Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o radu i zapošljavanju

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o radu
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US                                                                                          English
|   izmene 13/2017  |   tekst 75/2014  |   izmene 75/2014  |   tekst 32/2013  |

Utvrđena neustavnost odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu
Saopštenje sa 20. sednice Ustavnog suda, održane 17. novembra 2016. godine

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade odnosno naknade zarade
"Službeni glasnik RS", broj 90/2014 od 27.08.2014. godine

Pravilnik o radnoj knjižici
“Službeni glasnik RS”, broj 17/1997 od 21.04.1997. godine, na snazi od 29.04.1997. godine, prestaje da važi od 01.01.2016. godine shodno Zakonu o radu, "Službeni glasnik RS", broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - prestao da važi 01.01.2016. godine


 

Odluka o visini minimalne cene rade za period januar-decembar 2017. godine
“Službeni glasnik RS”, broj 77/2016
|   2016  |


 

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 36/2009, 88/2010 i 38/2015
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |


 

Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
"Službeni glasnik RS", broj 91/2015

Mišljenje u vezi sa većim brojem kraćih službenih putovanja zaposlenih u inostranstvo
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-645/2016-02 od 03.10.2016. godine


 

Zakon o ratifikaciji sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine SFRJ i Vlade Savezne Republike Nemačke o upućivanju jugoslovenskih radnika Organizacija udruženog rada iz SFRJ i zapošljavanju u Saveznoj Republici Nemačkoj na osnovu ugovora o izvođenju radova
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/1989


 

Zakon o zapošljavanju stranaca
"Službeni glasnik RS", broj 128/2014

Pravilnik o dozvolama za rad
"Službeni glasnik RS", broj 94/2015

Pravilnik o radnim dozvolama
"Službeni glasnik RS", broj 136/2014, prestao da važi 24.11.2015.godine

Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom
prečišćeni tekst zaključno sa Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92, 24/94 i 28/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon- prestao da važi 03.12.2014. godine


 

Zakon o strancima
“Službeni glasnik RS”, broj 97/2008


 

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009

Pravilnik o mirnom rešavanju sporova
"Službeni glasnik RS", br. 12/2005 i 84/2005


 

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
prečišćeni tekst - “Službeni glasnik RS”, broj 36/2010                                     English

Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu
"Službeni glasnik RS", broj 62/10 od 03.09.2010. godine


 

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
“Službeni glasnik RS”, broj 33/2006 i 13/2016
|   poslednje izmene  |


Zakon o volontiranju
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 36/2010                                           English


 

Zakon o štrajku
prečišćeni tekst "Službeni list SRJ", br. 29/96 i "Službeni glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 103/2012 - odluka US


 

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
prečišćeni tekst - “Službeni glasnik RS”, broj 101/2005 i 91/2015
poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
"Službeni glasnik RS", broj 109/2016

Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva
"Službeni glasnik RS", broj 3/2017

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
"Službeni glasnik RS", br. 67/2007 i 102/2015
tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr. i 30/2010

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika, kako ih je dalo Ministarstvo rada i socijalne politike na svom sajtu

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 120/2007 i 93/2008

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad
"Službeni glasnik RS", br. 21/2009


 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 33/2010, 48/2010 - ispr. i 113/2013

Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
"Službeni glasnik RS", broj 36/10 od 28.05.2010. godine

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije
"Službeni glasnik RS", broj 112/2009


 

Zakon o evidencijama u oblasti rada
prečišćeni tekst "Službeni list SRJ" br. 46/1996, "Službeni glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i „Službeni glasnik RS“ broj 36/2009 - dr. zakon.


 

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
prečišćen tekst "Službeni glasnik RS", br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
"Službeni glasnik RS", broj 1/2002Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
“Službeni glasnik RS”, broj 30/2010

Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta
“Službeni glasnik RS”, broj 73/2010Zakon o zaštiti od požara
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015


 

Zakon o zaštiti uzbunjivača
“Službeni glasnik RS”, broj 128/2014                                                               English

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih
"Službeni glasnik RS", broj 1/2002


 

Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze
"Službeni glasnik RS", broj 16/2013
Obrazac RNLRS - Zahtev za refundaciju naknade zarade isplaćene licu u rezervnom sastavuPropisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal