Analiza izmena nastalih u 2018. godini

Kraj godine je vreme kada analiziramo rezultate, sumiramo utiske i pravimo planove za narednu godinu. U daljem tekstu osvrnućemo se na izmene koje su se desile u 2018. godini, kao i na novine koje nas čekaju u 2019. godini.

Počev od 1. januara povećava se minimalna cena rada pa će ista umesto 143,00 dinara iznositi 155,30 dinara neto po času.

Pečat nije obavezan
Izvod iz Zakona o privrednim društvima:
„Prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji od strane društva, sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju.”.

Izdaci za rekreaciju i teambuilding zaposlenih se više ne smatraju zaradom – čeka se pravilnik kako bi odredba Zakona stupila u punu primenu.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Izdaci u istraživanje i razvoj u poreskom bilansu se od 2019. priznaju u dvostrukom iznosu.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Ukida se poresko izuzimanje kod ostvarivanja kapitalnog dobitka posle perioda od 10 godina, u slučaju kada član društva prenese udeo ili akcije, odnoso deo udela ili akcija koje ima u društvu, kada po osnovu tog prenosa društvo stiče sopstvene udele, odnosno akcije.

Zdravstvene kartice zaposlenih se sada overavaju automatski, pod uslovom da poslodavac nema dugovanja za poreze i doprinose.

Poslodavac – novoosnovano privredno društvo, novoosnovani preduzetnik i novoosnovani preduzetnik poljoprivrednik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza I doprinosa po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika.

Ko i šta se smatra novoosnovanim, kao i do koje visine zarade se ne plaća porez i socijalni doprinosi definisano je Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Narodna Banka Srbije je 22. oktobra pustila u rad sistem za instant plaćanja (transfera).
Zahvaljujući navedenom sistemu omogućeno je instant plaćanje u iznosu do 300.000,00 dinara 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
Potpuna funkcionalnost sistema biće omogućena najkasnije do 1. aprila 2019. godine.

M4 obrazac, kao i druge prijave kojima se evidentira staž i pripadajuće uplate neće se podnositi za 2019. godinu i naredne godine.

Preduzetnici koji su porez plaćali samooprezivanjem, a vodili su poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, od 1. januara moraće da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Izmenama Zakona o privrednim društvima propisana je obaveza registrovanja imejl adrese privrednih subjekata. Svi preduzetnici i društva sa ograničenom odgovornošću u obavezi su da do 1. oktobra 2019. godine registruju mejl adresu za elektronski prijem pošte kod Agencije za privredne registre. Registracija je besplatna i dovoljno je samo podneti registracionu prijavu u kojoj navodite željenu mejl adresu.

Omogućena je elektronska registracija preduzetnika i jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću.

Usvojen je Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kojim je propisana obaveza evidentiranja stvarnih vlasnika kapitala pravnih lica u Centralni registar. Zakon počinje da se primenjuje od 1. januara 2019. godine kada nastupa obaveza registracije stvarnih vlasnika.

Promenjen je način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun i plaćanje socijalnih doprinosa. Najniža i najviša osnovica doprinosa se počev od 2018. godine menjaju jednom godišnje.

Obvezniku koji se ne može smatrati novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, a koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društava koje obavlja inovacionu delatnost, priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja.
Detaljnjije na: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Ukinut je doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca, a koji je iznosio 0,75%.

Novi oblik obračuna amortizacije za stalna sredstva koja se nabavljaju od 2019. godine – uvođenje proporcionalnog metoda koji ubrzava priznavanje amortizacije kao troška poslovanja.

Uvođenje POPDV obrasca koji je počeo da se primenjuje od 1. jula. Uvođenjem pomenutog obrasca detaljnije se objašnjavaju stavke koje su unose u PDV obrazac. Pa tako, u POPDV obrazac unose se podaci o uslugama koje su pružene licima u inostranstvu, primljenim i datim pozajmicama, isplaćenim zakupninama fizičkim licima, plaćenim naknadama licima angažovanim po osnovu ugovora o delu, privremenim i povremeni poslovima, ugovoru o pravima i obavezama direktora, provizije banaka i slično.
Razdvojen je promet koji je oporezovan opštom i posebnom stopom, promet koji je oslobođen plaćanja pdv po članu 24, članu 25 ili u slučaju građevine članom 10. Razdvojen je promet koji je pružen u zemlji i inostranstvu, kao i onaj koji je primljen od domaćih ili stranih poslovnih partnera.
Uvođenjem navedenog obrasca smanjuje se manevarski prostor u „štimanju“ poslovnog rezultata.

Jasnije su definisana pravila vezana za plaćanje poreza po odbitku na usluge primljene iz inostranstva. Naime, od 1. aprila precizirano je na koje vrste usluga se plaća porez po odbitku na usluge primljene iz inostranstva u skladu sa članom 40, stav 1, tačka 5 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a to su:

  • usluge istraživanja tržišta
  • računovodstvene i revizorske usluge
  • usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja.

Pravilnik inousluge

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: