Obaveštenje o utvrđivanju obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i dostavljanje rešenja za poljoprivrednike

Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2024. godinu, kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.

Navedena rešenja, Poreska uprava je danas 12. aprila tekuće godine, predala pošti.

Uručenje rešenja vršiće se shodno odredbi člana 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 80/02 … 138/22) po kojoj se rešenje smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, pri čemu će datum predaje pošti biti naznačen na rešenju.

Na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04 … 92/23) i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike za 2024. godinu, u iznosu od 40.143,00 dinara (za jednog osiguranika) objavljenog u „Sl.glasnik RS“, broj 115/23, utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 40.143,00 dinara i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 481.716,00 dinara.

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u iznosu:

  • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 24%
  • za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3%.

Utvrđen godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2024. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

Privremene tromesečne akontacije u 2025. godini, počev od prve koja dospeva 17.02.2025. godine (15.02. je neradni dan), uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2025. godinu, koji je prikazan u samom rešenju.

Kako bi uplate bile ispravno proknjižene, potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza za 2024. godinu, odnosno za 2025. godinu, postupaju u skladu sa navedenim.

Uz rešenja o utvrđenim poreskim obavezama štampani su i popunjeni nalozi za uplatu sa svim neophodnim podacima, koji služe kao primer na koji način treba ispravno popuniti nalog za uplatu. Iznos za uplatu opredeljuje obveznik u skladu sa iznosom tromesečnih akontacija, a omogućen je i QR kod, čijim skeniranjem se putem aplikacije za elektronsko bankarstvo dobijaju podaci neophodni za uplatu.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: