Neoporezivi iznos za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Prema članu 87. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: Zakon), godišnjim porezom na dohodak građana oporezuje se dohodak fizičkih lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

  • rezidenata – dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
  • nerezidenata – dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Prema Obaveštenju Republičkog zavoda za statistiku od 26. februara 2024. godine, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2023. godini iznosi 1.423.188 dinara.

Neoporezivi iznos dohotka za 2023. godinu iznosi 4.269.564 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2023. godini (1.423.188 x 3).

Za obveznike koji imaju manje od navršenih 40 godina života iznos dodatnog umanjenja dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana, u skladu sa članom 87. stav 4. Zakona, jednak je neoporezivom iznosu godišnjeg poreza na dohodak građana. Dakle, dodatno umanjenje, takođe, iznosi 4.269.564 dinara.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, saglasno članu 88. Zakona, ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

  • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 569.275 dinara (1.423.188 x 40%);
  • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 213.478 dinara (1.423.188 x 15%).

S obzirom na to da je poreska stopa progresivna, za primenu konkretne poreske stope bitan element je iznos oporezivog dohotka. Naime, ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji:

  • nije viši od 8.539.128 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10%;
  • jeste viši od 8.539.128 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 8.539.128 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 8.539.128 dinara.

Najkasnije do 1. aprila 2024. godine poreski organ popunjava poresku prijavu za 2023. godinu i postavlja je u elektronskom obliku na portal Poreske uprave, čime je čini dostupnom fizičkom licu – obvezniku godišnjeg poreza na dohodak građana. Fizičko lice ima obavezu da izmeni/dopuni poresku prijavu u delu u kome nisu iskazani tačni podaci ili je reč o podacima kojima poreski organ ne raspolaže (npr. podaci o izdržavanim članovima porodice i iznos ličnih odbitaka za izdržavane članove porodice).

Fizičko lice podnosi poresku prijavu na Obrascu PP GPDG u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave najkasnije do 15. maja 2024. godine za godišnji porez za 2023. godinu i (u istom roku) plaća utvrđeni iznos poreza.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: