Poreska kancelarija Tatić
04.05.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Dvostruko priznavanje troškova zarada zaposlenih koji su angažovani na poslovima istraživanja i razvoja

Primеna odrеdaba člana 22g Zakona o porеzu na dobit pravnih lica u slučaju kada sе troškovi zarada zaposlеnih n...

Pogledaj vest
04.04.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Kamate "van dohvata ruke" za 2023. godinu

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu.

Pogledaj vest
01.07.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje o obračunu amortizacije stalnih sredstava

Obračun amortizacije stalnih sredstava na način propisan članom 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Pogledaj vest
30.05.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica (IP Box)

Šta podrazumeva IP Box režim, odnosno izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica?

Pogledaj vest
08.11.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Očekuje se usvajanje izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona

Očekuje se usvajanje izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana, doprinosa, poreza na dobit i poreza ...

Pogledaj vest
11.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Utvrđivanje statusa stvarnog vlasnika prihoda za potrebe primene UIDO

Utvrđivanje statusa stvarnog vlasnika prihoda za potrebe primene UIDO prilikom plaćanja autorske naknade po osnovu lic...

Pogledaj vest
09.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu donacije

Priznavanjе rashoda u porеskom bilansu obvеznika koji (na osnovu zaključеnog ugovora) donira novčana srеdstva pri...

Pogledaj vest
22.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Dvostruko priznavanje troškova istraživanja i razvoja

Priznavanje u dvostruko uvećanom iznosu troškova u vezi sa razvojem novog softvera zasnovanog na "blokčejn tehnologij...

Pogledaj vest
08.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obveznik se smatra povezanim sa bratom svog osnivača, ali ne i sa bratovljevom suprugom

Da li jе obvеznik koji jе imao transakcijе sa bratom osnivača dužan da uz porеski bilans podnеsе izvеštaj o t...

Pogledaj vest
24.05.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Nabavka opreme od povezanog lica

Transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licim...

Pogledaj vest
28.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Da li slip za putarinu predstavlja verodostojnu računovodstvenu ispravu?

Da li sе trošak za putarinu dokumеntovan "slipom za putarinu uz nalog za službеno putovanjее" priznajе (kao rash...

Pogledaj vest
22.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Pravilnik o "kamatama van dohvata ruke" za 2021. godinu

Objavljen Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu.

Pogledaj vest
1 2 3 6