računovodstvo - knjigovodstvo

Izvod otvorenih stavki - IOS

     - URIPS -

Obrazac MPIG - Mesečni izveštaj o potrošnji goriva

     - URIPS -

Obračun razlike u ceni trgovačke robe

     - URIPS -

Bilans stanja

Bilans stanja - skraćeni obim podataka

Bilans uspeha

Bilans uspeha - skraćeni obim podataka

Izveštaj o ostalom rezultatu

izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Statistički izveštaj

Izjava o neaktivnosti

Model napomene uz finansijske izveštaje

Obrazac KPO

Obrazac BU

Obrazac PK-1

Obrazac PK-2

Obrazac KL

Obrazac DPU

Obrazac GP

Obrazac PI

Obrazac PM

Obrazac PM-1

Odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis

Plan rada komisije za popis

Uputstvo direktora za popis

izveštaj komisije za popis

Odluka o knjiženju rezultata popisa

Elaborat o redovnom potpunom popisu imovine i obaveza

   - URIPS -

Obrazac PI-1

Obrazac PI-2

Obrazac II

Obrazac PA-1

Obrazac PA-2

Obrazac IA

trgovina

Prijava dnevnog pazara

     - URIPS -

Obaveštenje o načinu i mesta prijema reklamacija

     - URIPS -

Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi KEP

     - URIPS -

Obrazac Dozvoljeno pušenje

Obrazac Zabranjeno pušenje

Obrazac Finansijska pogodba

Obrazac OB

Obrazac OBMF

Obrazac FR

Obrazac EFRU

Obrazac EDI

Obrazac NI

Obrazac KR

Obrazac KRI

Obrazac KRI-1

kadrovska - zarade i druga lična primanja

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji

Organizaciona šema i sistematizacija radnih mesta

Ugovor o radu na određeno vreme

     - URIPS -

Ugovor o radu na neodređeno vreme

     - URIPS -

Rešenje o prestanku radnog odnosa - sporazumno

Ugovor o delu

Ugovor o zastupanju

Ugovor o stipendiranju

Ugovor o stipendiranju

Specifikacija vremena provedenog na radu za
privremene i povremene poslove

Odluka o novogodišnjim poklonima

Obaveštenja i izjave zaposlenog

     - URIPS -

Zahtev za refundaciju naknadne zarade isplaćene
licu u rezervnom sastavu

Odluka o pokretanju postupka i određivanju lica odgovornog za
sprovođenje postupka procene rizika na
radnom mestu i radnoj okolini

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika

Odluka o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog za kontrolu
zabrane pušenja

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac Dozvoljeno pušenje

Obrazac Zabranjeno pušenje

Obrazac Z-RD-Z

Obrazac Z-RD-SZ

Obrazac Z-RD-UL

Obrazac Z-RD-KPD

Obrazac Z-RD-NP

Obrazac Z-RD-LRD

Zahtev za odobrenje privremenog boravka

Zahtev za izdavanje uverenja o odobrenom
privremenom ili stalnom boravku

Zahtev za dodelu i izdavanje uverenja o
samostalnom evidencijskom broju

poreska uprava

Obaveštenja o isplati/prestanku isplate
lične zarade preduzetnika

Obrazac ZIG

Samoinicijativno prijavljivanje poreskog prekršaja

Obrazac ZPPPDV

Obrazac PPDG-1R

     - URIPS -

Obrazac PPDG-2R

     - URIPS -

Obrazac PEP

     - URIPS -

Obrazac PPI-1 i PPI-2

     - URIPS -

Obrazac PPI-3

Obrazac PPI-4

Obrazac PP OA

Zahtev za paušalno oporezivanje

Zahtev za paušalno oporezivanje - za novoosnovane

Zahtev za uverenje

Obrazac PP KT-1

Obrazac ZUFL-1

Obrazac ZUPRE-2

Obrazac ZUPL-3

Prijava za lokalnu komunalnu taksu za držanje
kućnih životinja (pasa i mačaka)

Obrazac EPPDV

     - URIPS -

Obrazac IEPPDV

     - URIPS -

Obrazac PEPDV

Obrazac ZBPDV

Obrazac PBPDV

Obrazac PPPDV

     - URIPS -

Obrazac REF 1

Obrazac REF 2

Obrazac REF 3A

Obrazac REF 4

Obrazac REF 4E

Obrazac REF 5

blagajna, platni promet

Priznanica

Naplatite

Isplatite

Zahtev za registraciju/brisanje menice - prilog 1

Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja - prilog 2

Izračunavanje dinarskog blagajničkog
maksimuma kod menjačnica

Menično pismo - ovlašćenje

Zahtev za isplatu ili povlačenje menice sa naplate

Izjava o solidarnim dužnicima kod naplatne menice

Obrazac PN zahteva 3

Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje

Karton deponovanih potpisa

Obrazac 70

Uputstvo za popunjavanje obrasca 70

Obrasci platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

obrasci za finansijsku službu, komercijalu i administrativne poslove

Račun - otpremnica - faktura

Nalog za službeno putovanje u zemlji

Nalog za službeno putovanje u inostranstvo

Izjava o kompenzaciji

Izjava o prebijanju (kompenzaciji)

Ugovor o asignaciji

Ugovor o cesiji

Ugovor o preuzimanju duga

Ugovor o zajmu

Ugovor o posredovanju

Ugovor o komisionu

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu motornog vozila ili druge pokretne stvari

Ugovor o donaciji

Prijava dnevnog pazara

Specifikacija naloga za prenos (plaćanje)

Knjiga ulaznih faktura - KUF

Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača
(roba, usluge, roba i usluge)

Kodeks poslovnog ponašanja

Obaveštenje radnoj inspekciji o početku rada

Ugovor o prodaji pokretne stvari - automobila

Obrazac P-3

Putni nalog za putnički automobil

Otkupni list - priznanica

arhiva starih obrazaca

Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe

Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i
javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog
izveštaja i dokumentacije

Zahtev za javno objavljivanje redovnog godišnjeg
finansijskog izveštaja i dokumentacije

Zahtev za javno objavljivanje vandrednog
finansijskog izveštaja

Obrazac PR 1

Obrazac PR 2

Obrazac PR 3

Obrazac PPR 1

Obrazac PPR 2

Obrazac PPR 3

Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe

Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i
javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog
izveštaja i dokumentacije

Zahtev za javno objavljivanje redovnog godišnjeg
finansijskog izveštaja i dokumentacije

Zahtev za javno objavljivanje vandrednog
finansijskog izveštaja

Obrazac M

Obrazac M-A

Spisak M-4 obrazaca za objedinjenu kontrolu kod fonda PIO

Kontrolnik izvoza

Pregled faktura za usluge deviznom inspektoratu