Kako smanjiti porez na dobit po osnovu ulaganja u inovacije?

Porezi su obavezna kategorija, ali postoje načini da se oni umanje kroz primenu propisanih poreskih olakšica. To može biti značajan stimulans poslovanju i investicijama. Zato je država, kako bi stimulisala ulaganje u inovacije, uvela olakšice koje omogućavaju obveznicima da po osnovu ovih ulaganja umanje iznos poreza na dobit.

porez na dobit

Dvostruko priznavanje troškova istraživanja i razvoja u poreskom bilansu

Ovaj poreski podsticaj je definisan članom 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: ZPDPL).

Obveznicima se daje mogućnost da sve troškove koji nastaju u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja priznaju u svom poreskom bilansu u dvostrukom iznosu, što znači da se oni priznaju dva puta, i to:

  • kao rashod koji je u Bilansu uspeha priznat u skladu sa propisima o računovodstvu;
  • kao poreski podsticaj, koji se iskazuje kao zasebna stavka u poreskom bilansu, koji će imati karakter odbitne stavke od osnovice za porez na dobit.

Uslov da steknete pravo na ovaj poreski podsticaj je da se projekat istraživanja i razvoja obavlja u Republici Srbiji. To konkretno znači da najmanje 90% svih zaposlenih koji rade na istraživanju i razvoju svoje aktivnosti obavljaju na teritoriji RS.

Više o ovoj olakšici možete pronaći u sledećim tekstovima:

Poreska olakšica IP Box

IP Box režim je poreska olakšica predviđena članom 25b ZPDPL i sastoji se u pravu poreskog obveznika, tj. startapa da izuzme “kvalifikovani prihod” iz osnovice poreza na dobit (oporezive dobiti) i to u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda. Pojednostavljeno, time se porez na dobit umesto 15% svodi na 3%.

Pravo na ovu olakšicu ima startap koji je nosilac autorskog ili srodnog prava i koji ostvaruje prihode na osnovu davanja na korišćenje autorskog dela ili dela srodnog prava. Kako su autorska dela rezultat sprovedenog istraživanja i razvoja (R&D), startap mora da je sprovodio R&D na teritoriji Srbije.

Da bi startap mogao da koristi ovu olakšicu, mora da deponuje autorsko delo, odnosno da podnese prijavu u vezi sa pronalaskom Zavodu za intelektualnu svojinu. Ovo je posebno važno za IT kompanije koje razvijaju sopstvene proizvode, jer se softver smatra intelektualnom svojinom koja se može zaštititi.

Više o ovoj olakšici možete pronaći u sledećim tekstovima:

Investiranje u startap

Investitor koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost (startap) može umanjiti svoju poresku obavezu po osnovu poreskog kredita u visini od 30% izvršenog ulaganja (član 50j ZPDPL).

Cilj ovog poreskog podsticaja jeste da stimuliše vlasnike kapitala da investiraju u startap, s ozbirom na to da je jedan od glavnih karakteristika startapa upravo nedostatak kapitala.

U trenutku ulaganja investitor ne sme da poseduje više od 25% akcija ili udela, odnosno glasova u organima upravljanja startapa u čiji kapital ulaže. Novčani ulog kojim se povećava kapital startapa mora biti u celosti uplaćen.

Poreski kredit može da se koristi u prvom narednom poreskom periodu koji sledi periodu u kome je ispunjen uslov da investitor nije smanjivao svoje ulaganje neprekidno uperiodu od tri godine od poslednjeg dana poreskog perioda u kom je izvršeno ulaganje.

Poreski kredit ne može biti veći od 100.000.000 dinara ukupno, odnosno 50.000.000 dinara po poreskoj godini.

Više o ovom podsticaju i uslovima pročitajte ovde.

Dodatne informacije u vezi sa olakšicama i subvencijama za podršku poslovanju možete pronaći na sledećim linkovima:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: