Poreska olakšica "IP Box"

IP Box režim je poreska olakšica koja se odnosi na porez na dobit pravnih lica i sastoji se u pravu poreskog obveznika, tj. startapa da izuzme “kvalifikovani prihod” iz osnovice poreza na dobit (oporezive dobiti) i to u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda. Pojednostavljeno, time se porez na dobit umesto 15% svodi na 3%.

Ko ima pravo na IP Box?

Pravo na ovakvu poresku olakšicu ima onaj startap koji je nosilac autorskog ili srodnog prava i koji ostvaruje prihode na osnovu davanja na korišćenje autorskog dela ili dela srodnog prava. Kako su autorska dela rezultat sprovedenog istraživanja i razvoja (R&D), startap mora da je sprovodio R&D na teritoriji Srbije i da su tim putem nastala autorska dela koja se dalje daju na iskorišćavanje drugim licima, a zauzvrat dobija nakanadu za to.

Takođe, pravo na olakšicu ima i startap koji je patentirao svoje delo, ali to pravo ima i u situaciji kad je podneo prijavu u vezi sa svojim pronalaskom i koji ostvaruje prihode na osnovu ugovora o licenci.

Da li je potrebno da startap deponuje autorsko delo, odnosno da podnese prijavu u vezi sa pronalaskom?

Da bi startap mogao da koristi ovu olakšicu, on mora da deponuje autorsko delo, odnosno da podnese prijavu u vezi sa pronalaskom Zavodu za intelektualnu svojinu i to najkasnije do isteka poreskog perioda u kom prvi put primenjuje ovu poresku olakšicu. Kako su deponovana autorska dela, pogotovo kad su u pitanju softveri, podložni konstantnim preradama, nije potrebno prilikom svake promene registrovati njegovu izmenjenu verziju, što je veoma važno kad su u pitanju startapi.Kada startap izvrši deponovanje autorskog dela, dobija potvrdu od Zavoda za intelektualnu svojinu da je delo deponovano.

Kako se koristi IP Box?

“Kvalifikovani prihod” se izuzima iz poreske osnovice poreza na dobit pravnih lica (oporezive dobiti) i to u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda. Da bi se došlo do kvalifikovanog prihoda, prvo se od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela oduzmu kvalifikovani rašodi, a zatim se sve to množi procentom učešća kvalifikovanih rašoda u ukupnim troškovima koji su nastali u vezi sa tim autorskim delom. Pod kvalifikovanim rašodima, misli se na rašode u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja (R&D), a koje su kao posledicu imale nastanak tog deponovanog autorskog dela.

Ko i gde treba da sprovede R&D?

Bitno je da je startap koji želi da koristi ovu poresku olakšicu, sam sprovodio aktivnosti R&Da u Srbiji i da su kao rezultat toga nastala autorska dela koja je on deponovao.

Koju dokumentaciju startap treba da popuni i podnese?

Startap mora da popuni OKP obrazac, obrazac za obračun kvalifikovanih prihoda koji obveznik ukoliko želi da primeni olakšicu mora da podnese uz poreski bilans i to za svako deponovano autorsko delo posebno. OKP obrazac se podnosi isključivo elektronskim putem uz poreski bilans za svaki poreski period u kom se primenjuje poreska olakšica – IP Box.

Koju dokumentaciju startap treba da poseduje?

Da bi startap koristio ovu olakšicu mora da poseduje sledeću dokumentaciju:

  • potvrda da je autorsko delo deponovano kod Zavoda za intelektualnu svojinu;
  • dokumentacija koja je predata nadležnom organu u vezi sa deponovanim autorskim delom;
  • evidencija prihoda koji su ostvareni na osnovu davanja na iskorišćavanje autorskog dela;
  • dokumentacija u vezi sa pravnim osnovom za davanje prava na korišćenje autorskog dela;
  • opis aktivnosti R&Da koji su rezultirali nastankom deponovanog autorskog dela.

Šta u slučaju da startap stvori više atutorskih dela?

Dokumentaciju startap priprema posebno za svako autorsko delo i za svaki poreski period posebno. Startap treba da poseduje dokumentaciju u momentu podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa za poreski period u kom koristi Ip Box olakšicu, a dostavlja je na zahtev nadležnog poreskog organa.

Koji propisi regulišu IP Box?

Primer za korišćenje IP Box povlastice?

Startap “Aurora” je razvio softver za prodaju različitih proizvoda koji je rezultat prethodno sprovedenog R&Đa u Srbiji i deponovao je to autorsko delo kod Zavoda za intelektualnu svojinu i time dobio potvrdu da je izvršeno deponovanje. Nakon toga korisnici su se subscribe-ovali, platili naknadu, i počeli da koriste softver. Pošto je ostvario određene prihode, startap “Aurora” je odlučio da primeni poresku olakčicu, IP Box, pri čemu su uzeti u obzir svi prihodi od iskorišćavanja softvera nastali tokom te kalendarske godine za koju se utvrđuje oporeziva dobit. Na kraju poreskog perioda, tj. kalendarske godine, startap “Aurora” prikuplja svu bitnu dokumentaciju i podnosi popunjeni OKP obrazac u vezi sa svojim softverom uz poreski bilans, nakon čega plaća porez na dobit u koji su uključeni i ti prihodi od iskorišćavanja njenog softvera, ali zbog IP Box olakšice startap je uspeo da na te prihode efektivno plati 3% poreza umesto standarnih 15%.

Priručnici

Izvor: Startap portal

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: