Na usluge smeštaja u hotelu u Monaku se plaća porez po odbitku

Primеna odrеdaba člana 40. Zakona o porеzu na dobit pravnih lica u slučaju kada obvеznik plaća nеrеzidеntnom pravnom licu iz Monaka naknadu po osnovu zakupa štanda i oprеmе kao učеsnik sajma jahti u Monaku

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-280/2023-04 od 08.05.2023. godine)
left-quote

Prema odredbi člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01 … 118/21 – u daljem tekstu: Zakon), ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

  1. dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;
  2. naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada);
  3. kamata;
  4. naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;
  5. naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Shodno članu 40. stav 4. Zakona, izuzetno od stava 1. tog člana, na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 25%.

Pravilnikom o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom („Službeni glasnik RS“, br. 122/12 … 161/20) utvrđuje se Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, pri čemu se na predmetnoj listi nalazi i Monako (Monaco).

Shodno članu 71. stav 1. Zakona, porez po odbitku na prihode iz člana 40. stav 4. ovog zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen.

S tim u vezi, kada obveznik (kao učesnik sajma jahti koji se održava u Kneževini Monako) plaća nerezidentnom pravnom licu iz Monaka naknadu po osnovu zakupa štanda i opreme, tako ostvaren prihod (nerezidentnog pravnog lica) nije oporeziv porezom po odbitku (prema članu 40. Zakona) imajući u vidu da se predmetni štand odnosno oprema uzeta u zakup ne nalaze na teritoriji Republike.

Međutim, prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren (od rezidenta) po osnovu pružene usluge smeštaja u hotelskim i drugim ugostiteljskim objektima, oporezuje se po stopi od 25% u skladu sa članom 40. stav 4. Zakona.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: