računovodstvo - knjigovodstvo

Izvod otvorenih stavki - IOS

Obrazac MPIG - Mesečni izveštaj o potrošnji goriva

Obračun razlike u ceni trgovačke robe

Bilans stanja

Bilans stanja - skraćeni obim podataka

Izveštaj o ostalom rezultatu

izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Statički izveštaj

Izjava o neaktivnosti

Model napomene uz finansijske izveštaje

Obrazac KPO

Obrazac BU

Obrazac PK-1

Obrazac PK-2

Obrazac KL

Obrazac DPU

Obrazac GP

Obrazac PI

Obrazac PM

Obrazac PM-1

Odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis

Plan rada komisije za popis

Upustvo direktora za popis

izveštaj komisije za popis

Odluka o knjiženju rezultata popisa

Elaborat o redovnom potpunom popisu imovine i obaveza

Obrazac PI-1

Obrazac PI-2

Obrazac II

Obrazac PA-1

Obrazac PA-2

Obrazac IA

trgovina

Prijava dnevnog pazara

Obaveštenje o načinu i mesta prijema reklamacija

Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi KEP

Obrazac Dozvoljeno pušenje

Obrazac Zabranjeno pušenje

Obrazac Finansijska pogodba

Obrazac OB

Prijava dnevnog pazara

Prijava dnevnog pazara

Prijava dnevnog pazara

Prijava dnevnog pazara

Prijava dnevnog pazara

Obrazac KR

Obrazac KRI

Obrazac KRI-1

kadrovska - zarade i druga lična primanja

Pravilnik o radu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji

Organizaciona šema i sistematizacija radnih mesta

Ugovor o radu na određeno vreme

Ugovor o radu na neodređeno vreme

Rešenje o prestanku radnog odnosa - sporazumno

Ugovor o delu

Ugovor o zastupanju

Ugovor o stipendiranju

Ugovor o stipendiranju

Specifikacija vremena provedenog na radu za
privremene i povremene poslove

Odluka o novogodišnjim poklonima

Obaveštenje

Zahtev za refundaciju naknadne zarade isplaćene
licu u rezervnom sastavu

Odluka o pokretanju postupka i određivanju lica odgovornog za
sprovođenje postupka procene rizika na
radnom mestu i radnoj okolini

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika

Odluka o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog za kontrolu
zabrane pušenja

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac Dozvoljeno pušenje

Obrazac Zabranjeno pušenje

Obrazac Z-RD-Z

Obrazac Z-RD-SZ

Obrazac Z-RD-UL

Obrazac Z-RD-KPD

Obrazac Z-RD-NP

Obrazac Z-RD-LRD

Zahtev za odobrenje privremenog boravka

Zahtev za izdavanje uverenja o odobrenom
priveremenom ili stalnom boravku

Zahtev za dodelu i izdavanje uverenja o
samostalnom evidencijskom broju

poreska uprava - PDV

Obaveštenja o isplati/prestanku isplate
lične zarade preduzetnika

Obrazac ZIG

Samoinicijativno prijavljivanje poreskog prekršaja

Obrazac PP PDV

Obrazac ZPPPDV

Obrazac PPDG-1R

Obrazac PPDG-2R

Obrazac PEP

Obrazac PPI-1 i PPI-2

Obrazac PPI-3

Obrazac PPI-4

Zahtev za paušalno oporezivanje

Zahtev za paušalno oporezivanje - za novoosnovane

Zahtev za uverenje

Obrazac PP KT-1

Obrazac ZUFL-1

Obrazac ZUPRE-2

Obrazac ZUPL-3

Prijava za lokalnu komunalnu taksu za držanje
kućnih životinja(pasa i mačaka)

Obrazac EPPDV

Obrazac IEPPDV

Obrazac PEPDV

Obrazac ZBPDV

Obrazac PBPDV

Obrazac PPPDV

Obrazac REF 1

Obrazac REF 2

Obrazac REF 3A

Obrazac REF 4

Obrazac REF 4E

Obrazac REF 5

Obrazac PPDG-1

Obrazac PPDG-2

Obrazac PPDG-3

Obrazac PPDG-4

Obrazac PPDG-5

blagajna, platni promet

Priznanica

Naplatite

Isplatite

Zahtev za registraciju/brisanje menice - prilog 1

Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja - prilog 2

Izračunavanje dinarskog blagajničkog
maksimuma kod menjačnica

Menično pismo - ovlašćenje

Zahtev za isplatu ili povlačenje menice sa naplate

Izjava o solidarnim dužnicima kod naplatne menice

Obrazac PN zahteva 3

Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje

Karton deponovanih potpisa

Obrazac 70

Uputstvo za popunjavanje obrasca 70

Obrasci platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

obrasci za finansijsku službu, komercijalu i administrativne poslove

Račun - otpremnica - faktura

Nalog za službeno putovanje u zemlji

Nalog za službeno putovanje u inostranstvo

Izjava o kompenzaciji

Izjava o prebijanu(kompenzaciji)

Ugovor o asignaciji

Ugovor o cesiji

Ugovor o preuzimanju duga

Ugovor o zajmu

Ugovor o posredovanju

Ugovor o komisionu

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu motornog vozila ili druge pokretne stvari

Ugovor o donaciji

Prijava dnevnog pazara

Specifikacija naloga za prenos(plaćanje)

Knjiga ulaznih faktura - KUF

Kontrolnik izvoza

Pregled faktura za usluge deviznom inspektoratu

Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača
(roba, usluge, roba i usluge)

Kodeks poslovnog ponašanja

Obaveštenje radnoj inspekciji o početku rada

Ugovor o prodaji pokretne stvari - automobila

Obrazac P-3

Putni nalog za putnički automobil

Otkupni list - priznanica

arhiva starih obrazaca

Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe

Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i
javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog
izveštaja i dokumentacije

Zahtev za javno objavljivanje redovnog godišnjeg
finansijskog izveštaja i dokumentacije

Zahtev za javno objavljivanje vandrednog
finansijskog izveštaja

Obrazac PR 1

Obrazac PR 2

Obrazac PR 3

Obrazac PPR 1

Obrazac PPR 2

Obrazac PPR 3

Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe

Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i
javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog
izveštaja i dokumentacije

Zahtev za javno objavljivanje redovnog godišnjeg
finansijskog izveštaja i dokumentacije

Zahtev za javno objavljivanje vandrednog
finansijskog izveštaja

Obrazac M

Obrazac M-A

Spisak M-4 obrazaca za objedinjenu kontrolu kod fonda PIO