Pravilnik inousluge - od 1. aprila

Porez po odbitku na usluge iz inostranstva – 1. april 2018. godine

U “Službenom glasniku RS“, broj 18/2018 objavljen je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku, a koji počinje da se primenjuje od 1. aprila 2018. godine.

Navedenim Pravilnikom precizirano je koje su to usluge, odnosno na koje će se u skladu sa članom 40. stav 1, tačka 5 Zakona o porezu na dobit pravnih lica plaćati porez po odbitku, a to su usluge:

 • istraživanja tržišta,
 • računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i
 • drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja.

Prihodi nerezidentnog pravnog lica po osnovu navedenih usluga oporezuje se nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Suština navedenog Pravilnika je da počev od 1. aprila 2018. godine prihodi koji se nerezidentnim pravnim licima isplaćuju po osnovu svih drugih usluga više neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku (osim u slučaju isplate prihoda pravnim licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom).

Pravilnikom je propisano da se uslugama istraživanja tržišta smatraju usluge koje se odnose na:

 • prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica;
 • obradu i analizu prikupljenih podataka;
 • određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta;
 • analizu učešća na tržištu;
 • analizu prodaje;
 • ispitivanje konkurencije;
 • testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.

Uslugama istraživanja tržišta ne smatraju se usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja.

Računovodstvenim i revizorskim uslugama smatraju se usluge vezane:

 • za sastavljanje finansijskih izveštaja,
 • kao i za reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja.

Uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge:

 • poreskog savetovanja,
 • advokatske usluge,
 • usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i
 • svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Uslugama iz oblasti savetovanja ne smatraju se održavanje seminara, predavanja, radionica, kao i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: