Utvrđeni su usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana - u primeni od 1. februara 2024.

Na osnovu člana 12a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG) i člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: ZDOSO), Vlada Republike Srbije objavila je Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana (Sl. glasnik RS, broj 6/24 od 26. januara 2023), koji se primenjuju na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2024. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

Podsećamo da se neoporezivi iznos zarade od 25.000 dinara primenjuje od 1. januara 2024. godine.

PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA

R. br. O P I S Neoporezivi iznosi u dinarima
Iznosi u primeni do 31.01.2024. Iznosi u primeni od 01.02.2024.
I – Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG
1. Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) 87.799 94.472
2. Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 38.458 41.381
3. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 12.544 13.497
4. Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 6.735 7.247
5. Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 16.666 17.933
6. Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) 128.198 137.941
II – Neoporezivi iznosi iz člana 12b st. 1. i 2. ZPDG
1. Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1) 96.000 103.296
2. Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 2) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) 57.900 62.300
III – Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG
1. Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) 5.017 5.398
2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 3.012 3.241
3. Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom – tačka 5) 8.782 9.449
4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 50.173 53.986
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 12.544 13.497
6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 25.085 26.991
7. Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) 87.799 94.472
IV – Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
1. Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 7.529 8.101
V – Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG
1. Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 128.198 137.941
VI – Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG
1. Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca 16.666 17.933

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: