Obaveštenje o obračunu amortizacije stalnih sredstava

Analizom najčešće postavljenih pitanja Poreskoj upravi uočeno je da se određen broj pitanja odnosi na obračun amortizacije i iskazivanje podataka u obrascu OA koji prati poresku prijavu PDP. U cilju pružanja pomoći poreskim obveznicima u delu pojašnjenja zakonskih normi, kako bi se poreska prijava podnela tačno i u zakonom propisanom roku, dajemo sledeće objašnjenje:

Obračun amortizacije stalnih sredstava na način propisan članom 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS br. 25/01, … 118/21), primenjuje se u skladu sa članom 14. Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik rs br. 95/18) na stalna sredstva stečena zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, odnosno zaključno sa poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V najkasnije na obračun amortizacije tih sredstava zaključno sa 31. decembrom 2028. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2028. godini.

Ukoliko je, primenom navedenog pravila, krajnji saldo utvrđen u iznosu manjem od iznosa koji se dobija primenom stope

  • od 10% za II grupu,
  • stope od 15% za III grupu,
  • stope od 20% za IV grupu i
  • stope od 30% za V grupu

na saldo utvrđen na dan 31. decembra 2018. godine, odnosno na poslednji dan poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, kao rashod amortizacije priznaje se celokupan saldo grupe, zbog čega je iznos u koloni 7 obrasca OA jednak neotpisanoj vrednosti iz kolone 5, dok se u kolonu 8 upisuje vrednost nula. Početni saldo na početku naredne godine jednak je neotpisanoj vrednosti na kraju prethodne godine.

Primer:

U obrascu OA dostavljenom uz PDP prijavu za 2018. godinu, iskazani su sledeći podaci o neotpisanoj vrednosti stalnih sredstava na dan 31.12.2018. godine:

Redni broj grupe Neotpisana vrednost na kraju 2018. godine
II 2.500.000
V 2.000.000

Na osnovu podataka navedenih u kolonama 1 do 5 OA obrasca za 2021. godinu, obračun amortizacije je potrebno izvršiti na sledeći način:

Broj grupe Početni saldo grupe Pribavljena sredstva koja se stavljaju u upotrebu Otuđena sredstva tokom godine Neotpisana vrednost
(2+3-4)
Stopa
%
Amortizacija
(5h6)
Neotpisana vrednost na kraju godine
(5-7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
II 1.215.000 1.215.000 10 121.500 1.093.500
III 15
IV 20
V 980.000 180.000 800.000 100 800.000 0

Imajući u vidu da je iznos neotpisane vrednosti sredstava V amortizacione grupe na dan 31.12.2021. godine (800.000 – (800.00 h 30%) = 560.000) manji od iznosa koji se dobija kada se na neotpisanu vrednost te grupe na kraju 2018. godine primeni amortizaciona stopa od 30% (2.000.000 h 30% = 600.000 dinara), ceo iznos iz kolone 5 obrasca OA (800.000 dinara) predstavlja rashod amortizacije. U kolonu 7 ove grupe potrebno je upisati celokupan iznos naveden u koloni 5 obrasca OA.

Kako se u navedenom slučaju otpisuje celokupan iznos neotpisane vrednosti iz kolone 5, u kolonu 6 (stopa %) umesto stope 30 potrebno je upisati stopu 100.

Takođe napominjemo da je članom 7. Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe propisano da ukoliko je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije od II do V manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: