Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisan novi obrazac
poreske prijave PP PDV
u elektronskom obliku
(postavljeno 30. juna 2014. godine)
Kao što je bilo najavljeno, ministar finansija doneo je dva pravilnika iz oblasti PDV-a, i to:
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV;
Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV.
Pravilnici su objavljeni u “Službenom glasniku RS”, broj 66/14, od 29. juna, a stupaju na snagu 1. jula 2014. godine.
Povod za izmene navedenih pravilnika jeste početak primene obaveznosti dostavljanja poreske prijave za PDV isključivo u elektronskom obliku. Naime, počev od 1. jula 2014. godine, obveznici PDV-a imaju obavezu podnošenja poreske prijave za PDV isključivo elektronskim putem, a to znači počev od poreske prijave za poreski period jun, odnosno april – jun 2014. godine.
Pravilnikom o poreskoj prijavi propisano je da se poreska prijava, kao i izmenjena poreska prijava podnose u elektronskom obliku, i to:
• kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave; ili
• popunjavanjem poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.
Pravilnikom o poreskoj prijavi propisan je novi Obrazac PP PDV, koji je prilagođen elektronskom načinu dostavljanja. Pri tom, napominjemo da način iskazivanja podataka o prometu dobara i usluga, prethodnom porezu i poreskoj obavezi nije promenjen.
Promenjen je način iskazivanja podataka o poreskom periodu, podnosiocu prijave i povraćaju PDV-a, što je u nastavku objašnjeno.
U delu I Obrasca PP PDV upisuju se sledeći podaci:
• u polje 1.1. - Poreski period, upisuje se datum početka i završetka poreskog perioda;
• u polje 1.2. - Izmena prijave, upisuje se broj 1 ako se podnosi izmenjena poreska prijava, u kom slučaju se u polje 1.2.a upisuje identifikacioni broj poreske prijave koja se menja.
Identifikacioni broj poreske prijave je:
• identifikacioni broj poreske prijave, ako se menja poreska prijava podneta u elektronskom obliku;
• broj bar koda, ako se menja poreska prijava koja nije podneta u elektronskom obliku.
U polje 2.1. - Tip podnosioca, upisuje se:
• oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV-a;
• oznaka 2 ako se poreska prijava podnosi za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV-a.
U polje 2.2. - Oznaka poreskog perioda, upisuje se:
• oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV-a za kojeg je poreski period kalendarski mesec ili poreskog dužnika koji nije obveznik PDV-a;
• oznaka 3 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV-a za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje.
U delu V Obrasca PP PDV, pod rednim brojem 11. - Povraćaj, podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj upisuje:
• oznaku 1 - ako se opredelio za povraćaj iskazanog iznosa;
• oznaku 0 - ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period.
Pravilnik o povraćaju, refakciji i refundaciji PDV-a izmenjen je samo sa ciljem usaglašavanja sa izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi, ali bez suštinskih izmena.   
Integralni tekst
preuzet sa sajta pktatic.rs

 

Izmenjen Pravilnik o poreskoj
prijavi za porez po odbitku,
propisan novi Katalog vrste prihoda
(postavljeno 30. juna 2014. godine)
Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 66/14, a stupa na snagu 1. jula 2014. godine.
Ne računajući pravno redakcijske izmene i određena usaglašavanja, u nastavku navodimo samo najvažnije izmene.
Preciziran je način iskazivanja podataka pod rednim brojem 1.4 Datum plaćanja, u koji se upisuje:
• datum kada je planirana isplata prihoda u slučaju podnošenja opšte prijave, odnosno izmirenje nastale obaveze u slučajevima podnošenja prijave po članu 182b ZPPPA i prijave po odluci suda;
• datum kada je Poreska uprava podnela poresku prijavu po službenoj dužnosti;
• datum donošenja rešenja u slučaju prijave koja se podnosi po nalazu kontrole.
Propisano je da datum naveden pod rednim brojem 1.4 ne može biti neradni dan, odnosno dan kada ne radi platni promet.
Prema ranije važećem pravilu, bilo je propisano da, u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave, u toj prijavi se ne mogu navoditi primaoci prihoda koji nisu bili navedeni u prijavi koja se menja. Međutim, prema novom pravilu, izmenjenom prijavom se mogu dodavati novi primaoci prihoda, kao i nove vrste prihoda postojećim primaocima prihoda.
Takođe, propisano je da se izmenjenom prijavom mogu brisati postojeći primaoci prihoda, kao i vrste prihoda tako što se u polje 3.6 šifra vrste prihoda upisuje oznaka 1 00 000 00 1, u polja od 3.7 do 3.16 upisuju se iznosi 0,00 a polje 3.17 MFP se ne popunjava. U ostalim poljima se ponavljaju podaci iz prijave koja se menja.
Izvršena je dopuna podataka koji se unose u multifunkcionalno polje - MFP 12, tako što je propisano da se kod prve isplate zarade u prijavi u kojoj se za jednog primaoca prihoda, iskazuju prihodi pod više šifri vrsta prihoda upisuje se ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u istoj prijavi za zaradu i naknadu zarade za sve šifre vrsta prihoda za istog primaoca.
Pravilnikom je propisan i novi Katalog vrste prihoda. Pored preciziranja pojedinih vrsta prihoda i uvođenja novih, propisane su šifre koje će se koristiti kod isplate zarada i naknada zarada novozaposlenim licima za koje poslodavac koristi olakšice propisane nedavnim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a čija primena počinje 1. jula 2014. godine.  
Integralni tekst
preuzet sa sajta pktatic.rs

 

Poveravanje
vođenja poslovnih
knjiga kod povezanih lica
(postavljeno 30. juna 2014. godine)
Novim Zakonom o računovodstvu značajnije su promenjeni odnosi između pravnih lica i lica koja vode poslovne knjige tih lica. Imajući u vidu navedeno, Zakon zahteva da usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja mogu biti poverene privrednom društvu, odnosno preduzetniku koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga.
Međutim šta sa licem koje nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga do stupanja na snagu ovog zakona vodilo je poslovne knjige pravnim licima? Analizirajući odredbu zakona u ovom delu došli smo do zaključka da pravno lice može nastaviti sa pružanjem usluga vođenja poslovnih knjiga, iako nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, pod uslovom da te usluge pruža isključivo povezanom pravnom licu u okviru grupe kojoj i to pravno lice pripada, ali ne i drugim pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.
Ovo praktično znači da se u određenim slučajevima, kao u ovom, gde je jedno preduzeće vodilo knjige za više preduzeća, a postoji status povezanih lica, nije potrebno da formiraju svoja knjigovodstva ili da angažuju pravna lica koja imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga.
Mišljenje o ovom obliku rešenja za vođenje poslovnih knjiga izdalo je i ministarstvo finansija i isto možete pogledati u prilogu
Integralni tekst preuzet
sa sajta rpk-subotica.org.rs

 

Tekstovi zakona objavljenih
u "Službenom glasniku RS", broj 66/2014

(postavljeno 30. juna 2014. godine)
U "Službenom glasniku RS", broj 66 od 29. juna 2014. godine,
između ostalog, objavljeno je:
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji

 

Saopštenje PURS
(postavljeno 27. juna 2014. godine)
26.06.2014 - PDV prijava od 01. jula isključivo elektronski

Poštovani obveznici,
Podsećamo vas da od 1. jula PDV prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku. Podnošenje PDV prijave u elektronskom obliku, izuzev izmenjene prijave, je i do sada bilo moguće. Kako bi omogućili potpun prelazak na elektronsko podnošenje, bilo je neophodno da se u obrascu prijave dodaju određena polja.
Ovim putem vas obaveštavamao o izmenama, koje su unete i u odgovarajući tekst predloga pravilnika čije se objavljivanje očekuje narednih dana. Delimično je izmenjen deo prijave koji se odnosi na podatke o podnosiocu, dok je deo koji se odnosi na podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze ostao isti. U delu I obrasca iskazuju se podaci o poreskoj prijavi: u polju 1.1. – poreski period upisuje se datum početka i završetka poreskog perioda; a u polju 1.2. – koje se popunjava samo ako podnosite izmenjenu prijavu, upisuje se broj 1, u kom slučaju se u polje 1.2.a obavezno upisuje i identifikacioni broj poreske prijave koja se menja. Identifikacioni broj poreske prijave može biti ili identifikacioni broj poreske prijave, ako se menja poreska prijava podneta u elektronskom obliku, ili broj bar koda, ako se menja poreska prijava koja nije podneta u elektronskom obliku.
U delu II obrasca iskazuju se podaci o podnosiocu poreske prijave: u polju 2.1. – tip podnosioca upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV, odnosno oznaka 2 ako se poreska prijava podnosi za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV; u polje 2.2. – oznaka poreskog perioda upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarski mesec ili poreskog dužnika koji nije obveznik PDV, odnosno oznaka 3 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje. Polja 2.3. – poreski identifikacioni broj i 2.4. – naziv, odnosno ime i prezime i adresa popunjavaju se automatski na osnovu izbora ovlašćenog podnosioca poreske prijave, dok se u polje 2.5. – elektronska pošta upisuje podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave. Deo prijave u koji se unose podaci od značaja za utvrđivanje obaveze je ostao neizmenjen, izuzev što se u slučaju postojanja poreza za povraćaj upisuje oznaka 1 (umesto sadašnjeg zaokruživanja izbora DA), ako se opredeljujete za povraćaj, ili se upisuje oznaka 0, ako se opredeljujete za poreski kredit za naredni period.
Poreska prijava za PDV, kao i izmenjena poreska prijava za PDV, može se podneti ili kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom preko portala Poreske uprave, ili popunjavanjem poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na ovom portalu.
U slučaju da u prijavi postoje formalne neispravnosti i/ili matematičke greške dobićete o tome obaveštenje u elektronskom obliku. Kao i do sada, poreska prijava će se smatrati podnetom kada u elektronskom obliku dobijete potvrdu o formalnoj ispravnosti i matematičkoj tačnosti iskazanih podataka i identifikacioni broj prijave.
Integralni tekst saopštenja
preuzet sa sajta Poreske uprave

 

Nova odluka
o prinudnoj naplati

(postavljeno 24. juna 2014. godine)
Naplata potraživanja i dalje predstavlja vrlo ozbiljan posao gotovo svakom pravnom licu. I pored donetog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza ne može se konstatovati neko ozbiljnije poboljšanje naplate potraživanja. čak naprotiv, broj blokiranih preduzeća se, zadržava na nekom ustaljenom broju. Problemi nastaju kada se mora prinudno naplatiti potraživanje putem nekog instrumenta jer uglavnom veliki broj računa je neprohodan.
U cilju ubrzanja posla oko prinudne naplate koja se izvršava u Kragujevcu, Vlada je donela novu Odluku o načinu prinudne naplate sa računa klijenta (dužnika-pravnog lica, kojom reguliše način podnošenja dokumentacije i obaveza koje ima banka kod koje se nalazi račun dužnika, kao i oko korišćenja elektronskog certifikata u ovom procesu. Ova odluka je zamenila staru donetu pre tri godine. Ukoliko imate problema oko prinudne naplate ili želite da se detaljnije upoznate sa ovom problematikom, u prilogu ovog dopisa nalazi se odluka i potrebni obrazac.
Integralni tekst preuzet
sa sajta rpk-subotica.org.rs
 
 

Prolongiranje predaje 
poreskih prijava isključivo
u elektronskom obliku

(postavljeno 19. juna 2014. godine)
Prema odredbi člana 38. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), od 1. jula 2014. godine, poresku prijavu, osim izmenjene poreske prijave, dužni su da podnose isključivo u elektronskom obliku i poreski obveznici - pravna lica koja nisu svrstana u velike poreske obveznike i preduzetnici, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.
Dakle, prema trenutno propisanom pravilu, svi poreski obveznici (osim fizičkih lica), a ne samo oni koji imaju status velikih poreskih obveznika, imaće obavezu da od 1. jula 2014. godine, sve poreske prijave podnose u elektronskom obliku.
Međutim, prema nepisanom pravilu kada su u pitanju domaći propisi, prvobitno propisani rokovi se produžavaju. Naime, prema Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čije se usvajanje (najpre od strane Vlade, a zatim i Narodne skupštine) očekuje u najskorijem roku, predviđa se uvođenje više rokova za početak primene obaveze podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku, i to:
• od 1. jula 2014. godine, za porez na dodatu vrednost;
• od 1. oktobra 2014. godine, za porez na dobit pravnih lica;
• od 1. januara 2015. godine, za akcize i za porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige;
• od 1. aprila 2015. godine, za godišnji porez na dohodak građana;
• od 1. oktobra 2015. godine, za sve ostale poreske oblike.
Dakle, od 1. jula 2014. godine, kao što je i sada propisano, primenjivaće se obaveza podnošenja poreske prijave za PDV isključivo u elektronskom obliku, dok je predloženo više različitih rokova za početak primene obaveze podnošenja ostalih poreskih prijava u elektronskom obliku. Skrećemo pažnju i na to da je predloženo da se obaveza podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku i u navedenim rokovima primenjuje od strane svih poreskih obaveznika, uključujući i fizička lica.
Imajući u vidu da do 1. jula nije ostalo još mnogo dana, treba očekivati usvajanje izmena i dopuna ZPPPA u najskorijem roku. Inače, pored izmene navedenih rokova, Nacrtom zakona o izmenama i dopunama ZPPPA predviđene su brojne izmene (nacrt ima čak 87 članova), a posebnu pažnju će izazvati drastično pooštravanje kazni, kao i uvođenje novih vrsta poreskih prekršaja (npr. kazna za poreskog obveznika koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi, odnosno rešenjem poreske uprave, u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 dinara; ovo pravilo će se primenjivati i u slučaju neplaćanja poreza utvrđenog u postupcima poreske kontrole).  
Integralni tekst
preuzet sa sajta pktatic.rs
 
 

Isplaćena pomoć kolegama
iz poplavljenog Obrenovca

(postavljeno 19. juna 2014. godine)
Računovodstvena agencija "Aktiva sistem" doo, Novi Sad, isplatila je pomoć kolegama iz tri računovodstvene agencije čija imovina je uništena u nedavniom poplavama u Obrenovcu, svakom po 40.000 dinara, odnosno u ukupnom iznosu od 120.000 dinara.
Udruženje računovođa i poreskih savetnika "URIPS", Novi Sad, isplatilo je pomoć kolegama iz spomenutih računovodstvenih agencija iz Obrenovca, svakom po 3.000 dinara, odnosno u ukupnom iznosu od 9.000 dinara. Plaćanja članarine Udruženju za 2014. godinu oslobođene su sve kolege, iz svih mesta, koje su pretrpile štetu od poplava.

Obrada: Jovan Šukara
 
 

Obrasci besplatno: 
Obrazac TCD

(postavljeno 18. juna 2014. godine)
U našoj besplatnoj aplikaciji za izradu završnih računa za pravna lica dodali smo Izveštaj o transfernim cenama kada su jedine transakcije beskamatno dati zajmovi - Obrazac TCD, što predstavlja dopunu ranije postavljenim obrascima: Obrazac OK - Ograničenje kamate kod duga povezanom licu, pomoćni (nepropisani) Obrazac PSD - Prosečno stanje duga, pomoćni (nepropisani) Obrazac TCK - Korekcija rashoda kamata primenom pravila o transfernim cenama, Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku - Obrazac TCS i Izveštaj o transfernim cenama kada su jedine transakcije beskamatno primljeni zajmovi - Obrazac TCZ. Obrasci su izrađeni u Excelu, za članove URIPS-a otvoreni za popunjavanje i štampanje.
Istovremeno smo otklonili računsku grešku u obrasco OK koji sada podatke iz bilansa stanja preuzima u pomoćnu kolonu koja služi samo za orjentaciju i okvirnu kontrolu. 
Na stranici Obrasci besplatno možete pronaći link.
Obradio: Jovan Šukara

 

MF objavilo Bilten - službena objašnjenja
i stručna mišljenja za primenu finansijskih
propisa, broj 5, maj 2014

(postavljeno 18. juna 2014. godine)
Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga, Finansijski sistem i Podsetnik.
Pročitajte integralni tekst naslovljenog Biltena
Tekstove ostalih brojeva Biltena pronađite
na stranici Poslovni savetnik, priručnik

 

Tekstovi zakona objavljenih
u "Službenom glasniku RS", broj 62/2014

(postavljeno 14. juna 2014. godine)
U "Službenom glasniku RS", broj 62 od 13. juna 2014. godine,
između ostalog, objavljeno je:
ZAKON o zaštiti potrošača
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

 

Saopštenje PURS
(postavljeno 11. juna 2014. godine)
11.06.2014 - Obračunavanje paušalnog poreza

Povodom spekulacija o utvrđivanju visine osnovice za paušalno oporezivanje, Poreska uprava obaveštava o detaljima koji se tiču obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje, definisani su Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", broj 65/01... 119/13 - u daljem tekstu: Uredba) a u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", broj 24/01...108/13-u daljem tekstu: Zakon).
Izmenama Uredbe u decembru 2013. godine došlo je do promene visine osnovice za određene kategorije obveznika, pa su advokati raspoređeni u grupu sa ostalim visokoškolovanim pružaocima usluga, dok je posebna grupa u kojoj su do tada bili brisana. Takođe, tom prilikom je za veliku većinu zanatskih delatnosti polazna osnovica korigovana naniže.
Pored razvrstavanja po grupama delatnosti koje imaju jedinstvenu polaznu osnovicu za utvrđivanje paušalnog poreza, na visinu poreza uticaj imaju ostvarena prosečna zarada u Republici, odnosno opštini, kao i primena dodatnih korektivnih kriterijuma (poslovna reputacija, tržišni uslovi...).
Izmenama Uredbe, iznos obračunatog paušalnog poreza za određene kategorije je očekivano porastao dok je nekima smanjen. Kod pojedinih obveznika došlo je do većeg rasta obaveze nego što je očekivani rezultat izmena same Uredbe, što je posledica primenjenih korektivnih kriterijuma koji su kod nekih obveznika umesto prošlogodišnjeg umanjenja imali za rezultat uvećanje obaveze.
U skladu sa navedenim obveznici kod kojih je došlo do povećanja iznosa paušalnog poreza većeg od predviđenog izmenama Uredbe, a koji smatraju da postoji osnov za preispitivanje konkretnih korektivnih faktora, mogu se obratiti nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave kako bi se proverili razlozi povećanja i razmotrila njihova rešenja.
Integralni tekst saopštenja
preuzet sa sajta Poreske uprave

 

Olakšice za novo
zapošljavanje od 1. jula

(postavljeno 10. juna 2014. godine)
Pomoćnik ministra finansija Irina Stevanović Gavrović najavila je početak primene olakšica za novo zapošljavanje radnika od 1. jula.
Na sednici Odbora udruženja trgovine Privredne komore Beograda ona je rekla da je cilj izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana, u kome se nalaze ove olakšice, smanjenje sive ekonomije na tržištu rada i veće zapošljavanje radnika.
Stevanović Gavrović je navela da se olakšice kreću između 65 i 75 odsto u zavisnosti od broja novozaposlenih radnika i da funkcionišu po principu povraćaja uplaćenih poreza i doprinosa u roku od 15 dana od uplate.
Integralni tekst
preuzet sa sajta mfin.gov.rs
 
 

Pravilnik o sadržaju poreskog
bilansa za nedobitne organizacije 

(postavljeno 9. juna 2014. godine)
Objavljen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - Obveznike poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 60/2014), koji stupa na snagu 7. juna 2014. godine, kojim su, kako smo i najavljivali, propisani sadržaji poreskih bilansa za druga pravna lica koja ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (nedobitne organizacije) iz člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. i to:
1) Obrazac PBN - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od _____ do _____ 201__. godine - sastavljaju ga obveznici koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem, uključeni u konsolidovani račun trezora;
2) Obrazac PBN 1 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike za period od ____ do ___ 201__. godine - sastavljaju ga obveznici koji primenjuju kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike;
3) Obrazac PBN 2 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke - sastavljaju obveznici koji primenjuju kontni okvir za banke;
4) Obrazac PBN 3 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije - sastavlja ga NBS.
Integralni tekst
preuzet sa sajte porezi.rs

 


Obrasci besplatno: 
Obrazac OK i prateći obračuni

(postavljeno 6. juna 2014. godine)
U okviru naše besplatne aplikacije za izradu završnih računa za pravna lica postavili smo Obrazac OK - Ograničenje kamate kod duga povezanom licu, pomoćni (nepropisani) Obrazac PSD - Prosečno stanje duga i pomoćni (nepropisani) Obrazac ITCK - Korekcija rashoda kamata primenom pravila o transfernim cenama. Ovi obrasci predstavljaju svojevrstan komplet sa ranije postavljenim obrascima za izradu Izveštaja o transfernim cenama u skraćenom obliku - Obrazac ITCS i Izveštaja o transfernim cenama kada su jedine transakcije beskamatno primljeni zajmovi - Obrazac ITCZ. Obrasci su izrađeni u Excelu, za članove URIPS-a otvoreni za popunjavanje i štampanje. 
Na stranici Obrasci besplatno možete pronaći link.
Obradio: Jovan Šukara

 

Iz struke o struci:
Vanbilansne evidencije

(postavljeno 5. juna 2014. godine)
Pravilnikom o kontnom okviru (“Službeni glasnik RS” br. 114/2006, 119/2008 i 9/2009, u daljem tekstu: Pravilnik), u okviru klase 8: Vanbilansna evidencija, propisane su samo dve grupe računa: grupa 88 - Vanbilansna aktiva i grupa 89 - Vanbilansna pasiva.
Na računima grupe 88 – Vanbilansna aktiva, obuhvataju se, član 63. Pravilnika, osnovna sredstva u zakupu, osim sredstava uzetih u finansijski lizing, preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje, komisiona roba, roba u konsignaciji, material primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu preduzeća. Na računima ove grupe iskazuju se i hartije od vrednosti koje su van prometa, avali, garancije i druga jemstva.
Kontnim okvirom u okviru ove grupe nisu propisani osnovni računi, tako da pravna lica sama, na osnovu svojih potreba, analitičkim kontnim planom propisuju račune na kojima će obuhvatiti odgovarajuće podatke, kao na primer:
880 – Tuđa roba (roba primljena u komision i konsignaciju, roba primljena u doradu i obadu, roba primljena na popravku, roba primljena radi uskladištenja i sl.),
881 – Tuđi material (material primljen u doradu i obradu, material primljen na popravku, material primljen od naručioca radi ugradnje u njegov proizvod i sl.),
882 – Tuđi proizvodi i poluproizvodi (proizvodi drugih lica primljeni u doradu i obradu, proizvodi drugih lica primljeni na popravku, poluproizvod preuzet od drugog preduzeća radi ulaganja u zajednički proizvod, poluproizvodi primljeni od naručioca posla radi obavljanja određene faze proizvodnje i sl.),
883 – Tuđa osnovna sredstva (osnovna sredstva drugih lica primljena na popravku, ispitivanje, kontrolu, osnovna sredstva drugih lica uzeta u zakup, osnovna sredstva drugih lica radi uskladištenja i čuvanja),
884 – Ostala tuđa sredstva (tuđe hartije od vrednosti, tuđi patenti, licence, ulaganja u softver i sl.),
885 – Hartije od vrednosti van prometa (hartije od vrednosti pravnog lica pre nego što se obavi njihov promet, ulaznice za sportske, kulturne i druge priredbe, bonovi za ishranu zaposlenih i sl.),
886 – Primljeni avali, garancije i druga jemstva,
887 – Dati avali, garancije i druga jemstva,
888 – Ostala vanbilansna aktiva,
889 – Potencijalna sredstva i potencijalne obaveze.
Na računima grupe 89 – Vanbilansna pasiva, obuhvataju se, član 64. Pravilnika, obaveze po osnovu sredstava koja se iskazuju na računima grupe 88 – Vanbilansna aktiva. U u okviru grupe 89, za svaki račun otvoren u grupi 88, otvara se odgovarajući par, npr: za konto 880 - Tuđa roba, u vanbilansnoj aktivi, par u vanbilansnoj pasivi je konto 890 – Obaveze za tuđu robu, itd.
Propisane evidencije na kontima vanbilansnih evidencija su obavezne. Okolnost da kontnim okvirom u okviru grupe konta 88 i grupe 89 nisu propisani računi ne umanjuje obavezu pravnog lica da na ovim računima pravilno i potpuno evidentira odgovarajuće poslovne promene.
Godišnjim popisom sredstava i izvora sredstava, na posebnim popisnim listama, obuhvataju se sredstva i izvori sredstava evidentirani na kontima vanbilansne evidencije. Primerak popisne liste tuđih sredstava koja se nalaze u posedu pravnog lica koje vrši popis, obavezno se dostavlja vlasniku sredstava.
Bez pravilnih i potpunih vanbilansnih evidencija finansijski izveštaji pravnih lica nepotupni su i ne prikazuju realno stanje imovine i obaveza.
Obradili: Branislava Malešević i Jovan Šukara 
 

Olakšice za zapošljavanje
novih lica u primeni od 1. jula 

(postavljeno 2. juna 2014. godine)
Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj 30. maja, usvojila je dva zakona, koja su objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 57/2014, i to: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Za razliku od novih stopa doprinosa, koje će se primenjivati od 1. avgusta 2014. godine, nove olakšice po osnovu zapošljavanja novih lica biće u primeni od 1. jula 2014. godine.
1. Olakšice za zapošljavanje novih lica 
Navedenim zakonima propisane su iste olakšice za zapošljavanje novih lica. Naime, poslodavac - pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice imaće pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30. junom 2016. godine.
Nove olakšice biće u primeni od 1. jula 2014. godine, što znači da su oročene na period od dve godine.
Poslodavac će imati pravo na povraćaj plaćenih poreza i doprinosa, i to:
- 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
- 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
- 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.
Precizirano je da zbir iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac ima pravo na povraćaj i iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac nema pravo na povraćaj, predstavlja iznos ukupno plaćene obaveze doprinosa po osnovu zarade za novozaposleno lice.
Novozaposlenim licem smatraće se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja.
Novozaposlenim licem neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.
Olakšicu može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.
Olakšicu može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.
Propisana su i sledeća pravila:
- povraćaj plaćenih poreza i doprinosa vršiće se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu;
- poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, po osnovu zasnivanja radnog odnosa tog lica nema pravo da za to lice ostvari novu olakšicu;
- olakšicu ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.
2. Ukidanje ranije propisanih olakšica 
Istovremeno sa propisivanjem nove olakšice, izvršeno je ukidanje nekih ranije propisanih olakšica.
Naime, početkom primene novih olakšica, prestaje primena olakšica za zapošljavanje pripravnika u skladu sa sada važećim članom 21v Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) i članom 45a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZOD). Takođe, predloženo je ukidanje olakšica koje su bile propisane za zapošljavanje lica starijih od 45, odnosno 50 godina, u skladu sa članom 21d ZPDG, odnosno članom 45 ZOD.
Poslodavac koji do 1. jula 2014. godine stekne pravo na navedene (stare) olakšice iz čl. 21v i 21d ZPDG, odnosno čl. 45 i 45a ZOD, moći će da ih koristi u skladu sa trenutno važećim pravilima.
Napominjemo da olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nisu ukinute.
Integralni tekst 
preuzet sa sajta pktatic.rs

 

Saopštenje
FATF-a u oblasti SPN/FT

(postavljeno 2. juna 2014. godine)
Saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju, odnosno visoko rizičnim državama i Unapređenju globalne usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT
Najnovije saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju sa FATF-om, odnosno državama koje predstavljaju visoki rizik , kao i saopštenje o napretku koji su jurisdikcije postigle u pogledu postizanja usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT možete preuzeti ovde:
Javno saopštenje FATF-a od 14.2.2014. godine   .pdf
Unapređivanje usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT: stalni proces   .pdf
Integralni tekst 
preuzet sa sajta apml.gov.rs

 

Tekstovi zakona objavljenih
u "Službenom glasniku RS", broj 57/2014

(postavljeno 2. juna 2014. godine)
U "Službenom glasniku RS", broj 57 od 30. maja 2014. godine,
između ostalog, objavljeno je:
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

Saopštenje PURS
(postavljeno 2. juna 2014. godine)
30.05.2014 - Obaveštenje

Obaveštavamo da kao dokaz za ostvarivanje prava po osnovu plaćenih poreza i doprinosa po odbitku umesto zbirne poreske prijave koristite Izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku, jer se od 01.03.2014. godine pre isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez i doprinosi po odbitku podnosi pojedinačna poreska prijava PPP-PD umesto zbirnih poreskih prijava.
Obaveštenje o zameni overenih PP-OD i PP-OPJ izvodom iz PPP-PD kao dokaz o plaćenim obavezama za porez i doprinose po odbitku
Uputstvo o Izvodu iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku
Integralni tekst saopštenja
preuzet sa sajta Poreske uprave

 


        s t r a n a        
  sledeća      10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     prethodna  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal