PPP-PO i godišnji porez na dohodak građana

Kalkulator za obračun godišnjeg poreza na dohodak

Shodno članu 41 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), poreski obveznici su dužni da Poreskoj upravi podnose izveštaje, odnosno poreske prijave za porez po odbitku pre svake isplate prihoda na koji se obračunavaju porezi.

Poslodavci su dužni da svim licima za koje je plaćen porez po odbitku izdaju potvrdu (PPP-PO) u kojoj je iskazan dohodak koje je lice ostvarilo za prethodnu godinu, najkasnije do 31. januara tekuće godine. Članom 87. stav 2. Zakona o porezu na dohodak gradana definisano je šta predstavlja dohodak.

PPP-PO predstavlja bitan dokument i sa aspekta utvrđivanja obaveza za godišnji porez na dohodak građana, jer sadrži neophodne elemente za utvrdivanje poreza.

Na osnovu pomenute potvrde zaposleni mogu da izračunaju da li su obveznici poreza na dohodak građana.

Dohodak za oporezivanje se utvrđuje na sledeći način:

Poreska osnovica (stav 3.4 u PPP-PO prijavi) umanjuje se za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na prihod koji je ostvaren u toj kalendarskoj godini (zbir 3.5 i 3.6 u PPP-PO prijavi).

Od dobijenog iznosa oduzima se neoporezivi iznos (trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici) koji za 2020. godinu iznosi od 2.987.424,00 RSD (član 87. st. 1 Zakona).

Poresku osnovicu za plaćanje poreza na dohodak građana predstavlja oporezivi dohodak koji je jednak razlici između Dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka:

 • 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom za obveznika, što iznosi 398.323,00 RSD i
 • 15% na izdržavanog člana porodice, što po članu iznosi 149.371,00 RSD.

Po članu 10 Zakona o porezu na dohodak građana izdržavanim članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se sledeća lica koja obveznik izdržava:

 1. maloletna deca, odnosno usvojenici;
 2. deca, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom žive u domaćinstvu;
 3. unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom;
 4. bračni drug;
 5. roditelji, odnosno usvojioci.

Članom porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika.

Domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica života, privredivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Lični odbitak po osnovu izdržavanog člana porodice nije obavezan, a po članu 88. Zakona o porezu na dohodak građana, ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Primer: Obračunati porez na dohodak po sledećoj PPP-PO prijavi:

Šifra vrste prihoda isplaćena fizičkom licu Bruto prihod Normirani troškovi, poreske olakšice i druga umanjena Poreska osnovica Porez Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Prihodi iz radnog odnosa
101101000 5.055.197 180.000 4.875.197 487.519 764.802 687.939

Obračun:

1. Ostvareni dohodak u toku godine (polje u PPP PO 3.4-(3.5+3.6)) 3.622.876,00
2. Neoporeziv iznos 2.987.424,00
3. Dohodak za oporezivanje (1-2) 635.452,00
4. Licni odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3) 317.726,00
5. Lični odbitak za poreskog obveznika 398.323,00
6. Broj izdržavanih clanova porodice 2,00
7. Lični odbitak za izdržavanje članova porodice 298.742,00
8. Oporezivi dohodak (3-4) 317.726,00
9. Osnovica na koju se plaća porez od 10% 317.726,00
10. Osnovica na koju se plaća porez od 15% 0,00
11. Iznos godišnjeg poreza 31.773,00

Objašnjenje:

U konkretnom primeru obveznik je imao pravo na lične odbitke u iznosu od 697.065,00, što premašuje 50% dohotka za oporezivanje. Obveznik je stoga iskoristio lični odbitak u iznosu od 317.726,00 RSD što predstavlja 50% dohotka za oporezivanje.

Iznos poreza se dobija tako što se na oporezivi dohodak primeni propisana poreska stopa od 10% na dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade što iznosi 5.974.848,00 RSD i 15% na oporezivi dohodak preko pomenutog iznosa. Rok za podnošenje prijave godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu je 17. maj 2021. godine.

Više o godišnjem porezu na dohodak gradana možete pronaci na sledećem linku:

Autor: AKTIVA sistem (Daliborka Kojić, Sanja Knežević, Marko Šukara)

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: