Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o trgovini, turizmu i ugostiteljstvu

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o trgovini
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 53/2010 i 10/2013                             English

Pravilnik o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe
“Službeni glasnik RS”, broj 101/2017

Pravilnik o evidenciji prometa
“Službeni glasnik RS”, broj 99/2015, primena od 01.01.2016.godine

Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
“Službeni glasnik RS”, broj 47/2011


 

Zakon o elektronskoj trgovini
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 41/2009 i 95/2013


 

Zakon o zaštiti potrošača
“Službeni glasnik RS”, broj 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon
tekst 62/2014  |


 

Zakon o zaštiti konkurencije
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 51/2009 i 95/2013                           English


 

Zakon o oglašavanju
“Službeni glasnik RS”, broj 6/2016

Zakon o oglašavanju
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 79/2005 i 83/2014 – dr.zakon - prestao da važi 06.05.2016. godine
|   tekst pre izmena  |

Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
“Službeni glasnik RS”, broj 114/2005


 

Zakon o tržišnom nadzoru
“Službeni glasnik RS”, broj 92/2011


 

Zakon o turizmu
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015

Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku
“Službeni glasnik RS”, broj 91/2016

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu
“Službeni glasnik RS”, broj 4/2016

Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja
“Službeni glasnik RS”, broj 2/2016

Pravilnik o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju
“Službeni glasnik RS”, broj 4/2016

Pravilnik o razvrstavaju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
“Službeni glasnik RS” 66/94, 3/95 i 31/05

Pravilnik o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
"Službeni list Grada Novog Sada, broj 7/08 od 05.03.2008. godine

Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada
Izdavač: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, februar 2010. godine

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre
“Službeni glasnik RS”, broj 60/2016


 

Zakon o sanitarnom nadzoru
“Službeni glasnik RS”, broj 125/2004

Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru
“Službeni glasnik RS”, broj 47/2006

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostorija, uređaja i opreme i načinu postupanja kojim se sprečava pojava i širenje zaraznih bolesti prilikom pružanja higijenskih usluga
“Službeni glasnik RS”, broj 47/2006

Pravilnik o potrebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela
“Službeni glasnik RS”, broj 46/2006


 

Zakon o bezbednosti hrane
“Službeni glasnik RS”, broj 41/2009

Pravilnik o načinu i programu sticanja osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni
“Službeni glasnik RS”, broj 87/10 od 19.11.2010. godine, na snazi je i primenjuje se od 27.11.2010. godine


 

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
“Službeni glasnik RS”, broj 41/2009


 

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe
“Službeni glasnik RS”, broj 92/2011


 

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
“Službeni glasnik RS”, broj 36/2009

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
“Službeni glasnik RS”, broj 116/2014


 

Zakon o oznakama geografskog porekla
“Službeni glasnik RS”, broj 18/2010


 

Zakon o duvanu
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn. 69/2012 - usklađeni izn. 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn. 64/2013 - usklađeni izn. 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn. i 8/2017 - usklađeni izn.

Pravilnik o uslovima u pogledu tehničke oporemljenosti prostora za trgovinu na malo duvanskim proizvodima
“Službeni glasnik RS”, broj 116/2005

Pravilnik o uslovima u pogledu odgovarajućeg prostora za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima
“Službeni glasnik RS”, broj116/2005 . godine

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima
“Službeni glasnik RS”, broj 15/2006

Uslovi za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanom
Skinuto sa sajta Ministarstva finansija, Uprave za duvan, dana 04. marata 2010. godine


 

Propisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal