliko tako odluči, tako što će u kreiranom zahtevu za javno objavljivanje finansijskog izveštaja odabrati opciju (komandu) za prepis podataka. Takođe, nakon izvršenog prepisa obveznik može da menja podatke koji su preuzeti.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: