Transferne cene

Da li ste obveznik izrade izveštaja o transfernim cenama? Ukoliko niste sigurni kako da odgovorite probaćemo da Vam približimo i razjasnimo ovu problematiku koja predstavlja jedno od nasloženijih područja primene poreskih zakona.

U slučaju da jeste obveznik izrade izveštaja o transfernim cenama naš stručni tim Vam može pomoći da svoju zakonsku obavezu izvršite u roku i u skladu sa propisima.

Šta su transferne cene?

Transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

S obzirom da kod transakcija sa povezanim licima postoji mogućnost značajne kontrole i da se najčešće realizuju van tržišnih uslova, transferne cene se često prevode i tretiraju kao dogovorne cene. Naime, nezavisna lica posluju po tržišnim pravilima i po cenama koje se formiraju na tržištu, dok povezana lica sama kreiraju pravila i uslove u međusobnim odnosima, odnosno one međusobno formiraju (dogovaraju) transferne cene.

Povezana lica

Prvi korak u primeni poreskih pravila o transfernim cenama je identifikacija lica koja se za poreske potrebe smatraju povezanim.

Smatra se da između dve firme postoji veza ako između njih postoji kontrola, kao i uticaj na donošenje poslovnih odluka.

Kao osnov povezanosti javljaju se:

 • kapital i upravljanje;
 • rodbinske veze.
Kapital i upravljanje Rodbinske veze
 • Upravljanje kao osnov povezanosti (povezano lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u organima upravljanja)
 • Kapital kao osnov povezanosti (povezano lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% akcija ili udela)
 • bračni ili vanbračni drug;
 • potomci;
 • usvojenici i potomci usvojenika;
 • roditelji;
 • usvojioci;
 • braća i sestre i njihovi potomci;
 • dedovi i babe i njihovi potomci;
 • braća, sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga.

Ukoliko pravno lice vrši transakcije sa licima koja se smatraju povezanim obavezno je da te transakcije posebno iskaže u svom poreskom bilansu i da poresku upravu detaljnije o tome obavesti putem izveštaja o transfernim cenama.

Licem povezanim sa obveznikom smatra se i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom. Dakle, ukoliko imate transakcije sa nerezidentnim pravnim licima iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom takođe ste obavezni da sastavite izveštaj o transfernim cenama.

Lista zemalja sa preferencijalnim poreskim sistemom nalazi se u Pravilniku o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Povezanim licem se smatra i stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica i sve transakcije između stalne poslovne jedinice u Republici Srbiji i njene nerezidentne cetrale smatraju se transakcijama između povezanih lica. Sa druge strane, transakcije između rezidentne matice i njene stalne poslovne jedinice u inostranstvu nisu predmet transfernih cena, jer se u Srbiji oporezuje dobit na nivou matice koja, pored dobiti ostvarene u zemlji uključuje i dobit od poslovanja nerezidentne stalne poslovne jedinice.

Ukoliko ste na osnovu navedenog ustanovili da imate transakcije sa licima koja se smatraju povezanim i da ste, u skladu sa tim, obveznici izrade izveštaja o transfernim cenama, naš sturčni tim Vam stoji na raspolaganju u cilju kvalitetnog i blagovremenog ispunjenja Vaše zakonske obaveze.

Primljeni i dati zajmovi

Obveznici koji u poslovnim knjigama imaju iskazan rashod po osnovu kamate na primljene zajmove, odnosno kredite od povezanih lica, imaju obavezu da prilikom sastavljanja poreskog bilansa, izvrše korekciju kamate po pravilima o utanjenoj kapitalizaciji i transfernim cenama.

Korekcija kamate se vrši na osnovu Pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” koji Ministar finansija donosi za svaku godinu.

Naime, povezana lica mogu odobravati zajmove jedni drugima po kamatama koje su veće od tršišnih kako bi obveznik koji je primio zajam iskazao trošak kamate u većem iznosu i na taj način umanjio osnovicu poreza na dobit. Kako bi se to izbeglo, propisuju se pravila koja nalažu poreskim obveznicima da izvrše korekciju rashoda kamata u poreskom bilansu.

Korekcija rashoda po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite dobijene od povezanih lica, vrši se u dva nivoa:

 • korekcija rashoda kamate po osnovu pravila o sprečavanju utanjene kapitalizacije;
 • korekcija kamate po pravilima o transfernim cenama.

Takođe, obveznik koji je odobrio zajam povezanom licu, sa kamatom ili bez kamate, dužan je da izvrši korekciju prihoda ukoliko je to neophodno. Naime, ukoliko je zajam odobren bez kamate ili sa kamatom koja je niža od kamate “van dohvata ruke”, obveznik je dužan da za iznos pozitivne razlike uveća oporezivu dobit.

Dakle, obaveza korekcije rashoda postoji u sledećim slučajevima:

 • primljen zajam od povezanog lica sa kamatom;
 • odobren zajam povezanom licu sa kamatom;
 • odobren zajam povezanom licu bez kamate.

Obveznik koji primi beskamatni zajam od povezanog lica nema nikakvu obavezu u smislu transfernih cena.

Ukoliko ste odobravali ili primali zajmove, odnosno kredite od povezanih lica možete se obratiti našem stručnom timu koji će za Vas izvršiti korekciju u poreskom bilansu i na taj način Vam pomoći da izvršite Vašu zakonsku obavezu.

Izrada studije o transfernim cenama

Kao što smo već naveli, poreski obveznik je dužan da transakcije sa povezanim licima posebno prikaže u svom poreskom bilansu. Detaljnije informacije o ovim transakcijama obezbeđuje poreskoj upravi putem izveštaja o transfernim cenama. Cilj je utvrđivanje cene transakcija među povezanim licima.

Pravilnikom o transfernim cenama se bliže uređuje forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, način utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licem.

S obzirom da izveštaj o transfernim cenama u punom obimu sadrži veliki broj podataka omogućeno je obveznicima da, uz ispunjenje nekih preduslova, podnose izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku. Više o tome možete pročitati ovde.

Prema Pravilniku, izveštaj u punom obimu naročito sadrži sledeće elemente:

 • analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;
 • analizu delatnosti;
 • funkcionalnu analizu;
 • izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po princiju “van dohvata ruke”;
 • zaključak;
 • priloge.

Najvažniji korak je izbor metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu “van dohvata ruke”. Izabrana metoda mora da odgovara okolnostima pod kojima su pojedine transakcije izvršene.

Izbor metode se zasniva na analizi činjenica pri čemu je potrebno sagledati:

 • prirodu transakcija koje su predmet analize;
 • dostupnost i pouzdanost podataka za analizu;
 • stepen uporedivosti između transakcija obavljenih po transfernim cenama sa transakcijama koje se obavljaju sa ili između nepovezanih lica kada se ove transakcije koriste za proveru usklađenosti transfernih cena obveznika sa cenama utvrđenim po principu “van dohvata ruke”;
 • primerenost korišćenja finansijskih podataka nepovezanih lica za analizu usklađenosti transfernih cena po pojedinim vrstama transakcija koje obveznik obavlja sa povezanim licima;
 • prirodu i pouzdanost pretpostavki.

Metoda za analizu transfernih cena se bira na nivou vrste transakcije. U skladu sa Pravilnikom koriste se sledeće metode:

Standardne transakcione metode Metode zasnovane na dobitku
 • Metoda uporedive cene na tržištu
 • Metoda preprodajne cene
 • Metoda cene koštanja uvećana za uobičajenu zaradu
 • Metoda transakcione neto marže
 • Metoda podele dobiti
 • Bilo koja druga metoda kojom je moguće utvrditi cenu transakcije po principu “van dohvata ruke”

Obveznik sam odlučuje i bira metod koji najviše odgovara određenoj transakciji. Moguće je vršiti kombinaciju metoda.

Naš tim će izvršiti analizu činjenica i na osnovu toga izvršiti izbor metode koja najviše odgovara Vašem poslovanju.

Rokovi

Izveštaj o transfernim cenama se podnosi Poreskoj upravi u istom roku u kom se podnosi poreska prijava i poreski bilans.

Za pravna lica rok je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez, a za preduzetnike je rok 15. april tekuće godine za prethodnu godinu.

Zaključak

S obzirom na obim i složenost sastavljanja izveštaja o transfernim cenama i činjenicu da ovo predstavlja vrlo osetljivo pitanje iz ugla poreskih propisa, naš stručni tim je prepoznao potrebu da pomogne obveznicima u izvršenju zakonske obaveze i pruži uslugu savetovanja i izveštavanja iz oblasti transfernih cena.

Vrlo je važno planirati transakcije sa povezanim licima kako bi se predvideli ili eventualno smanjili poreski izdaci. Prema tome, ukoliko nameravate da u budućnosti imate ovakve transakcije možete se posavetovati sa nama u cilju maksimalne poreske optimizacije.

U slučaju da želite našu ponudu molimo Vas da nam pošaljete upit.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: